Zarządzenie ws. ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gogolinie

 

Zarządzenie Nr Or.I.0050.67.2020

Burmistrza Gogolina

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego Gogolinie w związku z epidemią koronawirusa

 

Na podstawie art. 33 ust. ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792), zarządzam co następuje:

§1.  W okresie od 8 maja 2020 r. do odwołania, wprowadzam następujące ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Gogolinie:

1) ogranicza   się  dostęp  do  pomieszczeń  Urzędu  Miejskiego  w  Gogolinie  w ten sposób, że  w czasie godzin urzędowania zamknięte pozostaje wejście główne do budynku;

2) bezpośrednia (osobista) obsługa mieszkańców ograniczona zostaje do spraw :

a) rejestracji stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów);

b) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

c) administracji architektoniczno-budowlanej;

d) ochrony środowiska, w tym dotyczących :

-  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn, zm.),

-  decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.);

-  decyzji zezwalającej na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmianę klasyfikacji odpadów na produkty uboczne na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701, z późn. zm.);

- decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, z późn. zm.)

e) korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.);

3) w sprawach nie wymienionych w ust. 2 – bezpośrednia (osobista) obsługa mieszkańców będzie możliwa wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim umówieniu się na spotkanie oraz zarejestrowaniu przybycia do siedziby Urzędu. Na spotkanie należy umawiać się telefonicznie; składanie pism możliwe jest :

- poprzez wrzucenie do specjalnej skrzynce podawczej  ustawionej na rogu budynku Urzędu Miejskiego w Gogolinie (przy drzwiach wejściowych prowadzących na poziom -1);

- za pośrednictwem operatora pocztowego;

- drogą elektroniczną;

- przy wykorzystaniu platformy ePUAP;

5) wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 2 wiąże się każdorazowo z koniecznością uprzedniego telefonicznego umówienia przez osobę zainteresowaną bezpośrednią (osobistą) obsługą w Urzędzie Miejskim w Gogolinie oraz zarejestrowaniem przybycia do Urzędu;

6) wszystkie osoby wchodzące na teren Urzędu mogą być poddawane obowiązkowemu badaniu temperatury przez pracownika dyżurującego,  a osoby u których zmierzona na czole temperatura przekracza 37,5 stopnia Celsjusza nie zostaną wpuszczone do obiektu;

7) wszystkie osoby wchodzące do budynku Urzędu poddają się samodzielnie dezynfekcji rąk przy użyciu środków zapewnionych przez Urząd.

8) skargi i wnioski można zgłaszać telefonicznie pod nr. 77 4076814 lub na adres: ;

9) kasa Urzędu pozostaje nieczynna, a opłat należy dokonywać za pomocą bankowości internetowej;

10) śluby cywilne udzielane będą jedynie w obecności pary młodej i świadków (maksymalnie 5 osób).

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr Or.I.0050.58.2020 Burmistrza Gogolina z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gogolinie w związku z epidemią koronawirusa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 maja 2020 r. i  podlega ogłoszeniu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie jednostki.

PDFZarządzenie Burmistrza Gogolina.pdf