Wieści z posiedzenia Rady Miejskiej w Gogolinie

XXV posiedzenie Rady Miejskiej w Gogolinie odbyło się 29 lipca. Radni podjęli 26 uchwał.

Radni przyjęli „Raport o stanie gminy Gogolin” i w związku z tym udzielili wotum zaufania Burmistrzowi Gogolina, a także rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2019 rok, udzielając Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2019 rok. Zatwierdzone zostało także sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok ubiegły . W związku z reorganizacją Urzędu Miejskiego w Gogolinie i przekazaniem spraw związanych z wypłacaniem dodatków energetycznych, radni upoważnili Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego. Rada Miejska w Gogolinie podjęła też decyzję o utworzeniu jednostki organizacyjnej - Centrum Usług Wspólnych w Gogolinie i nadaniu jej statutu oraz o likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Gogolin pod nazwą Straż Miejska w Gogolinie i umiejscowieniu straży miejskiej w strukturze Urzędu Miejskiego w Gogolinie (osobne artykuły). W dalszej części posiedzenia, określone zostały średnie ceny jednostek paliwa  w Gminie Gogolin na rok szkolny 2020/2021, w związku z koniecznością zwrotu kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

W związku ze złożonym w miesiącu czerwcu wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia, radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ww. planu. W związku z ubiegłoroczną zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, konieczne było wprowadzenie zmian i dostosowanie zapisów w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin. Radni wyrazili też zgodę na przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin. Podczas posiedzenia wyrażono też zgodę na dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony oraz zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (dotyczy lokalu użytkowego w budynku komunalnym w Malni, w którym zostanie urządzona świetlica wiejska, działająca w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie). Trzy uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (nieruchomości w Karłubcu, Gogolinie i Górażdżach). Radni wyrazili też zgodę na sprzedaż nieruchomości (lokal mieszkalny w Choruli oraz dwie nieruchomości gruntowe w Kamionku).

Ponadto rozpatrzone zostały dwie petycje (petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz petycja dotycząca planu sprzedaży części parku miejskiego na ul. Ligonia w Gogolinie prywatnemu inwestorowi). Radni podjęli też uchwałę, na mocy której dokonano zmiany wysokości diet, które otrzymują za swoja pracę sołtysi i przewodniczący zarządów dzielnic. Stawki te nie były zmieniane od 2015 r., a wzrastająca liczba mieszkańców i postępujący rozwój w gminie, spowodowały zwiększenie ilości wykonywanej pracy i zakresu odpowiedzialności; zwłaszcza, że w nowo uchwalonych statutach jednostek pomocniczych wprowadzono zapis o odpowiedzialności sołtysów/ przewodniczących za przekazane w zarząd mienie. W związku z pandemią koronawirusa o podjęto także uchwałę wprowadzającą zwolnienie od podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, na okres 3 miesięcy (kwiecień, maj, czerwiec) – dotyczy organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. 

Tradycyjnie dokonano też zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok:

* po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę 75 000 zł (zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej – dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych);

* po stronie wydatków zwiększono budżet w kwocie:

- 50 000 zł z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie;

- 300 000 zł na wniesienie wkładu finansowego do spółki prawa handlowego na podwyższenie kapitału zakładowego;

- 170 000 zł na tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gogolinie.