Budżet gminy na 2013

Podczas XXVI Sesji Rady Miejskiej 28.12.2012 r. radni uchwalili budżet Gminy Gogolin na 2013 r. Przyjęto również Plan Pracy Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej na przyszły rok.

W sesji uczestniczyło 14 radnych, radni Rady Powiatu Krapkowickiego - Stanisław Burkat i Krystian Komander, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza, skarbnik, naczelnik Wydziału Spraw Administracyjnych, dyrektorzy i kierownik jednostek organizacyjnych gminy i sołtysi.

Burmistrz przekazał radnym Informację o działalności międzysesyjnej, informację o pozyskanych w 2012 r. środkach do budżetu Gminy Gogolin oraz informację o działaniach zmierzających do pozyskania inwestorów.

 • Informacja o działaniach burmistrza w okresie międzysesyjnym. Burmistrz uczestniczył w m. in. w uroczystościach Barbórkowych w Górażdże Cement SA i Lhoist w Tarnowie Op., w Walnym Zebraniu  Członków Aglomeracji Opolskiej, w posiedzeniach Zarządu Powiatowego i Zarządu Gminnego Związku OSP RP, w posiedzeniu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa oraz w posiedzeniach Rady Społecznej GOZ i Społecznej Rady Sportu w Gogolinie. Burmistrz podpisał również list intencyjny w sprawie powołania Opolskiego Ogrodu Botanicznego.
 • Informacja o pozyskanych środkach do budżetu Gminy Gogolin w 2012 r. Łącznie, w minionym roku do budżetu wpłynęło 3 284 201,09 zł. Środki pozyskano m. in. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – (1 998 133 zł - budowa kanalizacji w Malni), z Funduszu Ochrony Gruntów  Rolnych – 181 612,61 zł (budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Graniczna w Gogolinie). W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na cele edukacyjne  pozyskano 303 774 zł, w ramach projektu „Pomoc państwa w dożywianiu uczniów” Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał kwotę 139 066 zł. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na realizację projektu mającego na celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu OPS pozyskał 122 414,52 zł. Pozostałe środki pozyskane do budżetu gminy to dotacje, darowizny oraz refundacje kosztów realizacji projektów.  Gmina Gogolin i jej jednostki organizacyjne podpisały również w 2012 r. umowy na realizację zadań, których koszty w łącznej  kwocie 413 706,20 zł zostaną zrefundowane w 2013 r. Informację przyjęto jednogłośnie.
 • Informacja o działaniach burmistrza zmierzających do pozyskania inwestorów. Gmina Gogolin sukcesywnie prowadzi działania w zakresie planowania przestrzennego mające na celu umożliwienie realizacji inwestycji publicznych i prywatnych. Działania powyższe umożliwiły m. in. budowę hali produkcyjnej w Dąbrówce, sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej teren inwestycyjny w Obrowcu, zmianę sposobu użytkowania hali produkcyjnej w Choruli oraz zakup gruntu w celu budowy biogazowni w Zakrzowie. Sukcesywnie prowadzi się również działania mające na celu m. in. doprowadzenie gazu na tereny inwestycyjne, budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, prowadzi się również rozmowy z inwestorami zainteresowanymi poszerzeniem dotychczasowej działalności oraz inwestorami zainteresowanymi podjęciem działalności na terenie gminy. Gmina Gogolin współpracuje również z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie oraz Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, w ramach współpracy przygotowano oferty inwestycyjne oraz przeprowadzono szereg spotkań z potencjalnymi inwestorami. Burmistrz poinformował również radnych o stanie realizacji inwestycji komercyjnych na terenie gminy. Informację przyjęto jednogłośnie.
 • Radni przyjęli plan pracy Rady Miejskiej  i Komisji Rewizyjnej na 2013 r. W planie Rady Miejskiej ujęto łącznie 29 posiedzeń komisji stałych. Komisja Rewizyjna będzie kontrolować działalność OPS w Gogolinie, Straży Miejskiej w Gogolinie, w połowie roku członkowie KR rozpatrzą sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy.

Uchwały

Zadania inwestycyjne realizowane w sołectwach i dzielnicach stanowią ważną część budżetu gminy. Aby zostały w nim ujęte  muszą zostać spełnione określone procedury określone w  Uchwale Rady Miejskiej nr XLIX/411/2010 z dn. 23 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad  projektem uchwały budżetowej.

Zadnia inwestycyjne, które realizowane są w sołectwach wynikają w większości z decyzji podjętych przez mieszkańców podczas zebrań sołeckich. Jak wiadomo, część zadań w budżecie może zostać zrealizowana z środków funduszu sołeckiego. O wyodrębnieniu funduszu decyduje Rada Miejska w uchwale, którą na wniosek burmistrza podejmuje do dnia 31 marca. Na wniosek burmistrza przeznaczono również dodatkowe środki dla dzielnic Gogolin – Karłubiec i Gogolin – Strzebniów, aby stworzyć mieszkańcom sołectw i dzielnic równe szanse rozwoju. O wysokości funduszu sołeckiego burmistrz informuje sołtysów w terminie do 31 lipca. Mieszkańcy wiedząc jaką mają do dyspozycji kwotę funduszu, uchwałą Zebrania Wiejskiego w terminie do 30. września, określają zakres zadań do realizacji w ramach przyznanej kwoty. Propozycje przedstawione przez Zebrania Wiejskie burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej w ramach projektu budżetu. Z wnioskami do budżetu na 2013 r. dotyczącymi realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego wystąpiły wszystkie sołectwa, zgłoszono także inne wnioski przekazane przez sołtysów. Wyżej wymienione zadania, jak i pozostałe zgłoszone przez radnych i sołtysów były wnikliwie  analizowane przez burmistrza podczas wstępnych prac nad projektem uchwały budżetowej. Zgodnie z procedurą radni swoje pisemne wnioski do budżetu przekazali  Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Wnioski, które burmistrz uznaje za zasadne i zgodne z wymogami zostały przyjęte do projektu budżetu, który do dnia 15.11.2012 r.  otrzymała Regionalna Izba Rozrachunkowa, projekt został również złożony w Biurze Rady Miejskiej. Projekt budżetu był omawiany na trzech wspólnych posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej poświęconych analizie projektu budżetu. Pierwsze spotkanie odbyło się  w dniu 29. 11. 2012 r., burmistrz i skarbnik przedstawili wówczas założenia do budżetu gminy. Założeń do projektu budżetu wysłuchali wszyscy radni. Na posiedzeniu w dniu 5.12.2012 r. burmistrz oraz skarbnik przekazali radnym informację dotyczącą wnioskowanych przez burmistrza autopoprawek do budżetu (jakich zadań dotyczą, jakie będą źródła ich finansowania).  Radny Adrian Mróz zgłosił również  propozycję zmiany projektu budżetu. Zaproponował, aby do projektu wprowadzić zadanie „Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Sosnowej w Gogolinie”. W celu realizacji tego zadania zaproponował, aby z rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne, z kwoty przeznaczonej na remonty cząstkowe i bieżące dróg i chodników  (292 000 zł) przeznaczyć 20 000 zł na zaproponowane zadanie. Komisja Budżetu Finansów i Planowania stosunkiem głosów: 3 „za” i 6 „przeciw” odrzuciła propozycję radnego. Komisje stałe nie zgłosiły innych wniosków dotyczących zmian w projekcie budżetu. Ostateczny projekt uchwały budżetowej z autopoprawkami burmistrza radni otrzymali w dniu 20.12.2012r., a w dniu 27. 12. 2012 r. na wspólnym posiedzeniu komisji stałych radni debatowali nad projektem uchwały budżetowej. Wszystkie komisje stałe poprzez głosowanie poparły przedstawiony projekt budżetu. Radni: Waldemar Kupka, Adrian Mróz i Rafał Nocoń głosując w ramach komisji do których należą wstrzymali się od głosu. W dniu 28.12.2012r., podczas XXVI Sesji Rady Miejskiej, w głosowaniu projektu uchwały budżetowej głosowali „przeciw”.

 • Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2013 r. Zgodnie z procedurą radnym został przedstawiony projekt uchwały budżetowej, „Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały budżetowej gminy na 2013 r.” oraz „Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej”.  Opinie RIO były pozytywne, przewodniczący wszystkich komisji przedstawili również pozytywne opinie do projektu uchwały budżetowej.  Nie wpłynął żaden wniosek komisji stałych Rady Miejskiej dotyczący powyższej uchwały.

Budżet gminy na 2013 r. wzrósł względem 2012 r. o 194 364 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu udzielił gminie pożyczki w wysokości 1 839 866 zł na realizację zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej ( Gogolin i Odrowąż). Kwotę 250 000 zł stanowią wolne środki. Planowane środki na inwestycje to kwota 9 500 000 zł, na remonty - 1 670 000 zł, co stanowi ponad 21% wydatków budżetowych. Zaplanowano zwiększenie wydatków na cele oświatowe o kwotę  913 580 zł.

budżet_tabelka.jpeg

wydatki_struktura.jpeg

wydatki_inwestycyjne_wykonanie.jpeg

wydatki_remontowe_wykonanie.jpeg

wydatki_struktura_kolo.jpeg

wydatki_struktura_tort.jpeg

Radni przyjęli uchwałę budżetową następującym stosunkiem głosów: 11 „za”, (F. Holeczek, B. Hirsch, Z. Kawa, K. Klama, J. Przybyła, J. Reinert, J. Schlappa, H. Sznajder, I. Skowronek, B. Wloka, W. Wicher),  3 „przeciw (A. Mróz, W. Kupka., R. Nocoń), w Sesji nie uczestniczyła radna K. Matuszek.

sesja_12.jpeg

Burmistrz podziękował radnym za zaangażowanie w przygotowanie budżetu i przyjęcie uchwały budżetowej. Poinformował również o konieczności sukcesywnego „modelowania” budżetu. Aapewnił też, że informacje o realizacji budżetu będą przekazywane na bieżąco. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji będzie na bieżąco również informować o najważniejszych zadaniach ujętych w budżecie.

W kolejnej części Sesji uczestniczyło 13 radnych, radny R. Nocoń opuścił Salę Posiedzeń.

 • Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. Radni podjęli uchwałę stosunkiem głosów: 11 „za”, 2 „przeciw”.
 • Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Gogolin do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego Statutu. Z dniem 1 stycznia 2013 r. Gmina Gogolin przystępuje do ww. Związku, którego celem działalności jest społeczny i gospodarczy rozwój gmin w nim zrzeszonych oraz rozwój regionu Śląska Opolskiego. Związek zrzesza 34 gminy. Dotychczasowe doświadczenia wynikające z działalności Związku stanowią pozytywne przesłanki pozwalające oczekiwać sukcesu i wymiernych korzyści dla każdej z gmin. Potwierdzają to rezultaty jakie osiągnięto w wyniku przetargu na zakup energii elektrycznej do którego przystąpiła (z ramienia Związku) Grupa Zakupowa Związku Gmin Śląska Opolskiego. Grupa uzyskała oszczędności wynoszące 25,6% w stosunku do obowiązujących dotąd cen. Związek uzyskał również pozytywne doświadczenia w wyniku grupowych negocjacji prowadzonych w latach 2010-2011 z koncernem energetycznym dotyczących oświetlenia ulicznego. Głosowanie:13 „za”.
 • Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin”. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Glosowanie:13 głosów „za”.
 • Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. W związku z tym, iż na terenie gminy zamieszkują osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym wymagające pomocy w postaci umieszczenia w ośrodku wsparcia i brakiem takiegoż na terenie gminy, postanawia się zawrzeć porozumienie z Gminą Krapkowice w sprawie zapewnienia miejsc mieszkańcom gminy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach. Głosowanie: 13głosów „za”.
 • Uchwała w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Krapkowicach. Do PRZ wyznaczono Izabelę Olczyk, kierownika OPS w Gogolinie. Rada jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty Krapkowickiego. Głosowanie:13 głosów „za”.
 • Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie. Na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi OPS w Gogolinie przejmuje realizację zadań wynikających z ww. Ustawy. Zadania zostaną szczegółowo określone w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.”. Głosowanie: 13 głosów „za”.
 • Uchwała w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury. Uchwała zmienia zapis w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie dotyczący wykazu grup prowadzonych i nadzorowanych w ramach działalności GOK; od dnia 1 stycznia 2013 r. w ramach GOK będzie działać Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Odrowążu. Głosowanie:13 głosów „za”.
 • Uchwała w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 r. Gmina nie zaciągnęła w 2012 r. zaplanowanego w kredytu w wysokości 1 539 916 zł i pożyczki w wysokości 481 865 zł. Pożyczka została zaplanowana w budżecie na 2013 r. Do budżetu wpłynęły środki z rezerwy subwencji ogólnej  dla jednostek samorządu terytorialnego w  wysokości  234 389 zł.

W ramach programu grantowego Fundacji „Aktywni w Regionie” na realizację projektu „Dokąd idziesz Karolinko” otrzymano 20 000 zł (docelowo - 60 000 zł). Głosowanie:13głosów „za”.

 • Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie:13 głosów „za”.

Podczas sesji poinformowano również, że w 2012 r. nie została wydana żadna decyzja w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej). Nie zgłoszono również żądań wypłaty odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na skutek ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na pytanie Przewodniczącego F. Holeczka obecni na Sesji członkowie Rady Powiatu Krapkowickiego – S. Burkat i K. Komander – poinformowali o planowanych działaniach w zakresie utrzymania dróg powiatowych przebiegających przez gminę Gogolin. Wyrazili również podziękowania  za współpracę pomiędzy Radą Powiatu Krapkowickiego i Radą Miejską w Gogolinie.

Burmistrz przedstawił kalendarz imprez kulturalnych w 2013 r., podziękował również za życzenia świąteczne i zaangażowanie w organizację spotkań wigilijnych dla mieszkańców gminy.