O parku miejskim w Gogolinie

W mediach lokalnych i społecznościowych pojawiły się ostatnio spekulacje, dotyczące rzekomej decyzji Burmistrza Gogolina o sprzedaży części parku przy ul. Ligonia. W doniesieniach tych prawdziwa jest jedynie informacja, iż jeden z przedsiębiorców wyraził zainteresowanie kupnem tego terenu – nie zapadły w tej sprawie jednak żadne decyzje, a co więcej – wbrew insynuacjom, burmistrz nie działa za plecami lokalnej społeczności.

Nie jest nowością ani zaskoczeniem, iż do Urzędu Miejskiego w Gogolinie zgłaszają się osoby prywatne oraz inwestorzy, zainteresowani zakupem gminnych nieruchomości gruntowych. Tak było również i w tym przypadku – inwestor wyraził chęć powiększenia działki, na której toczy się obecnie budowa siedziby jego firmy. W związku z tym, iż sprawa dotyczy gruntu, który jest częścią miejskiego parku, burmistrz Gogolina działając w pełni transparentnie i jawnie, poinformował o tym pomyśle Radę Miejską w Gogolinie – jak również lokalną społeczność, gdyż posiedzenia transmitowane są na żywo i dostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców także w wersji archiwalnej. Burmistrz podniósł temat również na posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów. Obserwując doniesienia w mediach społecznościowych, można odnieść mylne wrażenie, iż samorząd gminy Gogolin działa za plecami społeczeństwa, a wręcz nawet poza granicami prawa. Nic bardziej mylnego. Nie zostały podjęte żadne decyzje w sprawie sprzedaży gruntu; wbrew doniesieniom nie jest także planowana zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Gogolin, która umożliwiłaby rozpoczęcie inwestycji lub np. budowę parkingu w tym miejscu.

Wart podkreślenia jest również fakt, iż mieszkańcy są i zawsze będą włączeni w procesy decyzyjne – nie ma bowiem możliwości sprzedaży działki bez zgody Rady Miejskiej, a zmiany planu bez elementu konsultacji społecznych – jest to ustanowione prawnie w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i bardzo solidnie kontrolowane przez organy nadzorcze Wojewody Opolskiego. W przypadku naruszenia trybu, plan jest uchylany w całości. Co więcej, nie ma również możliwości sprzedaży terenu należącego do samorządu gminy Gogolin bez przeprowadzenia procedury przetargowej (zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami). To Burmistrz Gogolina określa warunki przetargu i przeznaczenie sprzedawanego terenu. W przypadku gdyby działka została wystawiona w ramach przetargu ofertowego, udział w niej mógłby wziąć każdy obywatel, który musiałby przedstawić koncepcję zagospodarowania nieruchomości gruntowej. Przedłożone oferty musiałyby być zgodne z warunkami zawartymi w przetargu oraz z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (teren zieleni urządzonej).

 

IMG_7290.jpeg