Porozumienie gminne

1 marca 2013r. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala zgodnie z wolą Rady Miejskiej,  wyrażoną w uchwale z 15 lutego br., podpisał porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych.

Podpisanie tego dokumentu nastąpiło w trakcie zorganizowanego w Urzędzie Miejskim spotkania, w którym udział wzięli Prezes Zarządu Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu Andrzej Czajkowski, Kierownik Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu Michał Korzeluch oraz Wiceprezes Zarządu Remondis Opole Sp. z o.o. Krzysztof Kochalski. Porozumienie międzygminne zawarte zostało przez gminy wchodzące w skład Centralnego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w województwie opolskim: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski oraz Turawa i ma na celu podjęcie współpracy w zakresie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi. Ponadto podpisanie tego porozumienia niezbędne jest także ze względu na zapewnienie odpowiedniego strumienia odpadów koniecznych dla funkcjonowania instalacji, zlokalizowanej na Miejskim Składowisku Odpadów w Opolu a która to w niedługim czasie ma być rozbudowana z dofinansowaniem ze środków UE.

porozumienie_gminne_net.jpeg

Zgodnie z postanowieniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego, gminy tworzące wskazany wyżej Region będą miały obowiązek dostarczać odpady do wyznaczonych instalacji. W przypadku gminy Gogolin jest to Opolskie Centrum Gospodarki Odpadami w Opolu – Groszowicach. Ma to swoje uzasadnienie zarówno logistyczne, jak i ekonomicznie.

Co bardzo ważne, w Centrum tym planowane są ogromne inwestycje finansowane w przeważającej części ze środków unijnych. Planowana jest m.in. rozbudowa kwatery składowiska odpadów - szacowana kwota wydatków to 33 mln zł a termin zakończenia realizacji tej inwestycji ustalono do końca bieżącego roku. Ponadto przewidziano budowę biologicznej części systemu mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) zmieszanych odpadów komunalnych - szacunkowa kwota wydatków to 35 mln zł a planowany termin realizacji to II kwartał 2014 r. Inwestycje te mają olbrzymie znaczenie dla prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi na szczeblu regionalnym, w tym także dla gminy Gogolin. Zgodnie z nowymi przepisami odpady zanim zostaną zdeponowane na składowisku odpadów powinny być rozdzielone na frakcje. Jedna część będzie ponownie wykorzystana, druga trafi na składowisko odpadów. Do tego właśnie celu posłuży nowoczesna instalacja MBP w Opolu, która zapewni maksymalne wysortowanie odpadów surowcowych nadających się do procesów tzw. recyklingu i odzysku. Tym samym nastąpi  znaczne zmniejszenie masy odpadów składowanych na składowisku odpadów.

Poza wymienionymi wyżej inicjatywami zawarte porozumienie międzygminne pozwoli również na prowadzenie wspólnych, skutecznych przedsięwzięć w zakresie chociażby rekultywacji składowisk odpadów zlokalizowanych na terenach gmin objętych porozumieniem a także zmniejszenia emisji do powietrza, ziemi i wody substancji szkodliwych poprzez składowanie tylko ustabilizowanych odpadów.