Ogłoszenie o konkursie na wykonanie logo programu

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo programu

KAMIEŃ ŚLĄSKI

 – ZIELONE SERCE GMINY GOGOLIN

 

I. Informacje ogólne

 1. Konkurs obejmuje stworzenie projektu graficznego logo programu „Kamień Śląski – zielone serce Gminy Gogolin”.
 2. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Gogolina.

II. Cele konkursu

 1. Aktywizacja i pobudzenie zaangażowania mieszkańców Gminy Gogolin
  w budowaniu lokalnej tożsamości.
 2. Promocja wizerunku Gminy wśród zagranicznych i krajowych uczestników projektów inicjowanych przez Gminę Gogolin.
 3. Wzmocnienie współpracy mieszkańców i władz samorządowych.
 4. Promocja Gminy Gogolin.

III. Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie projektu graficznego logo, które będzie miało zastosowanie do celów promocyjnych Gminy Gogolin w programie „Kamień Śląski – zielone serce Gminy Gogolin”, w tym m.in. na plakatach, papierze firmowym czy innych drukach wydawanych przez Urząd Miejski w Gogolinie
 2. Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną, powinien zawierać napis „Kamień Śląski - zielone serce Gminy Gogolin” - zlokalizowany poza znakiem graficznym.
 3. Projekt logo powinien budzić pozytywne skojarzenia z Gminą Gogolin oraz określać charakter i specyfikę gminy.

IV. Warunki uczestnictwa

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 1. zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia,
 2. złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu wszelkich autorskich praw majątkowych do projektu graficznego logo w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.), promującego Gminę Gogolin oraz w przypadku osób fizycznych wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo programu „Kamień Śląski – zielone serce Gminy Gogolin”.
 3. złożą pisemne oświadczenie, że projekt graficzny logo nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich oraz jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. w przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu oświadczenie, o którym mowa w pkt. b i c, podpisują przedstawiciele ustawowi.
 1. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać w tym zmieniając napis „Kamień Śląski – zielone serce Gminy Gogolin” oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o zwycięzcy konkursu oraz umieszczanie ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz w mediach i internecie.

V. Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Projekty prac konkursowych należy dostarczyć drogą elektroniczną lub tradycyjną na nośniku elektronicznym, tj. na płycie CD, w formacie TIFF 300 DPI lub JPG 200 DPI.
 2. Prace konkursowe powinny znajdować się w kopertach z napisem: Konkurs na projekt graficzny logo „Kamień Śląski – zielone serce Gminy Gogolin”. Na projekcie (projektach) należy zamieścić imię i nazwisko autora. Zgłoszenia droga e-mailową należy zatytułować: Konkurs_logo Zielone serce Gminy Gogolin.
 3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac.

VI. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace konkursowe wraz z oświadczeniem należy składać w siedzibie Organizatora tj. Urząd Miejski w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 47-320 Gogolin lub przesyłać pocztą na adres Organizatora w terminie do 10 maja 2013 r. do godz. 15.30.
 2. Prace konkursowe wraz z oświadczeniem w formie elektronicznej należy wysyłać na adres e-mal: oraz do dnia 10.05.2013 r.
 3. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w pkt. VI.1 i pkt. VI.2 nie będą podlegały ocenie Komisji konkursowej.

VII. Zasady przyznawania nagród

 1. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gogolina zaopiniuje złożone prace. Wyboru laureata konkursu na projekt graficzny logo „Zielone serce Gminy Gogolin” dokonuje Burmistrz Gogolina w oparciu o opinię Komisji.
 2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami,
  o których mowa w pkt. 2 i 3 rozdz. III Regulaminu konkursu.
 3. Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Komisja konkursowa przyzna nagrodę w wysokości 300 zł brutto.
 5. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
 6. Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporządza protokół.
 7. Ze zwycięzcą zostanie podpisana umowa o przeniesienie praw autorskich.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Planowana data ogłoszenia wyników: do 15 maja 2013 r.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie: www.gogolin.pl.
 3. O terminie i miejscu wręczenia nagrody zwycięzca zostanie poinformowany odrębnie.

IX. Organizacja konkursu

Urząd Miejski w Gogolinie

ul. Krapkowicka 6

47-320 Gogolin, tel. 077 40 76 822

X. Postanowienia końcowe

 1. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu. Pytania należy kierować do pani Ewy Zdyb, na adres e-mail: lub pod numerem telefonu 077 40 76 843.
 2. Po ogłoszeniu wyników konkursu autorzy prac, które nie zostały nagrodzone, mogą odbierać swoje prace w Urzędzie Miejskim w Gogolinie. Nie wybrane prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom konkursu. Prace te nieodebrane do dnia 15 czerwca 2013 r. ulegną zniszczeniu.

 

PDFZielone Serce Gminy_zarządzenie_ogłoszenie konkursu.pdf

DOCZielone Serce Gminy_regulamin konkursu_logo.doc

DOCZielone Serce Gminy_info o programie.doc

DOCZgłoszenie do konkursu_logo.doc