XX Sesja Rady Miejskiej

Dwudzieste posiedzenie Rady Miejskiej w Gogolinie odbyło się 29 stycznia 2020 r.

W pierwszej kolejności zatwierdzono sprawozdania z pracy poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej w Gogolinie za rok oraz zatwierdzenie planów pracy poszczególnych komisji na rok bieżący. W dalszej części radni podjęli uchwałę w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP i członków rządu RP w sprawie pilnego podjęcia działań celem zagwarantowania jednostkom samorządu terytorialnego 100% środków na wynagrodzenia dla nauczycieli. Istnieje bowiem obawa, że jeśli zasady naliczania subwencji nie ulegną zmianie, opracowanie budżetu gminy na 2021 rok zgodnego z zapisami ustawy o finansach publicznych nie będzie możliwe. Już w bieżącym roku, podczas uchwalania budżetu, konieczne było zminimalizowanie wydatków na zadania remontowe i inwestycyjne, aby pokryć braki finansowe w wydatkach na oświatę. Jednak niemożliwym jest, by corocznie kosztem zadań z innych, ważnych dla życia społecznego i rozwoju gminy, finansować zwiększające się koszty oświaty. Z analiz wynika, że koszty funkcjonowania oświaty nadal będą rosnąć – choćby poprzez wzrost płacy minimalnej dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych, czy podwyżki utrzymania obiektów oświatowych (wzrost cen prądu, wody, gazu), co w dłuższej perspektywie uniemożliwi realizowanie innych zadań własnych gminy Gogolin (utrzymanie i budowa dróg, opieka zdrowotna i społeczna, bezpieczeństwo).

Radni podjęli także uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, a także uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin na lata 2020-2025. W celu umożliwienia mieszkańcom wnoszenie uwag do projektów uchwał, dotyczących statutów poszczególnych jednostek pomocniczych gminy, radni podjęli także uchwałę w sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Kolejna podjęta uchwała dotyczyła ustalenia planu form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin. Ustalono, iż maksymalną kwotą dofinansowania będzie 75% ponoszonych opłat, jednak nie więcej niż 1500 zł za semestr. W związku ze zmianą przepisów, w zakresie refundacji kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych, konieczne było także określenie średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gogolin na rok szkolny 2019/2020. Radni wyrazili również zgodę na nabycie nieruchomości – działki w miejscowości Malnia, a także zgodę na sprzedaż 9 nieruchomości – działek na Osiedlu Dębowym w Gogolinie, a także w dzielnicy Karłubiec. Uchwałą Rady poszerzono także zakres dyscyplin sportowych, które znalazły się w uchwale w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród sportowych gminy Gogolin. Uchwalone zostały też wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Dokonano też dwie zmiany, w zakresie daty wejścia w życie, w uchwałach w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dot. Gminy Bierawa i Województwa Opolskiego). Dokonano też drobnych zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok, m.in. w związku z dotacją dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wkład własny na realizację projektu „E-bike’owi turyści nie znają granic” (60 157 zł), czy budżetem przeznaczonym na organizację zawodów, turniejów, imprez rekreacyjno – sportowych w trakcie roku (60 000 zł).