XXIX Sesja Rady Miejskiej

Podczas kolejnej Sesji Rady Miejskiej radni uchwalili m. in. wydatki na inwestycje drogowe oraz inwestycje niezbędne w zakresie gospodarki ściekowej.

XXIX Sesja Rady Miejskiej (20.03.) została zwołana na wniosek burmistrza, uczestniczyło w niej 14 radnych, burmistrz i zastępca burmistrza, sekretarz i skarbnik gminy, naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji, inspektor Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym, sołtysi Choruli i Malni, przedstawiciel lokalnej prasy.

Radni podjęli następujące uchwały:

 • na wniosek burmistrza uchylono uchwały Rady Miejskiej nr XXVII/281/2013 i XXVII/282/2013. Głosowanie -13 „za”.
 • Uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. Uchwały dotyczą: sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Gogolinie przy ul. Sosnowej przeznaczonej pod budownictwo jednorodzinne, nieruchomości położonej w Choruli przeznaczonej pod działalność rolniczą (przetarg ograniczony),  nieruchomości położonej w Choruli przewidzianej pod działalność rolniczą, sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki w Choruli, przeznaczonej pod działalność ogrodniczą oraz nieruchomości gruntowej w Kamieniu Śl. przeznaczonej pod działalność gospodarczą (przetarg ograniczony). Radni głosowali jednomyślnie w sprawie wszystkich uchwał dotyczących nieruchomości gruntowych.
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą. Dotyczy działki położonej na terenie Gogolina. Głosowanie – 14 „za”.
 • Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy na rok 2013”. Program szczegółowo określa m. in. sprawy związane odławianiem, sterylizacją bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Koła łowieckie działające na terenie gminy Gogolin oraz powiatowy inspektor weterynaryjny wydali pozytywną opinię dotyczącą uchwały.  Głosowanie – 14 „za”.
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 r.  środków stanowiących fundusz sołecki. Głosowanie – 14 „za”.
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć  oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin. Pensum zostało zwiększone i wynosi obecnie 26 godz. w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy. Zgodnie z Kartą Nauczyciela organ prowadzący określa wysokość pensum specjalistów wymienionych w Uchwale. Głosowanie – 14 „za”.
 • Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r. Do budżetu wpłynęła kwota 173 626 zł (rozliczenie projektów), 413 494 zł (zwiększenie ogólnej subwencji oświatowej dla gmin) i 5000 zł (mały grant z Fundacji „Aktywni w Regionie” na realizację projektu edukacyjnego).

Zaplanowano następujące wydatki:

 • 80 000 zł – zwiększenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg,
 • 50 000 zł – przebudowa ul. Nowej w Gogolinie; projekt obejmuje również budowę parkingu przy PSP nr 3 i hali sportowej. W celu poprawy bezpieczeństwa uczniów  na terenie przylegającym do szkoły, na całej długości działki zostanie wydzielone miejsce na chodnik a teren szkolny zostanie ogrodzony,
 • 150 000 zł – poprawa dostępności do węzła autostrady A-4 Gogolin – Olszowa –    projekt budowy obwodnicy Karłubca,
 • 180 000 zł – wkład finansowy do spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Gogolinie  na podwyższenie kapitału zakładowego w celu realizacji zadania - budowa sieci wodociągowej w ciągu ul. św. Jacka w Kamieniu Śl., które zostanie zrealizowane przed przebudową drogi powiatowej,
 • 69 200 zł – remont terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Malni,
 • 23 000 zł – zwiększenie dotacji z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych „na dzieci” uczęszczające do przedszkoli na terenie ościennych gmin,
 • 30 000 zł – dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie na realizację programu profilaktycznego – przeciwdziałanie wadom postawy u dzieci i młodzieży,
 • 60 000 zł – budowa kolektora tranzytowego kanalizacji sanitarnej na odcinku Gogolin – Górażdże (projekt),
 • 50 000 zł – przebudowa stacji przerzutu ścieków z Gogolina do oczyszczalni w Choruli (projekt),
 • 20 000 zł – wykonanie przyłączenia sieci gazowej do Zespołu Rekreacyjno- Sportowego w Gogolinie. Głosowanie – 14 „za”.
 • Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.  Głosowanie – 14 „za”.

Na koniec Sesji burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej złożyli życzenia wielkanocne.