Absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza Gogolina

Podczas XXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 29 lipca radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Gogolina Joachimowi Wojtali absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku oraz wotum zaufania.

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy, sprawozdaniem finansowym Gminy Gogolin za rok 2019 oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2019 r. i jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 r. oraz uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. Radni zgodnie przyznali, że wykonanie budżetu odbyło się w sposób solidny i odpowiedzialny. Uchwalony budżet był wielokrotnie zmieniany, co świadczy o tym, iż sytuacja finansowa gminy była na bieżąco analizowana. Plan budżetu uległ zwiększeniu w stosunku do wielkości uchwalonej po stronie dochodów o kwotę 4 580 098,85 zł (czyli o 6,9%), a przychody zostały zwiększone o kwotę 2 248 291,00 zł (44,1%). Plan wydatków w ciągu roku uległ zwiększeniu o kwotę 6 828 389,85 zł (10%). Plan rozchodów pozostał bez zmian. Po zmianach, plan dochodów wyniósł 70 571 969,85 zł. Dochody wykonano w kwocie 70 597 822,85 zł, co stanowi 100,0% planu.  Wydatki w 2019 roku ukształtowały się w kwocie 71 602 716,39 zł na plan 74 924 260,85 zł, co stanowi 95,6 % planu.