Dofinansowanie na Centrum Bioróżnorodności

Ponad 2 mln 200 tys. dofinansowania otrzyma Gmina Gogolin na realizację projektu „Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności”. Projekt jako jeden z dziewięciu, wybrany został do dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej.

W głównej mierze celem projektu jest zagospodarowanie poeksploatacyjnego wyrobiska wapienia w Gogolinie, przy ul. Powstańców. W ramach projektu na terenie wyrobiska, na powierzchni 1,70 ha,  powstanie Centrum Bioróżnorodności, w oparciu o cenne gatunki muraw kserotermicznych, będących przedmiotem ochrony w pobliskim obszarze Natura 2000 Kamień Śląski. Będzie to stanowić będzie pierwszy etap tworzenia Opolskiego Ogrodu Botanicznego.

Na dnie wyrobiska powstanie strefa dla rowerzystów i rolkarzy, na wyprofilowanych ścieżkach asfaltowych, połączona z ścieżką edukacyjną dla pieszych o łącznej długości 1,6 km. Widok całości terenu umożliwi zaprojektowany taras obserwacyjno-edukacyjny z miejscem wyznaczonym na paleniska, altany oraz ściankę informacyjną. Dojście do tarasu zostanie dostosowane odpowiednio dla osób niepełnosprawnych. Centrum Bioróżnorodności odwiedzać można będzie o każdej porze dnia, dzięki zastosowaniu lamp solarnych. Projekt w 75% finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej a kwota wsparcia to 2 255 390 zł.

Murawy i trawy.jpeg

Opracowana zostanie ponadto koncepcja ochrony in-situ siedlisk muraw kserotermicznych oraz gatunków współistniejących w formie działań ochronnych i promocyjnych. W celu umożliwienia bliskich kontaktów człowieka z siedliskiem, koncepcja przewiduje wykorzystanie istniejącego ukształtowania terenu wyrobiska pod aktywności sportowe, nie ingerując tym samym w jego ekosystem.

Projekt przewiduje także utworzenie dwóch łąk kwietnych w Gogolinie, przy ul. Sportowej i Rybackiej, wraz z założeniem pasieki dla owadów pożytecznych oraz liczne kampanie edukacyjne i warsztaty: zakładanie własnej łąki kwietnej, nauka koszenia ręcznego, zakładanie pasieki, zbieranie nasion roślin rodzimych.

Z dofinansowania skorzysta łącznie 9 podmiotów, które otrzymają w sumie 15 milionów 994 tysiące złotych na projekty, związane z ochroną bioróżnorodności. A więc środki m.in. na ochronę zagrożonych gatunków, rozbudowę infrastruktury dla ochrony bioróżnorodności czy też edukację ekologiczną.