XIV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

Czternasta sesja Rady Miejskiej w Gogolinie odbyła się 29 sierpnia i rozpatrzono podczas niej 16 uchwał.

W związku z wnioskiem Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich radni podjęli uchwałę w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu z dostosowaniem jej do aktualnych przepisów. Natomiast na wniosek p.o. dyrektora PSP w Malni, w związku z planowanymi zmianami kadrowymi w tej placówce, radni dokonali zmiany uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin. W wyniku nowych uregulowań prawnych, doprecyzowania wymagał też regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gogolin. Radni podjęli ponadto uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gogolin a Miastem Opole, które umożliwi przekazanie dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Gogolin uczęszczających do żłobków na terenie miasta Opole. Tym samym, rodzice, którzy dowożą swoje maluchy do żłobka w Opolu, będą mniej płacili za pobyt ich dziecka w takiej placówce.

Stopniowo zwiększająca się ilość wytwarzanych przez mieszkańców odpadów selektywnych, była pobudką do podjęcia uchwały dotyczącej nowej liczby worków i pojemników do gospodarowania odpadami z kategorii: „metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe”. Jest to zwiększenie o 50%, czyli w przypadku zabudowy jednorodzinnej będą to 3 worki 120 litrów na osobę na 2 miesiące; w zabudowie wielorodzinnej – 1 pojemnik 1100 litrów (do 21 mieszkańców) lub pojemnik 52 litrów na każdą osobę (powyżej 21 mieszkańców).

Kolejne uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na:

  • zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. 568, k.m. 2 obręb Kamień Śl.);
  • zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (dz.303 k.m.4 obręb Gogolin 1);
  • zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (dz.870 k.m.10 obręb Karłubiec);
  • zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (dz.40/2 k.m.1 obręb Strzebniów);
  • zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (dz.60/1 k.m.1 obręb Gogolin 1);
  • zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (dz.579/2 k.m. 6 obręb Wygoda);
  • sprzedaż nieruchomości (dz.294/86, k.m.4 obręb Gogolin 1);
  • sprzedaż nieruchomości (dz.877/4, k.m.13 obręb Gogolin 1);
  • sprzedaż nieruchomości (dz.877/5, k.m.13 obręb Gogolin 1).

Radni dokonali też zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok. Budżet zwiększono po stronie wydatków w kwocie 2 500 zł na utworzenie ścieżki edukacyjnej pn. „Poszukiwacze skarbów” przy PSP nr 2 w Gogolinie, a także w kwocie 14 217 zł na remont w PSP nr 3 w Gogolinie. 19 600 zł zabezpieczono na konserwację i remont urządzeń melioracji wodnej (rowu A4), 20 000 zł na remonty cząstkowe i bieżące dróg oraz 12 000 zł na oznakowanie poziome i pionowe, a 30 000 zł na dalsze działania związane z budową ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie. W związku z ochroną bociana białego, kwotę 20 700 zł zabezpieczono na budowę konstrukcji słupowej z przeznaczeniem na bocianie gniazdo. Za 26 000 zł zainstalowana zostanie natomiast wanna z hydromasażem na terenie Zespołu Rekreacyjno – Sportowego w Gogolinie. 147 000 zł zabezpieczono na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Gogolinie. Zmian dokonano również w wieloletniej prognozie finansowej. W związku z otrzymanym dofinansowaniem dodano przedsięwzięcie pn. „Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności gminy Gogolin”, określając wydatki na 2019 r. na kwotę 15 000 zł, a całość przedsięwzięcia na 2 638 400,00 zł do realizacji do 2021 roku. W wydatkach bieżących dodano przedsięwzięcie pn. „Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Gogolin: w kwocie 1 701 331,00 zł oraz „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy” w kwocie 147 000,00 zł w roku 2019 i 239 000,00 zł w roku 2020. Dokonano też korekty zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku PSP w Malni”, zmieniając jego nazwę na: „Zmiana sposobu użytkowania mieszkań komunalnych na sale dydaktyczne w PSP w Malni” i jego limity na 2019 i 2021 rok.