XXVII Sesja Rady Miejskiej

Podczas XXVII Sesji Rady Miejskiej (28.01.2013) podjęto historyczną uchwałę dotyczącą patrona Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie. Budynkowi jednogłośnie nadano imię zasłużonego  twórcy ludowego Jerzego Lipki.

W sesji uczestniczyło 15 radnych, Burmistrz Gogolina, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy,  radca prawny, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Gogolinie,  sołtys Kamionka i sołtys Malni. Sesja odbyła się według przyjętego porządku.

Radny Rafał Nocoń zwrócił się z pytaniem w sprawie możliwości korzystania przez członków Koła DFK w Gogolinie z pomieszczenia w budynku Gminnego Centrum Kultury. „Nie było nigdy żadnej niejasności w sprawie korzystania przez DFK z pomieszczeń GCK. W budynku będzie miejsce na działalność statutową organizacji” – poinformował burmistrz. Jednak ze względu na ograniczoną ilość pomieszczeń nie jest możliwe, aby gogolińskie stowarzyszenia i organizacje pozarządowe znalazły tam miejsce. Tak jak dotychczas, będą nadal miały  swoje siedziby w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej.

Kolejnym punktem Sesji było wystąpienie Burmistrza Gogolina i przedstawienie informacji dotyczące działalności międzysesyjnej. W tym okresie burmistrz uczestniczył  m. in. w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Związku OSP RP w Odrowążu, Obrowcu, Gogolinie oraz posiedzeniu Prezydium Powiatowego Związku OSP RP w Krapkowicach., uczestniczył w pracach zespołu opracowującego główne założenia do RPO WO,  roboczym spotkaniu z dyrektorem Caritas Diecezji Opolskiej w sprawie dalszej współpracy oraz w spotkaniach z wiceprezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dotyczących działań w 2013 r. Uczestniczył także w spotkaniach roboczych dotyczących powstania Opolskiego Ogrodu Botanicznego, w seminarium poświęconym problematyce emigracji zarobkowej, w spotkaniu roboczym z liderami LDG w Kamionku dotyczącym działań w ramach Programu Odnowa Wsi. Burmistrz wraz z dyrektorem Zespołu Szkół w Gogolinie podpisał porozumienie w sprawie współpracy ZS z Politechniką Opolską, spotkał się również z dyrektorem Filharmonii Opolskiej  w sprawie współpracy, w tym realizacji części projektu Dokąd idziesz Karolinko.

Sesja_net.jpeg

Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej zostały przedstawione radnym podczas wspólnego posiedzenia połączonych Komisji Stałych. Radni przyjęli sprawozdania jednogłośnie. Jednogłośnie zatwierdzono również plany pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie na 2013 r.

Radni podjęli następujące uchwały:

 • Uchwałę w sprawie podziału Gminy Gogolin na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Zgodnie z Ustawą Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy po podziale gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych należy dokonać podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalić ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Głosowanie: 15 głosów za.
 • Uchwałę w sprawie wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie w nieruchomość budynkową niezbędną do prowadzenia działalności statutowej. Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie przejmuje w trwały zarząd budynek przy Pl. Dworcowym 5 w Gogolinie (Gminne Centrum Kultury) w celu prowadzenia działalności statutowej. Głosowanie: 15 głosów za.
 • Uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty. Burmistrz otrzymał zgodę Rady na udzielenie bonifikaty w wysokości 90% rocznych opłat za oddanie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gogolinie na działalność statutową w trwały zarząd budynku przy Pl. Dworcowym 5 w Gogolinie  (Gminne Centrum Kultury). GOK jest jednostką budżetową gminy dlatego też udzielenie powyższej bonifikaty jest stosowne. Głosowanie: 15 głosów za.
 • Uchwałę w sprawie nadania budynkowi Gminnego Centrum Kultury imienia Jerzego Lipki. Jerzy Lipka (1937-2011) był znanym i zasłużonym twórcą ludowym o wszechstronnych zainteresowaniach. Specjalizował się w plastyce obrzędowej, szczególnie w kroszonkarstwie. J. Lipka działał efektywnie na rzecz rozwoju i upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego, w szczególności kultury ludowej gminy Gogolin. Był autorem utworów poetyckich oraz niezwykle wartościowej książki poświęconej tematyce kroszonkarskiej. Wielokrotnie wyróżniany i  odznaczany - m. in. Odznaką Zasłużony Opolszczyźnie, Zasłużony Działacz Kultury, Nagrodą Artystyczną im. Oskara Kolberga. Głosowanie: 15 głosów za.
 • Uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie. W związku z nową Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej uchyla się w całości obowiązujący dotychczas statut. Do statutu wprowadza się jednocześnie zapis dotyczący zakresu działalności związanej z otwarciem Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie im. J. Lipki. Głosowanie: 15 głosów za.
 • Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011 – 2015. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych. W związku z tym Rada Miejska corocznie uchwala ww. dokument. Głosowanie: 15 głosów za.
 • Uchwałę w sprawie przystąpienia do konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i wspólnej realizacji przez Gminę Gogolin z partnerami Aglomeracji Opolskiej projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Aglomeracji Opolskiej”. Przyjęcie uchwały umożliwia wsparcie starań Aglomeracji Opolskiej o uzyskanie środków na działania w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Przystąpienie do projektu jest dla gmin Aglomeracji szansą na pozyskanie środków na kompleksowe opracowania strategiczne oraz na  opracowanie dokumentacji dla projektów w formule tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które  mają być finansowane z środków funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. W przypadku uzyskania dofinansowania wyniesie ono 90% kosztów kwalifikowanych, środki będą pochodzić  z puli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gminy tworzące Aglomerację są zobowiązane do wniesienia wspólnego wkładu własnego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowanych projektu. Głosowanie: 15 głosów za.
 • Uchwałę w sprawie „Konkursu na najbardziej aktywne sołectwo/dzielnicę, grupę liderów i kreatywnego sołtysa/przewodniczącego zarządu dzielnicy w Gminie Gogolin”. Zmiany w regulaminie konkursu umożliwią udział w nim sołtysom i przewodniczącym zarządów dzielnic powołanym na stanowiska podczas trwania konkursu. Głosowanie: 15 głosów za.
 • Uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości na terenie gminy Gogolin. Przyjęto zaktualizowaną wersję Regulaminu. Głosowanie: 15 głosów za.
 • Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Udzielono pomocy finansowej Gminie Kędzierzyn – Koźle jako dotację celową w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla zwierząt. Głosowanie: 15 głosów za.
 • Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Udzielono pomocy finansowej Województwu Opolskiemu jako dotację celową w wysokości 18 569 zł z przeznaczeniem na wspólną organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Głosowanie: 15 głosów za.
 • Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu jako dotację celową w wysokości 100 000 zł na przebudowę dróg powiatowych (fragment drogi Otmice – Kamień Śl., Gogolin – Kamień Śl. oraz przebudowę telefonicznej kanalizacji kablowej wraz z studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej – ul. Św. Jacka w Kamieniu Śl.). Głosowanie: 15 głosów za.
 • Uchwałę w sprawie dokonania zmian budżetu w budżecie. Z budżetu przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie na realizację programu profilaktycznego Przeciwdziałanie wadom postawy (10 000 zł). Głosowanie: 15 głosów za.

Burmistrz poinformował również o posiadanych przez gminę opracowaniach dotyczących trzech koncepcji przerzutu do oczyszczalni w Choruli ścieków z Gogolina, które obecnie trafiają do oczyszczalni w Krapkowicach. Optymalne byłoby rozwiązanie, aby ścieki pompować w ciągu ulicy Przyjaciół Schongau, ul. Kamienną, aby następnie włączyć się do głównego kolektora Gogolin – Chorula. Jest to znacznie tańsze rozwiązanie a jego szczegółowa koncepcja zostanie przedstawiona radnym w trakcie przedstawiania wniosku burmistrza dotyczącego realizacji projektu tego zadania w bieżącym budżecie gminy.

Ponadto podziękował za zgodne głosowanie w sprawie nadania GCK imienia J. Lipki. Dla naszego społeczeństwa jest to ważne wydarzenie. Cieszę się, że w tej sprawie nie ma między nami podziałów. „Myślę, że upamiętnianie mieszkańców, którzy tak wiele wnieśli w nasze środowisko jest krokiem w dobrym kierunku” – podkreślił burmistrz.

Burmistrz poinformował o inicjatywie, która zrodziła się w środowisku członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gogolińskiej prowadzenia bieżącej archiwizacji dokumentów dotyczących mieszkańców i historii gminy, które są w archiwach prywatnych. Być może będą sprzyjające warunki do tego, aby w strukturach GCK funkcjonowało niewielkie archiwum w którym będzie się gromadzić i opracowywać zebrane materiały. Ponadto zaprosił również radnych do uczestnictwa w zbliżającej się konferencji Zakochani w śląskiej kulturze, która odbędzie się 14 lutego br. w Centrum Konferencyjnym w Górażdżach.

Wolne wnioski. Radny Waldemar Kupka zaproponował radnym wystosowanie listu gratulacyjnego do mieszkanki Gogolina pani Bożeny Konieczko, która zdobyła tytuł Miss Kosmetyczek.