Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie podsumował ubiegły rok

Gogoliński ośrodek zdrowia jest jedną z najprężniej działających placówek tego typu w powiecie krapkowickim. Z jego usług korzystają już od dawna nie tylko mieszkańcy gminy, ale i całego powiatu, a nawet województwa opolskiego. Powód? Wykwalifikowana kadra, łatwość i szybkość dostępu do specjalistów oraz doskonale wyposażone w nowoczesny sprzęt poradnie.

Podczas posiedzenia Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie (15.07) przedstawiony i zatwierdzony został bilans oraz rachunek zysków i strat. Natomiast sprawozdanie finansowe zostało również przedstawione podczas XXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 29 lipca i pozytywnie ocenione przez radnych.

Wskaźniki w Raporcie  o sytuacji ekonomiczno – finansowej ośrodka pokazują, że prognozy na lata 2021-2023 są bardzo pomyślne dla dalszego funkcjonowania GOZ’u i świadczą o stabilności finansowej tej placówki w kolejnych latach. W roku ubiegłym wartość majątku placówki wzrosła w stosunku do roku 2018 o niemal 68 tysięcy złotych. Natomiast przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w roku 2019 opiewały na kwotę 1 627 216,70 zł, sprzedaż usług przyniosła wpływy w wysokości 133 758,08 zł, a wpływy z czynszu to kwota 100 747,61 zł. Gminny Ośrodek Zdrowia otrzymał też dofinansowanie na zakup aparatu RTG w wysokości 212 058 zł. Pozostałe przychody operacyjne to 535 115,55 złotych, w tym dotacje na realizację programów profilaktycznych – 119 500 zł, przychody z odpisu środków trwałych – 151 117,67 zł, dofinansowanie na realizację projektu senioralnego – 147 701,14 zł, dotacja na realizację projektu „Nowy start – bądź aktywny” – 107 350 zł, dofinansowanie NFZ na zakup oprogramowania – 984 zł.  Wydatki w 2019 r. przedstawiają się następująco: zużycie materiałów i energii – 196 441,59 zł, usług obce – 660 241,40 zł, podatki i opłaty – 13 044 zł, wynagrodzenia i składki – 1 287 341,59 zł, amortyzacja – 218 103,16 zł, pozostałe koszty rodzajowe – 5 440,03 zł.

Kadra

Ponad 1 milion 200 tysięcy złotych wydatków Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie to wynagrodzenia i składki. W placówce przyjmują lekarze specjaliści zarówno zatrudnieni przez ośrodek, jak i świadczący usługi komercyjne z takich dziedzin: otolaryngologia, okulistyka, ginekologia i położnictwo, chirurgia, ortopedia, psychiatria, medycyna pracy, kardiologia, diabetologia, neurologia, urologia, radiologia i diagnostyka obrazowa. Jednostka zatrudnia m.in. psychologa, specjalistę terapii uzależnień, neurologopedę, dietetyka, ratownika medycznego oraz rejestratorkę medyczną.

Badania, profilaktyka, projekty

Największą liczbę wizyt w ubiegłym roku odnotowano w gabinecie fizjoterapii ambulatoryjnej (27 764 wizyty), poradni ginekologiczno – położniczej (5 585 wizyt) oraz podardni okulistycznej dla dorosłych (2 146 wizyt). W poradni ginekologiczno-położniczej prowadzonych było 221 kobiet ciężarnych, a Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, na podstawie umowy z NFZ na realizację profilaktycznych programów zdrowotnych, przeprowadził także świadczenia w zakresie etapu pogłębionej diagnostyki raka szyjki macicy. W 2019 roku z badań kolposkopowych skorzystało 86 kobiet, w tym 5 zakwalifikowało się do diagnostyki gwarantowanej ww. programem. Dodatkowo wykonano 1078 cytologii, z czego 539 zrealizowano poprzez etap podstawowy diagnostyki raka szyjki macicy. Ponadto w ramach poradni ginekologiczno-położniczej przeprowadzono 496 USG piersi, wykonano 77 badań histopatologicznych i 43 badania na obecność wirusa HPV DNA. W ramach programów profilaktyki zdrowotnej dotyczących wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w gminie Gogolin, profilaktyki nowotworowej gminy Gogolin oraz przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w gminie Gogolin przeprowadzono szereg działań: przebadano 123 dzieci pod kątem wad postawy, organizowano zajęcia korekcyjne wad postawy na salach gimnastycznych oraz na krytej pływalni – skorzystało z nich łącznie 65 dzieci, przeprowadzono badania słuchu i wzroku u uczniów klas I i V wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Gogolin – łącznie przebadano 116 dzieci, odbyły się badania oraz konsultacje lekarskie w zakresie wczesnego wykrywania raka prostaty – przebadano 27 mężczyzn, z kolei z badań i konsultacji lekarskich w zakresie profilaktyki raka jelita grubego skorzystały 32 osoby. W bieżącym roku Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 119 977 zł na realizację kolejnego projektu, dotyczącego kompleksowej opieki nad osobami starszymi. Rozstrzygnięty został już przetarg na zakup samochodu elektrycznego, który trafi do placówki już pod koniec sierpnia. Obecnie trwa natomiast kwalifikacja uczestników projektu, a już na dniach ruszy rehabilitacja i terapia pacjentów.

Nowoczesny sprzęt

Aby zapewnić jak najwyższy poziom oferowanych usług, Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie w 2019 r. zakupił ze środków własnych sprzęt do działu fizjoterapii: laserowy aplikator skanujący (10 856,99 zł), sondę laserową (2397,00 zł), sondę IR (3120,80 zł), okulary ochronne (846,02 zł), autorefraktometr z keratometrem do poradni okulistycznej (17 766,00 zł) oraz zabudowę meblową do gabinetu zabiegowego (7 933,50 zł). Dodatkowo GOZ zakupił aparat RTG za kwotę 231 00 (wkład własny to 37 422 zł). Ponadto ze środków unijnych, w ramach prowadzonego projektu, został zakupiony sprzęt do działu fizjoterapii: 3 aparaty do ultradźwięków z głowicami (10 199,97 zł), 3 aparaty do elektroterapii (10 199,97 zł), 3 sterowniki do laseroterapii (8 049,97 zł), a także stół rehabilitacyjny do terapii indywidualnej (3 348,00 zł).

Podziękowania

W trakcie XXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie burmistrz Joachim Wojtala oraz przewodniczący Piotr Czok podziękowali dyrektorowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Andrzejowi Mrowcowi oraz jego zastępcy Ewie Krancioch- Schynol za pracę całego personelu tej placówki w czasie pandemii koronawirusa. Szczególne słowa uznania należą się za to, iż gogoliński ośrodek zdrowia w tej niełatwej sytuacji działał nieprzerwanie, służąc lokalnej społeczności na miarę możliwości i dopełniając wszelkich starań, by usługi odbywały się w sposób bezpieczny.  

Sprawozdanie finansowe GOZ (2).jpeg