Spotkanie z sołtysami

Na zaproszenie Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali, wczoraj (04.11) w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbyło się spotkanie organizacyjno – informacyjne z sołtysami gminy Gogolin i przewodniczącymi zarządów dzielnic gminy.

Witając wszystkich zebranych Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala wskazał na celowość organizowania tego typu spotkań, szczególnie mając na względzie często zmieniające się przepisy w różnych zakresach społecznej działalności liderów wsi.

Pierwszym z tematów spotkania były uwarunkowania prawne, a także ograniczenia i możliwości realizacji przedsięwzięć mieszkańców wsi w ramach środków z funduszu sołeckiego. Temat ten przybliżyła pani mecenas, radca prawny Elżbieta Mikitów - Pakura.

Zwróciła szczególna uwagę sołtysom na jakie zadania nie można przekazywać środków finansowych z funduszu sołeckiego z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa.

Dodatkowo Patrycja Bugno, odpowiedzialna za fundusz sołecki z ramienia Urzędu Miejskiego, przypomniała uczestnikom o istotnych terminach dotyczących składania wniosków na realizację własnych przedsięwzięć, a także o możliwości złożenia wniosku o zmianę zadań lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu w trakcie roku budżetowego.

Niezwykle ważny z punktu widzenia mieszkańców, temat związany z zagrożeniami występującymi na terenie gminy Gogolin przedstawił Tadeusz Byrski, Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania. W chwili obecnej na terenie części gminy występuje choroba zakaźna pszczół tj. zgnilec amerykański. Gmina Gogolin podjęła niezbędne działania wynikające z przepisów Rozporządzania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krapkowicach z dnia 28 października 2019 r.

W swym wystąpieniu Naczelnik GCR odniósł się także do zanieczyszczeń powietrza w związku rozpoczęciem sezonu grzewczego. Wystosował apel do sołtysów o zwracanie szczególnej uwagi mieszkańcom na używanie właściwego opału, celem zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia powietrza. Zwrócił się także z prośbą o przekazanie informacji, dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania na ekologiczne.

Ponadto Naczelnik wyraził podziękowanie za dotychczasowa współpracę sołtysów i przewodniczących zarządów dzielnic z Gminnym Centrum Reagowania w zakresie likwidacji występujących zagrożeń.

Ostatnią część spotkania wypełniło zagadnienie nowego projektu uchwały dotyczącej wynagradzania sołtysów, które omówił Burmistrz Gogolina – Joachim Wojtala i zastępca Burmistrza Krzysztof Reinert. Przedstawione zostały także zadania poszczególnych sołectw do budżetu gminy Gogolin na 2020r. Burmistrz poinformował, iż zapoznał się z wszystkimi propozycjami i scharakteryzował po krótce możliwość ich finansowania w przyszłym roku. Podkreślił jednak, iż największym wyzwaniem w przyszłorocznym budżecie jest oświata, a co za tym idzie kwestie związane z finansowaniem zadań oświatowych.

Tematem, któremu poświęcono uwagę były także sprawy bieżące w sołectwach, a także przedstawienie nowej inicjatywy Burmistrza Gogolina podjętej z Radą Seniorów przy współpracy z Młodzieżową Radą Miejską. Zwrócono uwagę na potrzebę intensyfikacji działań dla seniorów, celem integracji starszego pokolenia. Zaproponowano organizację dodatkowych zajęć w świetlicach wiejskich, a także imprezy sołeckie dedykowane szczególnie seniorom.

Na koniec Burmistrz Gogolina raz jeszcze zaprosił wszystkich mieszkańców do uczestnictwa  w imprezach organizowanych na terenie gminy, szczególnie do najbliższego tj. 29 listopada Andrzejkowego Marszu Nordic Walking. Dodatkowo popołudniu o godz. 18:00 w ramach cyklu "Spotkanie z mistrzem", Jacek Wszoła opowie mieszkańcom gminy "Dlaczego srebro ma smak złota".