Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

27 złotych miesięcznie za każdą osobę w gospodarstwie domowym – tyle zapłacą za śmieci mieszkańcy gminy Gogolin w 2020 roku, jeżeli zadeklarują ich selektywną zbiórkę. Ci, którzy segregować odpadów nie będą, zapłacą 81 zł za każdego mieszkańca.

Podwyżka w stosunku do roku bieżącego spowodowana jest przede wszystkim z większymi kosztami utrzymania punktu selektywnej zbierania odpadów komunalnych oraz rosnącymi kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. – O powodach podwyżek informowaliśmy już na początku tego roku – mówi zastępca burmistrza Gogolina Krzysztof Reinert.  – Produkujemy więcej odpadów zmieszanych, więcej oddajemy też do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, a co za tym idzie – wzrasta koszt ich składowania i przetwarzania. Drożeje też paliwo, koszty pracownicze oraz modernizacja floty transportowej – niestety, te wszystkie elementy mają ogromny wpływ na ostateczną kwotę, jaką ponoszą mieszkańcy za gospodarowanie odpadami – wyjaśnia wiceburmistrz. Uchwałę w sprawie nowych stawek podjęli radni podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 28 listopada, 14 głosami "za", przy jednym głosie wstrzymującym się. 

Produkujemy coraz więcej odpadów

Przy ustalaniu stawek wzięto pod uwagę dane dotyczące liczby mieszkańców, ilości wytwarzanych odpadów oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Obecnie złożonych jest 3 012 deklaracji, obejmujących 3 849 lokali. Według prognoz, w 2020 roku zadeklarowanych 9 524 mieszkańców odda aż 1 600 ton odpadów zmieszanych, 800 ton odpadów biodegradowalnych, 500 ton popiołu, żużlu i innych pozostałości ze spalania w kotłach, 350 ton metali i tworzyw sztucznych, 350 ton szkła, 150 ton papieru i 100 ton odpadów wielkogabarytowych. Koszt odbioru odpadów w 2020 to ok. 2,6 miliona złotych, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie kosztowało ok. 400 tysięcy złotych, a koszty administracyjne wyniosą ok. 100 000 zł. 

Mniej za domowy kompostownik

Uchwalona stawka 27 zł za osobę, a w przypadku gospodarstw powyżej 5 osób – 14 złotych za każdego kolejnego domownika, ma pomóc w równoważeniu przychodów i faktycznych kosztów systemu. Natomiast większa kwota za brak selektywnej zbiórki odpadów, ma zmotywować mieszkańców do jeszcze dokładniejszego segregowania odpadów. Niestety, nadal segregujemy albo „wybiórczo”, albo niedokładnie, albo wcale, zwłaszcza w budynkach wielorodzinnych, gdzie przez wspólne pojemniki wiele osób czuje się bezkarnych. Produkujemy też więcej odpadów biodegradowalnych (w 2020 może być to nawet 800 ton w skali roku), dlatego samorząd, chcąc zachęcić mieszkańców domków jednorodzinnych do prowadzenia przydomowych kompostowników, postanowił wprowadzić obniżkę w wysokości 3 złotych miesięcznie za każdą osobę w gospodarstwie domowym, za kompostowanie bioodpadów we własnym zakresie. 

Nie będzie kar

W 2020 roku samorządy muszą uzyskać 50% poziom recyklingu. Co to oznacza w praktyce? Że minimum połowa zebranych odpadów z worka żółtego, zielonego i niebieskiego musi zostać poddana procesowi odzysku. W przypadku, gdy się to nie uda, na gminy zostanie nałożona kara finansowa. Dlatego w ogłoszonym przetargu wyłaniającym wykonawcę, dodatkowo punktowane byłyby firmy, które zobowiązały się do uzyskania tychże wskaźników, a w przypadku niewywiązania się z tego zadania, to na wykonawcy spoczywałaby odpowiedzialność, również ta finansowa. Tym samym samorząd gminy Gogolin zagwarantował sobie uzyskanie wymaganych wskaźników i nie poniesieżadnych dodatkowych kosztów z tym związanych.