IX posiedzenie Rady Rozwoju Gminy Gogolin

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) były głównym tematem dziewiątego posiedzenia Rady Rozwoju Gminy Gogolin (7.05).

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to jeden ze strategicznych dokumentów, który zawiera analizy z wielu dziedzin. Każda z nich jest dokładnie sprawdzana na kolejnych etapach procedury. Wiceburmistrz Krzysztof Reinert wyjaśnił członkom Rady dlaczego procedura uchwalenia tego dokumentu jest procesem długotrwałym i trwa czasem nawet kilka lat. Studium jest bowiem poddawane konsultacjom społecznym, sporządzany jest prognoza oddziaływania na środowisko, a mieszkańcy oraz przedsiębiorcy mogą wnosić do niego swoje uwagi. Dlatego uchwalone podczas ostatniej VIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (24.04), uaktualnione Studium uwarunkowań było tworzone prawie 3 lata. Członkowie Rady zostali zapoznani także z celowością przygotowywania takiego dokumentu – studium określa założenia przestrzennej organizacji miejscowości, czyli ogólne wytyczne dla zabudowy, terenów zieleni, sieci dróg, infrastruktury technicznej, ochrony zabytków i środowiska. Określa również przeznaczenie poszczególnych terenów – które z nich są przeznaczone dla celów mieszkaniowych, produkcyjnych lub rolniczych. Uszczegółowieniem studium są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które zawierają wytyczne projektowe dla otaczającej nas przestrzeni: architekturę  budynków (wielkość, wysokość, ukształtowanie dachu, a nawet kolorystykę i materiały wykończeniowe), lokalizację ulic, placów, skwerów, przeznaczenie poszczególnych terenów. – Każdy, kto chce cokolwiek wybudować lub przebudować na terenie gminy Gogolin, musi dostosować się do wytycznych określonych w planie miejscowym – wyjaśniał wiceburmistrz Reinert.

Te dwa strategiczne dokumenty mają bardzo duży wpływa na rozwój gminy. Zapisy w studium i w miejscowych planach muszą zarówno umożliwiać samorządowi pozyskanie nowych inwestorów, ale też gwarantować mieszkańcom, że nowe biznesy nie będą dla nich uciążliwe, a przedsiębiorcom – że nie będą one kolidowały ze sobą nawzajem. Natomiast dostosowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do preferencji przedsiębiorców umożliwia im budowę nowych zakładów lub rozbudowę istniejących. W związku z tym, w drugiej części posiedzenia członkowie Rady wizytowali trzy rodzime firmy, które ulokowały lub rozbudowały swoje biznesy na terenie gminy Gogolin właśnie dzięki dostosowaniu MZPZ.  W bieżącym roku nowy zakład produkcji worków papierowych oddała do użytku rodzima firma Sentrex. Gogolińscy przedsiębiorcy Sylwia i Marek Przywara na zakupionym terenie objętym ulgami i statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wybudowali nową halę, a w niej znalazła się najnowocześniejsza tego typu linia produkcyjna w Europie. Tym samym, firma Sentrex poszerzyła zakres produkcji o worki do użytku przemysłowego. Wcześniej w zakładzie produkowane były torebki papierowe do celów spożywczych. Firma Gniotpol Trailers z Malni oddała natomiast w ubiegłym roku do użytku imponującą halę produkcyjno – montażową. W nowej hali o powierzchni zabudowy 2460 m2, usytuowano 20 nowoczesnych stanowisk montażowych produkcji systemów zabudowy samochodów ciężarowych z zestawami przyczep dwuosiowych i jednoosiowych. Bardzo zaawansowana technologicznie linia pozwoli na zwiększenie produkcji z 1000 szt. do 1200 jednostek transportowych rocznie. Nie bez znaczenia była tu też pomoc samorządu gminy Gogolin, który wybudował nową drogę dojazdową do zakładu. Członkowie Rady wizytowali również nową siedzibę firmy Chespa, która wybudowała biurowiec w miejscowości Chorula. To już trzeci duży obiekt tej spółki na terenie gminy Gogolin, po którym oprowadził członek Rady Rozwoju i Przewodniczący Rady Nadzorczej Chespa S. z o.o. Joachim Siekiera.

Członkowie Rady Rozwoju Gminy Gogolin pogratulowali przedsiębiorcom przemyślanej polityki rozwoju; przyznali również, że z zadowoleniem obserwują rozwojową metamorfozę gminy i rodzimych firm, które w większości zaczynały od niewielkich przedsiębiorstw, a obecnie mogą konkurować ze światowymi koncernami. – Przemyślana strategia rozwoju gminy oraz firm dają wymierne efekty – przyznali zgodnie członkowie Rady, kończąc dziewiąte posiedzenie.