NIE MA ZIMY? - NIE U NAS !!!

Przyjdź i pobaw się z nami. Druga edycja zimowych gier i zabaw będzie jak zwykle pełna uśmiechu i dobrej zabawy. Będą puchary i medale a na koniec jak zwykle poczęstunek.
Chcąc wziąć udział w imprezie prosimy pamiętać o odpowiednich dokumentach (zgoda rodziców na udział i wizerunek RODO). Zapraszamy wszystkich, którym zima nie straszna !!!
 

Zimowe halowe igrzyska zabaw dla dzieci i młodzieży z Gminy Gogolin

sobota 21.12.2019 hala sportowa im. braci Blautów w Gogolinie w godz. 9:00 – 13:00

 

                                               POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podczas imprezy planowane są zabawy i konkursy na sportowo w kategoriach wiekowych. Ideą imprezy jest promowanie zdrowego trybu życia, sportowej zabawy i rywalizacji oraz integracji poprzez sport.

- Toczenie kuli śniegowej (slalom z piłką do fitnessu) (zabawa na czas)

- rzut śnieżką do kosza (konkurs rzutów do kosza – 1 minuta na rzuty)

- Trójskok narciarski (konkurs skoków z miejsca przed siebie x3 skoki – na odległość)

- Rzut prezentów do sani renifera (konkurs rzutów ringo bądź różnego rodzaju piłeczkami do skrzyni do skoków – 5 rzutów – jeśli będzie większa liczba osób, które trafią 5 razy grają finałową dogrywkę )

- Hokejowa bramka ( konkurs strzałów do mini bramki piłeczkami do uni-hokeja – precyzja / na czas)

- konkurs niespodzianka

- Dodatkowo rozmieszczone zostaną elementy do gry w tenisa stołowego i piłke stołową (piłkarzyki)

Uczestnicy obowiązani są do udziału w grach i zabawach w strojach sportowych i obuwiu sportowym. Organizator nie odpowiada za rzeczy zostawione w szatniach i sali sportowej.

Zawody rozpoczynają się o godzinie 09:30. Od godziny 9:00 do 9:30 trwają zapisy dzieci i młodzieży w biurze zawodów i rozgrzewka dla chętnych.

Impreza jest ubezpieczona od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w PZU Życie.

Regulamin:

  1. W „Igrzyskach” uczestniczyć mogą dzieci i młodzież z gminy Gogolin od najstarszych grup przedszkolnych i klas 1 szkół podstawowych po uczniów klas I-II szkół średnich (organizator dopuszcza możliwość startu dzieci, które przyjechały na święta do rodzin z gminy Gogolin).
  2. Niepełnoletni uczestnicy „Igrzysk” mogą wystartować po dostarczeniu organizatorowi Zgody na uczestnictwo w zabawach i wykorzystanie wizerunku podpisanej przez rodzica. (załącznik)
  3. Każdy z uczestników startuje indywidualnie. Niespodzianki w postaci gier zespołowych nie będą oceniane i punktowane.
  4. Każdy z uczestników może (ale nie musi) wystartować w dowolnej liczbie konkurencji). Zajęte miejsce w danej konkurencji, w danej kategorii wiekowej będzie decydowało o trzech pierwszych miejscach w klasyfikacji ogólnej kategorii wiekowej zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców.
  5. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale uczestnictwa w zawodach a najlepsze trójki okolicznościowe puchary.
  6. Organizator zapewnia uczestnikom:

- wodę mineralną

- Słodki świąteczny prezent

- gorący posiłek w formie pizzy na zakończenie imprezy.

        7. Za szkody wyrządzone przez dzieci w obrębie hali oraz na innych uczestnikach      

              imprezy odpowiadają rodzice.

         8.  Decyzje we wszystkich sprawach spornych podejmuje organizator „Igrzysk”

       

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY ZBIERANIU DANYCH OD OSOBY,
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Gogolinie
z siedzibą w 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6.

2) Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Reinert W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: e-mail kr@gogolin.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w imprezie rekreacyjno-sportowej „Zimowe halowe igrzyska zabaw dla dzieci i młodzieży z Gminy Gogolin” w dniu 22.12.2018 organizowanej na terenie miasta Gogolin

4) Pani/Pana dane osobowe będą usuwane po upływie 10 lat od dnia zakończenia imprezy.

5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, [jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem].

6) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W razie niepodania danych osobowych, nie ma możliwości zawarcia umowy o dzieło.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

 

 

……………….………………….

Czytelny podpis

 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA DOTYCZĄCE UCZESTNIKA IMPREZY W WIEKU 0 - 18 LAT

pt. „II Zimowe halowe igrzyska zabaw dla dzieci i młodzieży z Gminy Gogolin ” w Gogolinie w dniu 21.12.2019 r.

Organizatorem „II Zimowych halowych igrzysk zabaw dla dzieci i młodzieży z Gminy Gogolin jest Gmina Gogolin oraz Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie.

 

Do:

Organizator Imprezy

Ja, niżej podpisany/a, jako uprawniony/a do opieki lub odpowiednio nadzoru nad małoletnim:

Imię i Nazwisko: ...................................................................................................................

Miejsce zamieszkania: .......................................................................................................

(dalej: „Małoletni Uczestnik”)

zgodnie z Regulaminem Imprezy oświadczam, że:

1. Małoletni Uczestnik będzie przebywał na Terenie Imprezy pod moją opieką lub odpowiednim nadzorem oraz na moją wyłączną odpowiedzialność i wyrażam zgodę na jego udział w konkursach i zabawach

(dotyczy Uczestników w wieku od 7 do 11 lat)

2. wyrażam zgodę na udział Małoletniego Uczestnika na jego udział w konkursach i zabawach (dotyczy Uczestników w wieku od 12 do 18 lat)

Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi treść Regulaminu Imprezy oraz w pełni akceptuję jego postanowienia, jako wiążące mnie oraz Małoletniego Uczestnika.

Dane Opiekuna:

Imię i Nazwisko: ...................................................................................................................

Miejsce zamieszkania:

..........................................................................................................

Numer dowodu tożsamości: .................................................................................................

Numer telefonu kontaktowego: ...........................................................................................

 

 

Gogolin, dnia ................................. Własnoręczny podpis ..................................................

 

 

zimowe halowe igrzyska2019.jpeg