Ogłoszenie o naborze „Kierunek FIO 2020” oraz „Działaj Lokalnie 2020”

„Kierunek FIO 2020”

Stowarzyszenie Kraina św. Anny oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” we współpracy z Narodowym Funduszem Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz przy dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Opolskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie grantowym KIERUNEK FIO. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) jest programem mającym na celu pobudzenie społeczeństwa do tworzenia wspólnych inicjatyw oraz zwiększenia potencjału obywatelskiego.

Nabór wniosków 20 kwietnia 2020 - 13 maja 2020 r.

Program skierowany jest do:

 1. Młodych organizacji pozarządowych
 2. Grup nieformalnych z Patronem / bez Patrona
 3. Grup samopomocowych z Patronem / bez Patrona

Powyższe organizacje i grupy mogą starać się o mikrodotację na realizację projektu w sferze pożytku publicznego.

Wysokość dotacji:

- Dla młodej organizacji pozarządowej dotacja nie może przekraczać 5 000 zł. Minimalna kwota wnioskowana to 3 000 zł,

- Dla grupy nieformalnej / samopomocowej wnioskującej samodzielnie lub z patronem kwota dotacji nie może przekraczać 3 000 zł. Minimalna kwota wnioskowana wynosi 1 000 zł.

Dotacja przyznawana jest na realizację projektu, który będzie trwał nie krócej niż 30 dni i nie dłużej niż czas wskazany we wniosku.

Niestety z powodu ogłoszonego w Polsce stanu epidemicznego nie odbędą się spotkania z chętnymi do udziału w projekcie. Wszelkie informacje oraz konsultacje będą odbywały się telefonicznie oraz poprzez kontakt emailowy. Szczegóły na temat konkursu znajdują się w Ogłoszeniu o naborze do konkursu oraz w Regulaminie Konkursu dotacyjnego pod linkiem https://annaland.pl/2588/1/startujemy-fio-2020.html  lub na stronach www.annaland.pl  oraz  www.dolinastobrawy.pl

Generator wniosków dostępny jest pod poniższym linkiem:  https://www.witkac.pl/#/contest/view?id=12970

Osoba do kontaktu : Beata Żmuda - Specjalista ds. projektów,

, nr tel. 575-750-122 do godz. 17:00.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie KIERUNEK FIO.  

PDFFIO 2020 - ogłoszenie o naborze.pdf
PDFRegulamin - Kierunek FIOpolskie 2020.pdf
PDF1_Kierunek FIO 2020 - Oświadczenie o przychodach.pdf
PDF2_Kierunek FIO 2020 - Oświadczenie o niepowiązaniu.pdf
PDF3_Wzór wniosku dla grupy nieformalnej - FIO 2020.pdf
PDF4_Wzór wniosku dla grupy nieformalnej z patronem FIO 2020.pdf
PDF5_Wzór wniosku dla młodej organizacji pozarządowej - FIO 2020.pdf
PDF6_Kierunek FIO 2020 - Karta oceny formalnej.pdf
PDF7_Kierunek FIO 2020 - Karta oceny merytorycznej - inicjatywy.pdf
PDF8_Kierunek FIO 2020 - Karta oceny merytorycznej - rozwój NGO.pdf
PDF9_Kierunek FIO 2020 - Wzór sprawozdania z realizacji zadania.pdf

 

„Działaj Lokalnie 2020”

Stowarzyszenie Kraina św. Anny jako Klasyczny Ośrodek Działaj Lokalnie ogłasza kolejną edycję konkursu DZIAŁAJ LOKALNIE 2020

Termin przyjmowania wniosków: 22.04.2020r - 22.05.2020r.

Wysokość grantu, o który można wnioskować -  6 000 zł,

Czas trwania projektu -  od 3 do 6 miesięcy.

Program adresowany jest do:

 1. organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (np. fundacji, stowarzyszeń zarejestrowanych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, organizacji społeczno-zawodowych rolników), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych,
 2. zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszeń zwykłych,
 3. oddziałów terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 4. grup nieformalnych (w tym stowarzyszeń zwykłych niezarejestrowanych, oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: instytucja kultury, biblioteka publiczna. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 5. grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 19b-19h) forma dofinansowania projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
 • przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii. Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online

W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące), za wyjątkiem działań zmniejszających negatywne skutki epidemii ( mogą trwać krócej od 1 do 2 miesiące ). Natomiast wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.

Niestety z powodu stanu epidemicznego w Polsce nie odbędą się spotkania z wnioskodawcami. W zamian indywidulane konsultacje telefoniczne.

Beata Żmuda, Koordynator DZIAŁAJ LOKALNIE-  575 750 122 

Maria Muc-Łysy, Koordynator ds. rozliczeń DZIAŁAJ LOKALNIE -  731 422 747

Julia Feliniak, doradztwo -  795 007 166

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronie www.annaland.pl  www.dzialajlokalnie.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

PDFDL 2020 plakat nabory.pdf
PDFRegulamin Lokalnego Konkursu Grantowego DL 2020.pdf