X Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

Pierwsza część posiedzenia poświęcona była debacie nad raportem o stanie gminy Gogolin za rok 2018. Ten dokument zawiera opis sytuacji społeczno – gospodarczej stanowiącej kontekst dla działań realizowanych przez władze samorządowej w poprzednim roku, a także realizacji polityk, programów, strategii, uchwał i budżetu obywatelskiego. Wprowadzając w temat zagadnienia Burmistrz Joachim Wojtala wskazał na spójność realizowanych w ostatnim czasie inwestycji harmonogramem zapisanym i zaplanowanym w Strategii Rozwoju Gminy Gogolin. Po otwarciu debaty radny Krystian Kubilas wskazał na znaczący wzrost ilości podmiotów gospodarczych w gminie oraz na stabilny i polepszający się stan finansów gminy. Bardzo wysoko oceniony przez radnego został zakres realizowanych zadań gminnych, zwłaszcza w zakresie inwestycji w oświacie i ochronie środowiska. W podobnym tonie wypowiadali się radni Adrian Mróz i Gerard Konieczko. Obydwaj wskazali na obszerność i dużą szczegółowość przedstawionego dokumentu. W wypowiedziach podnoszone zostały kwestie wzrostu inwestycji w gminie, nowych miejsc pracy a także bardzo widocznego rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Pytano o stan planu gospodarki niskoemisyjnej, a także o zaangażowanie gminy w poszerzaniu zasobów mieszkaniowych, zwłaszcza dla młodych małżeństw.  Kończąc debatę Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czok wskazał na konieczność dalszego utrzymywania tak obranego kierunku. Radni zgodnie stwierdzili, że działania realizowane przez Burmistrza Gogolina przyczyniają się do rozwoju całej gminy, a ponadto na widoczne efekty polityki polepszenia jakości życia mieszkańców. Na zakończenie debaty radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum zaufania.

W dalszej kolejności Radni zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy, sprawozdaniem finansowym Gminy Gogolin za rok 2018 oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2018 r. W ślad za tym, jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 r. Podobnie, za wcześniejszym wnioskiem Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. Więcej na temat wykonania zeszłorocznego budżetu w artykule: „Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Gogolina”.

Radni zatwierdzili także roczne sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok ubiegły. Realizacja planu w 2018 roku przebiegła bezproblemowo, w przychodach nastąpił przyrost wpływów za część nadwykonań, co przełożyło się na uzyskanie wyniku dodatniego netto bez amortyzacji. Przychody: NFZ – 1 380 165,00 zł, pozostałe przychody operacyjne – 315 772,00 zł, dotacje, w tym na programy profilaktyczne Gminy Gogolin – 387 000,00 zł, czynsze z wynajmu – 100 000 zł. Wydatki: wynagrodzenia i składki – 952 700,00 zł, amortyzacja – 136 000,00 zł.

W 2018 roku Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie pozyskał dotację na zakup nowoczesnego aparatu rentgenowskiego i wielofunkcyjnego aparatu USG. Łączna wartość projektu to 470 000 złotych. 400 000 złotych pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Do zakupu sprzętu, wnioskodawca dołożył 70 000 złotych wkładu własnego. Dzięki dobrej współpracy Gminnego Ośrodka Zdrowia z samorządem Gminy Gogolinie, 50 000 zł zostało przeznaczone z budżetu gminy, a 20 000 zł Gminny Ośrodek Zdrowia pokryło z własnych środków.

W związku ze zmiana ustroju szkolnego, radni podjęli też uchwałę stwierdzającą przekształcenie gogolińskiego Zespołu Szkół w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, które nastąpi z dniem 1 września 2019 r.

Zmianie uległ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski. Przekształcenia dotyczą dwóch nieruchomości należących do Instytutu Naukowo – Badawczego Księdza Sebastiana Kneippa Zespołu Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego Sebastianeum Silesiacum, w celu umożliwienia dalszego inwestowania oraz realizacji małej instalacji fotowoltaicznej.

Radni podjęli również uchwalę w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników dla Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na kadencję 2020 – 2023. Z informacji Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu wynika, iż Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu ustaliło ilość ławników dla Gminy Gogolin na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich w liczbie 2. Przed przystąpieniem do wyborów ławników rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, W skład zespołu Rada Miejska powołała: Agnieszkę Kipka – psycholog Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, Izabelę Olczyk – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, Marię Pola – Radną Rady Miejskiej w Gogolinie oraz Bogusława Leśkiewicza – Sekretarza Gminy i Piotra Czoka – Przewodniczącego RM w Gogolinie.

Dokonano też zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019. Radni zwiększyli m.in. budżet po stronie wydatków w kwocie 40 000 zł na wyżywienie dla przedszkolaków korzystających ze stołówki szkolnej w PSP nr 3 w Gogolinie, a także w kwocie 3 300 zł na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów PSP nr 2 w Gogolinie. Ponadto zwiększony został budżet po stronie wydatków w kwocie 60 000 zł jako dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie.