XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

W sesji uczestniczyło 14 radnych, burmistrz i zastępca burmistrza, skarbnik, sekretarz, radca prawny, inspektorzy przewodnicząca zarządu dzielnicy Gogolin – Strzebniów, przedstawiciel prasy. Sesja została zwołana na wniosek burmistrza.

Radni podjęli następujące uchwały:

  • Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin. Statut został dostosowany do obowiązujących przepisów prawnych. Przed jego przyjęciem, w dniach 25.01. – 07.02.2013 r., przeprowadzono konsultacje dotyczące projektu ww. uchwały. Nie zostały zgłoszone żadne uwagi i opinie.  Głosowanie: 14 „za”.
  • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Op., Turawa. Na mocy uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Gmina Gogolin wchodzi w skład Centralnego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w województwie opolskim. Gminy tworzące ww. Region będą miały obowiązek dostarczać odpady do wyznaczonych (dla tego Regionu) instalacji. Dla gminy Gogolin jest to Opolskie Centrum Gospodarki Odpadami w Opolu – Groszowicach, co jest uzasadnione logistycznie i ekonomicznie. Ponadto, w związku ze złożonym wnioskiem dotyczącym dofinansowania z środków UE rozbudowy Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu, niezbędne jest podpisanie porozumień międzygminnych z gminami tworzącymi Region w celu zapewnienia odpowiedniego strumienia odpadów koniecznych do funkcjonowania instalacji. Głosowanie: 14 „za”.
  • Uchwała w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 r.
  • 40.000 zł – do budżetu wpłynęła darowizna przyznana w ramach programu grantowego Fundacji Grupy Górażdże „Aktywni w Regionie”. W 2012 r, na realizację ww. projektu Fundacja przekazała 20 000 zł,
  • 14 460 zł – zwrot środków do budżetu w związku z rozliczeniem projektów „Impresje fotograficzne”, „Żyj zdrowo na sportowo” i „Spotkajmy się na siłowni”,
  • 20 870 zł - zwrot środków do budżetu w związku z rozliczeniem projektu „Odnowa wsi drogą do sukcesu”,
  • 110 000 zł – przeznaczono na budowę placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Gogolinie,
  • 50 000 zł – zabezpieczono środki  w celu udzielania pożyczek stowarzyszeniom na zabezpieczenie wkłady własnego do składanych projektów. Głosowanie: 14 „za”.
  • Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Dokonano aktualizacji dokumentu.

XVIII Sesja RM.jpeg

XXVIII Sesję poprzedziło wspólne posiedzenie połączonych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie podczas którego podsumowano działania podjęte w ramach współpracy partnerskiej w 2012 r.  Łącznie, w 2012 roku Gmina Gogolin i GOK w Gogolinie zrealizowały 6 projektów w ramach funduszu mikroprojektów Euroregionu Pradziad w których bezpośrednio uczestniczyło 741 osób. Spodziewana wartość dofinansowania to ponad 291 tys. PLN. Ponadto Gmina pozyskała środki z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej na wizytę Orkiestry Dętej z Schongau w wysokości prawie 7,5 tys. PLN. W pozostałych wydarzeniach udział wzięło około 700 osób, co łącznie daje 1441 osób zaangażowanych bezpośrednio w wymianę partnerską w 2012 roku.  W większości przypadków pośrednimi beneficjentami wymiany partnerskiej byli mieszkańcy Gminy Gogolin i goście  odwiedzający gminę, którzy brali udział w inicjatywach i imprezach organizowanych przez Gminę Gogolin i miasta partnerskie. Liczbę tych beneficjentów można jedynie oszacować, ale z pewnością było to kilka tysięcy osób.  Ponadto, współpracę prowadzą szkoły organizując coroczne wymiany młodzieży.