Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Gogolina

Podczas X Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie radni pozytywnie przyjęli sprawozdanie finansowe i jednomyślnie stwierdzili, że wykonanie budżetu za rok 2018 odbyło się w sposób solidny i odpowiedzialny.

Uchwalony w grudniu 2017 roku budżet był wielokrotnie zmieniany, co świadczy o tym, że zarówno burmistrz, jak i skarbnik gminy na bieżąco analizowali sytuację finansową gminy i wprowadzali nowe zadania, gdy zachodziła taka konieczność.  Plan budżetu uległ zwiększeniu w stosunku do wielkości uchwalonej po stronie dochodów o kwotę 3 302 222,51 (czyli o 5,1%), a przychody zostały zwiększone o kwotę 4 116 486 zł (52,9%). Plan wydatków w ciągu roku uległ zwiększeniu o kwotę 7 418 709,51 zł (10,6%). Plan rozchodów pozostał bez zmian.

Dochody:

► Po zmianach, plan dochodów wyniósł 67 848 785,51 zł.

► Dochody wykonano w kwocie 70 474 323,01 zł, co stanowi 103,9% planu.

► W 2018 roku Gmina Gogolin pozyskała do budżetu środki z innych źródeł w kwocie 3 205 702,98 zł.

Wydatki:

► Wydatki w 2018 roku ukształtowały się w kwocie 74 451 151,71 zł na plan 77 349 709,51 zł, co stanowi 96,3 % planu.

► W 2018 roku na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 14 779 680,28 zł, na plan 14 879 255,36 zł, tj. 99,3% planu.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych ubiegłego roku można zaliczyć m.in. przebudowę ul. Sportowej w Gogolinie (ok. 2 100 000 zł), modernizację ul. Powstańców w Kamieniu Śląskim (ok. 150 000 zł), ul. Matejki w Gogolinie (ok. 750 000 zł), ul. Kąpielowej w Gogolinie (ok. 120 000 zł), remont ul. Fabrycznej w Górażdżach (ok. 155 000 zł), ul. Pasiecznej w Gogolinie (ok. 140 000 zł). W 2018 r. przebudowano także drogę gminną w Malni (ok. 1 800 000 zł), jak również zagospodarowano skwer w centrum Górażdży (ok. 256 000 zł). Do użytku oddano także nowoczesne Centrum Przesiadkowe w Gogolinie (ok. 9 500 000 zł) oraz blok socjalny przy ul. Konopnickiej w Gogolinie (ok. 5 500 000 zł).