XVII Sesja Rady Miejskiej

Siedemnaste posiedzenie Rady Miejskiej w Gogolinie poświęcone było w sporej części ocenie stanu szkolnictwa w roku 2018/2019; radni wybrali też ławników i uchwalili zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.

Sprawozdania dotyczące oceny stanu szkolnictwa w roku 2018/2019, jak również prezentacje poszczególnych placówek oświatowych przedstawili naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Irmgarda Żyła oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy Gogolin. Szczegółowa informacja na ten temat ukaże się w osobnym artykule już niebawem.

Zasoby mieszkaniowe gminy

Gmina Gogolin posiada obecnie w swych zasobach 38 budynków komunalnych, w których znajdują się 244 lokale zamieszkiwane przez ok. 620 osób. Ze względu na zły stan techniczny do końca 2019 r. z użytkowania zostaną wyłączone 3 budynki na ul. Leśnej w Kamieniu Śl. (19 lokali) oraz budynki przy ul. Konopnickiej 1 i 7 w Gogolinie (10 lokali). Na przydział lokalu oczekuje obecnie 26 osób, z czego 11 kwalifikuje się na najem socjalny, a 2 osoby oczekują na zmianę lokalu.

Ograniczamy niską emisję

Informację o stanie realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w roku 2019 przedstawił Waldemar Lis – kierownik Referatu Ochrony Środowiska. Działania samorządu w zakresie ograniczania niskiej emisji w bieżącym roku przedstawiają się następująco:

  • mieszkańcy nadal mogą ubiegać się o gminne dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania na ekologiczne, a kwota zabezpieczona w budżecie gminy Gogolin na ten cel jest stosowanie zwiększana w stosunku do zapotrzebowania (na dzień 24 października w 2019 roku  pozytywnie rozpatrzono 77 wniosków na łączną kwotę 161 000 zł);
  • samorząd gminy Gogolin podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Opolu, która umożliwia mieszkańcom uzyskanie informacji na temat dofinansowań, jak również wypełnianie wniosków o wsparcie finansowe w Urzędzie Miejskim w Gogolinie. Wnioski składać można na dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych, wymiany źródeł ogrzewania na ekologiczne oraz na instalację źródeł OZE;
  • utworzone zostały nowe linie autobusowe relacji Kamień Śląski – Krapkowice oraz Obrowiec – Gogolin;
  • do użytku oddana została ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie;
  • przebudowane zostały także odcinki gminnych dróg;
  • w Studium Kierunków i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gogolin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wskazano obszary, na których można realizować inwestycje w OZE powyżej 100 kW.

Ławnicy z gminy Gogolin

Radni dokonali wyboru ławników w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich na kadencję od 2020 r. do 2023 r. W wyniku przeprowadzonego głosowania, funkcję tą pełnić będą Renata Schulwitz oraz Irena Kubiczek. Obie panie zostały zgłoszone przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin, a ich kandydatury zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Uchwały

Radni podjęli uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Wysokość środków na realizację programu przedstawia się następująco:

  • zadanie publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej: 500 000 zł;
  • zadanie publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury: 135 000 zł;
  • zadanie publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia: 85 000 zł;
  • zadanie publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej: 10 000 zł.

Radni wyrazili także zgodę na dokonanie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie, w związku z kilkoma zmianami jakie zaszły w strukturach tej jednostki. Od 1 listopada 2019 r. Centrum Informacji Turystycznej będzie mieściło się w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie, natomiast Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gogolinie jako stowarzyszenie nie działa już w ramach GOK.

Jedną z ważniejszych uchwał była zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin, która przede wszystkim umożliwi rozszerzenie  działalności w zakresie rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. Jedna ze zmian dotyczy bowiem dopuszczenie małych instalacji fotowoltaicznych powyżej 100 kW na terenach produkcyjnych i produkcyjno – usługowych zgodnie z zapisami studium.

Ponadto radni wyrazili zgodę na wynajem nieruchomości w Gogolinie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (dotyczy nieruchomości wynajmowanych przez Gminny Ośrodek Kultury), a także na sprzedaż nieruchomości w Gogolinie. Podjęli również trzy uchwały dotyczące nabycia przez gminę Gogolin nieruchomości gruntowej w Malni – dwóch działek, które przewidziane są pod drogę publiczną, a także jednej działki, na której zostaną urządzone tereny zielone i rekreacyjne w ramach funduszu sołeckiego wsi Malnia.

Tradycyjnie, dokonano też zmian wieloletniej prognozy finansowej i zmian w budżecie gminy Gogolin. W związku z rozpoczęciem realizacji modernizacji rowu A3 w Gogolinie, do wieloletnie prognozy w roku 2019 dodano przedsięwzięcie o wartości 230 000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej przebudowy rowu. Natomiast w budżecie gminy Gogolin dokonano zmian w związku z bieżącą działalnością.