Informacja dotycząca planowanego otwarcia placówek wychowania przedszkolnego

W związku z wejściem w życie z dniem 4 maja 2020 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, iż planowane jest uruchomienie w ograniczonym zakresie placówek wychowania przedszkolnego od dnia 11 maja 2020 r. Jeśli do tego czasu zakończą się wszystkie działania, które zapewnią bezpieczne korzystanie z opieki przedszkolnej przez dzieci jak i bezpieczeństwo pracownikom tych jednostek. Prawo do skorzystania z takiej opieki będą miały dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu.

Podejmowane są następujące działania, które mają umożliwić uruchomienie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

- zebranie informacji o liczbie dzieci, których rodzice mają zamiar skorzystać z opieki przedszkolnej,
- ustalenie sposobu zgłaszania przez rodziców potrzeby zapewnienia opieki przedszkolnej,
- ustalenie grup według sugerowanej przez MZ liczby dzieci w grupie (od 12- 14 osób),
- zapewnienie niezbędnych środków ochrony,
- opracowanie procedur obowiązujących na terenie placówki,
- przygotowanie procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia,
- zapewnienie bezpiecznego spożywania posiłków,
- zapoznanie rodziców z obowiązującym zasadami i obostrzeniami obowiązującymi na terenie placówki, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, oddziale przedszkolnym.

Gmina nie prowadzi żłobka samorządowego, dlatego decyzję o wznowieniu jego działalności podejmie właściciel placówki.