Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

 

Podsumowano wykonanie budżetu w pierwszym półroczu

Podczas posiedzenia 24 września, radni przyjęli informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r. Jak wynika z przedstawionego przez Skarbnika Gminy sprawozdania, plan wydatków budżetowych (po zmianach) w I półroczu został wykonany w wysokości 31 407 507,65 zł (czyli w 45,5%), w tym wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 713 229,25 zł, czyli w 24,4 %. Dochody zostały wykonane w wysokości 35 725 850,42 (tj. w 53,9%), w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie 1 110 784,60 zł (28,5%). Realizacja budżetu gminy Gogolin za okres pierwszego półrocza zamknęła się z nadwyżką budżetową w wysokości 4 318 342,77 zł.  

 

 

Gratulacje dla dr hab. Kuszy

Z okazji nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, burmistrz Joachim Wojtala wraz z przewodniczącym rady Piotrem Czokiem oraz wszystkimi radnymi, złożyli gratulacje i życzenia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Gogolinie Grzegorzowi Kuszy. Samorządowcy wyrazili nadzieję, iż dr hab. Grzegorz Kusza nadal będzie dzielił się swoja rozległą wiedzą, która pozwoli na wspieranie dalszych poczynań samorządu gminy Gogolin.

IMG_1856.jpeg

 

Gminne drogi mają nową nawierzchnię

W trakcie sprawozdania międzysesyjnego, wiceburmistrz Krzysztof Reinert przedstawił krótką prezentację, dotyczącą bieżących remontów dróg na terenie gminy Gogolin. Przebudowane zostały: odcinek ul. Marzanny w Gogolinie (koszt 108 000 zł), ulicy Spacerowej w Gogolinie (76 000 zł), ulicy Stawowej w Zakrzowie (77 000 zł), ulicy Plebiscytowej w Gogolinie (126 000 zł), ulicy Fabrycznej w Gogolinie (75 000 zł) oraz ulicy Młyńskiej w Gogolinie (77 000 zł). Zadania polegały na położeniu nowej nawierzchni na odcinkach, które były w kiepskim stanie technicznym. Dzięki temu poprawiła się jakość jazdy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Przebudowa ul. Młyńskiej polegała dodatkowo na poszerzeniu wąskiego odcinka ulicy. Jeszcze w tym roku przebudowany zostanie odcinek ulicy Wapiennej w Kamieniu Śląskim (58 000 zł).

 

 

Podjęte uchwały

Obecni na posiedzeniu Rady Miejskiej w Gogolinie radni podjęli szereg uchwał, w sprawie:

  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin. Zmiany zapisów statutu podyktowane były koniecznością doprecyzowania zapisów uchwały, jak również zapisami w ustawie Prawo oświatowe;
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia. Potrzeba aktualizacji planów wynika z potrzeby uwzględnienia aktualnej polityki przestrzennej gminy, określonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin. W planie wsi Chorula dokonano zmiany jednego terenu, który dotychczas przeznaczony był na tereny rolnicze przeznaczone do zalesienia, ale w nawiązaniu do obszarów sąsiednich, został przekwalifikowany na teren pod nowe inwestycje. Wyregulowano też granice terenów, na których dopuszcza się lokalizację urządzeń produkujących energię z energii słonecznej. Natomiast w planie Malni teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowo – usługowe został przekwalifikowany w teren pod nowe inwestycje, podobnie jak w przypadku Choruli – w nawiązaniu do funkcji terenów otaczających. Wprowadzono też nowe wskaźniki terenu, które pozwolą na rozbudowę istniejącego hotelu.
  • zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu, w związku z zakończeniem budowy obwodnicy Malni i Choruli i powstaniem nowego układu komunikacyjnego. Do kategorii dróg gminnych tym samym zostały zaliczone: odcinek dotychczasowej drogi wojewódzkiej nr 424, w ciągu ulicy Wapiennej, Kamiennej, Malińskiej w Gogolinie, a także odcinek obwodnicy dzielnicy Gogolin – Karłubiec.
  • załatwienia skargi z dnia 22 lipca 2019 r. na działalność Burmistrza Gogolina. Rada Miejska w Gogolinie po rozpatrzeniu sprawy oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uznała skargę za nieuzasadnioną.
  • przekazania pisma według właściwości. Pismo dotyczyło korekty w Biuletynie Informacji Publicznej i zostało przekazane według właściwości do administratora biuletynu – Burmistrza Gogolina.
  • udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Tym samym samorząd gminy Gogolin przekaże dotację w kwocie 19 999,99 zł parafii pw. NSPJ w Kątach Opolskich, z przeznaczeniem na wykonanie prac restauratorskich, w związku z renowacją zabytkowego muru na cmentarzu w Choruli.
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej. W prognozie dodano przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Norwida w Gogolinie” (w kwocie 25 000 zł w roku 2019 i 50 000 zł w roku 2020) oraz zadanie pn. „Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (limit w 2020 r. w kwocie 282 000 zł).
  • dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok. Budżet zwiększono po stronie dochodów w kwocie 75 000 zł, w związku z dofinansowaniem pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (wniosek PSP nr 3 w Gogolinie). Zwiększono także budżet pod stronie wydatków w kwocie 25 000 zł na opracowanie projektu przebudowy ul. Norwida w Gogolinie oraz w kwocie 30 000 zł na dofinansowania inwestycji służących ochronie środowiska.