XXIII Sesja Rady Miejskiej

Z inicjatywy Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali na XXIII Sesji Rady Miejskiej podjęte zostały dwie uchwały dotyczące pomocy przedsiębiorcom, którzy utracili płynność finansową w związku z panującą pandemią koronowirusa.

W ramach pomocy przedsiębiorcom, którym zakazano prowadzenia działalności gospodarczej w związku z pandemią koronawirusa, na wniosek burmistrza radni podjęli uchwałę dotyczącą zwolnienia od podatku od nieruchomości – gruntów, budynków i budowli za okres kwietnia, maja i czerwca 2020 r. Wnioski można składać do 31 grudnia br. Druga uchwała ma natomiast na celu przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w miesiącach: maj, czerwiec. Wnioski przedsiębiorcy mogą składać najpóźniej w terminie płatności raty. W obu przypadkach pomoc będzie udzielana po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków określonych w uchwałach. W przypadku, gdy sytuacja pandemiczna będzie utrzymywała się dłużej, niewykluczone jest przedłużenie terminów udzielanego wsparcia.

 

PDFuchwala-nr-xxiii_243_2020-w-sprawie-zwolnienia-od-podatku-od-nieruchomosci.pdf

PDFuchwala-nr-xxiii_244_2020-w-sprawie-przedluzenia-terminow-platnosci-rat-podatku-od-nieruchomosci.pdf

 

Podczas XXIII Posiedzenia Rady Miejskiej w Gogolinie (30.04) radni przyjęli 12 głosami "za", przy 2 głosach "przeciw" Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023, który określa zarówno działania samorządu na rzecz ochrony zabytków i sposoby ich finansowania, jak również opisuje materialne i niematerialne dziedzictwo gminy Gogolin. W związku z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, podjęta została także uchwała, na mocy której zadania w zakresie zarządzania budynkami i lokalami komunalnymi powierzono spółce Gogolińskie Usługi Komunalne. Sprawa powierzenia tych zadań w związku z planowanym połączeniem spółek GUK i KPW w jeden organ, zostanie ponownie uregulowana po zakończeniu tego procesu, który potrwa minimum pół roku. Radni umożliwili także rozpoczęcie procedury uruchomienia emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Na mocy uchwały, Gmina Gogolin wyemituje obligacje komunalne na łączną kwotę 2 800 000 zł.

Radni dokonali też zmian budżetu i w budżecie gminy na rok bieżący. Do najważniejszych korekt można zaliczyć m.in. zwiększenie dochodów po stronie wydatków w kwocie 1 997 437 zł w związku z otrzymaniem dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę 1 – kilometrowego odcinka ulicy Dębowej i ulicy Krótkiej w Gogolinie. Dobudowany zostanie kilometrowy odcinek nowej drogi, zadanie obejmie również przebudowę istniejącego już traktu. Ponadto w ramach przedsięwzięcia powstanie ścieżka pieszo – rowerowa, oznakowanie poziome i pionowe oraz oświetlenie. Radni zabezpieczyli też w budżecie pełną kwotę umożliwiającą realizację tego zadania, którego wartość opiewa na 4 060 000 zł. Dochody po stronie wydatków zwiększono także w kwocie 10 000 zł w związku z otrzymaniem dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz w kwocie 9 990 zł w związku z dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zakup sprzętu przeciwpożarowego. 10 000 złotych zabezpieczono natomiast na przekazanie środków w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup lekkiego samochodu operacyjnego wraz ze sprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach. Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono też w kwocie 15 000 zł na realizację trzech zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (po 5 tysięcy złotych otrzymały w I turze naboru sołectwa: Górażdże, Malnia i Obrowiec). W związku z otrzymanymi dotacjami na realizację nowych zadań inwestycyjnych, radni dokonali także zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Sesja2.jpeg