IX Sesja Rady Miejskiej

Niezwykle podniosły i uroczysty charakter miała dziewiąta Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie. A to za sprawą odznaczenia Medalem Świętego Urbana „Zasłużonych dla miasta Gogolina” śp. Augustyna Brüll oraz Jerzego Długosza.

Odznaki – jako wyraz najwyższego uznania za zasługi na rzecz społeczności gminy Gogolin – na ręce Jerzego Długosza oraz córki śp. Augustyna Brüll – Bożeny Jakubowicz, przekazał Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok. Gratulacje, w imieniu całego samorządu oraz mieszkańców złożył także Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. 

Zasłużeni_03.jpeg

 

 

W dalszej części, Sekretarz Gminy Bogusław Leśkiewicz przedstawił sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, z którego wynika, że wysokość środków budżetowych wykorzystanych przez organizacje pozarządowe w roku 2018 na realizacje zadań z zakresu ochrony zdrowia, kultury i kultury fizyczne to 671 818,92 zł. Łączna kwota, która była zabezpieczona na ten cel w budżecie gminy to 695 000 zł. Z dofinansowania skorzystały 32 organizacje.

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie w 2018 r. przedstawiła natomiast kierownik tej jednostki Izabela Olczyk. W 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie wydatkował na świadczenia pomocy społecznej, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej oraz opłaty składek ZUS łączną kwotę 2 milionów złotych. 5 i pół miliona to rządowe środki przeznaczone na realizację świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Natomiast w ramach programu „Dobry start”, czyli tzw. „300 plus” wypłacono ponad 366 tysięcy złotych (1221 świadczeń). Wypłacana była także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli tzw. „gminne becikowe”. W ubiegłym roku na ten przeznaczono 60 tysięcy złotych (121 dzieci). W 2018 r. pomocą objęto 696 osób z 359 rodzin. W mieście i gminie Gogolin podstawową przyczyną, dla której niezbędne jest wsparcie finansowe było ubóstwo. Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje także pomoc w formie usług opiekuńczych osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Ta forma pomocy pozwala pozostać jak najdłużej w swoim środowisku w stabilnej kondycji fizycznej i psychicznej. W 2018 r. z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 69 rodzin, tj. 77 osoby w przedziale wiekowym od 51 do 93 lat z terenu gminy Gogolin. Zrealizowanych zostało 6 617 świadczeń. Od 2018 r. przez Ośrodek realizowany jest program „Opieka 75+”, z którego skorzystały 23 osoby, a pozyskane do budżetu gminy środki finansowe wyniosły 5 931 zł. W 2018 roku dodatek mieszkaniowy otrzymały 64 rodziny, natomiast dodatki energetyczne – 51 rodzin. W sumie wypłacono 568 dodatków mieszkaniowych i 465 dodatków energetycznych.

Dyrektor Barbara Dołowicz przedstawiła sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku. W 2018 roku Dom Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku zamieszkiwało 47 osób. Przyjęto 15 osób, 11 osób zmarło, 1 osoba wróciła do środowiska, po czym ponownie została przyjęta. Z pobytu krótkoterminowego skorzystała 1 osoba. W 2018 roku obok tradycyjnie organizowanych spotkań o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i terapeutycznym, tj. Dzień Chorego, Majówka, Dzień Otwartych Drzwi, Dzień Seniora czy Odpust u Św. Barbary, Dom Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku angażował się w różnorakie działania. Zrealizowano ciekawy projekt pn. „Pełen zapachów doznań i wrażeń – ogródek naszych marzeń”. Celem podnoszenia standardu świadczonych usług nawiązano obiecującą współpracę ze „Stowarzyszeniem na Rzecz Godnego Życia” z Głubczyc. 4 pracowników placówki wzięło udział w trzydniowym bezpłatnym szkoleniu w Pucku w Hospicjum Ks. Jana Kaczkowskiego, w ramach projektu „Hospicja – misja Ks. Jana Kaczkowskiego na Opolszczyźnie”. Szkolenie dotyczyło m.in. opieki paliatywno – hospicyjnej, zarówno stacjonarnej, jak i środowiskowej. Grupa mieszkańców wraz z personelem uczestniczyła też w I Regionalnym Dniu Seniora, organizowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Zespół teatralny „Gagatki” po raz kolejny wziął również udział w Wojewódzkim Przeglądzie Umiejętności Artystycznych Domów Pomocy Społecznej „Prószków 2018”, prezentując przedstawienie teatralne „Tam gdzie jest miłość” i zdobywając nagrodę.

Zaprezentowane zostało także sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie. W ubiegłym roku, gogoliński ośrodek zdrowia przyjął rekordową liczbę pacjentów – odbyło się ponad 22 tysiące wizyt, w tym m.in.:

* poradnia ginekologiczna prowadziła 233 pacjentki ciężarne, przeprowadzono 1024 badania cytologiczne, wykonano 108 kolposkopii, pobrano 49 próbek na badania histopatologiczne, wykonano 63 bezpłatnych badań USG piersi;

* z przebadanych przez lekarza ortopedę 176 dzieci i młodzieży, do zajęć korekcyjnych wad postawy zakwalifikowano 35 uczniów;

* w Klubie Seniora przeprowadzono 176 przesiewowych badań poziomu cukru i pomiaru ciśnienia krwi;

* wykonano 600 rehabilitacji u 42 pacjentów w ramach projektu „Ruch, zdrowa dieta, edukacja i opieka krokiem do szczęśliwej i pogodnej jesieni życia”;

* u 300 osób przeprowadzono przesiewowe badania poziomu cukru i ciśnienia;

* u 34 mężczyzn przeprowadzono badania w zakresie wczesnego wykrycia raka prostaty;

* przeprowadzono badania słuchu i wzroku oraz wad postawy u 116 uczniów klas pierwszych;

* ponadto przebadano 570 pracowników, w ramach poradni medycyny pracy, zaszczepiono przeciw HPV 34 dziewczynek, a z pracowni USG skorzystało 711 pacjentów. Gabinet położnej środowiskowej zrealizował natomiast 964 patronaży.

Ważnym punktem dziewiątego posiedzenia Rady Miejskiej w Gogolinie było przedstawienie raportu o stanie gminy Gogolin za rok 2018. Raport o stanie gminy Gogolin to wprowadzona do prawa samorządowego nowa instytucja, która ma na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której głos mogą zabierać zarówno radni, jak i mieszkańcy gminy.

Radni podjęli też szereg uchwał w sprawie:

* ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat.

* zmiany uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin w 2019 r.

* wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, który przysługuje osobom, którym przyznany został dodatek mieszkaniowy.

Radni wyrazili zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy:

* na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej część działki, położonej w Górażdżach, na której posadowiona zostanie wieża GSM;

* na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości stanowiącej część działki przy ul. Spacerowej w Gogolinie;

* na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości stanowiącej działkę w Malni;

* na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości stanowiącej część działki w Gogolinie.

* na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości stanowiącej część działek w Gogolinie – Wygodzie.

* na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości stanowiącej część działek w Gogolinie.

Radni wyrazili zgodę na nabycie 3 nieruchomości w Gogolinie.

* nieruchomości gruntowych położonych w Gogolinie, o łącznej powierzchni 0,1013 ha, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe;

* dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Gogolinie, o powierzchni 0,0161 ha, przeznaczonych pod drogę wewnętrzną osiedlową.

10 uchwał dotyczyło wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, m.in. znajdujących się na Osiedlu Dębowym w Gogolinie.

Dokonano również zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok. Zwiększono budżet po stronie wydatków w kwocie:

* 85 000 zł na remont nawierzchni odcinka ul. Klasztornej w Kamieniu Śląskim;

* 52 000 zł na remonty cząstkowe i bieżące dróg i chodników;

* 74 000 zł na projekt przebudowy ul. Dębowej w Gogolinie;

* 350 000 zł na wniesienie wkładu finansowego do spółki prawa handlowego na podwyższenie kapitału zakładowego;

* 60 000 zł na remont muru zbiornika przeciwpożarowego na Placu Myśliwca w Kamieniu Śląskim.