VIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

Podsumowanie działalności jednostek kultury w minionym roku, nadanie odznak honorowych „Zasłużony dla miasta Gogolina”, a także uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin było przedmiotem ósmego posiedzenia Rady Miejskiej w Gogolinie (24.04).

Jak wynika ze sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie, które przedstawiła dyrektor Iwona Cimek, w 2018 r. zorganizowano ponad 100 wydarzeń kulturalnych oraz innych form integracji, aktywizujących społeczność lokalną. W ubiegłym roku, jednostka pozyskała łącznie 68 200 zł środków zewnętrznych, to z czego 8 600 zł pochodziło z darowizn, a 47 300 zł z umów o sponsoring. Kwotę 5 tysięcy pozyskano w ramach projektu „Mażoretka na ludowo” z Fundacji Górażdże „Aktywni w Regionie”, a 7 380 zł przekazał na organizację „Artystycznego Lata” Gaz – System. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia artystyczne w ramach Akademii Kultury. Korzystało z nich średnio 350 osób tygodniowo. Roczny przychód z opłat za zajęcia kulturalne to ponad 70 tysięcy złotych, a z imprez biletowanych ponad 42 tysiące złotych. 

Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie przedstawiła natomiast p.o. dyrektora Ewa Bury. W ubiegłym roku placówka pozyskała środki finansowe w wysokości 32 174 zł na realizację projektu „Perły krajobrazu – małej architektury sakralnej w Gminie Gogolin”. Biblioteka Narodowa przyznała natomiast placówce dotację w wysokości 10 280 zł na zakup nowości wydawniczych. Ponadto Dyskusyjny Klub Książki, finansowany przez Instytut Książki, przekazał bezpłatnie 78 książek za łączną kwotę 1 667,28 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie posiada zbiór ponad 51 tysięcy książek w siedzibie głównej oraz  w 5 filiach. W ubiegłym roku jednostka zakupiła 1 283 książki o łącznej wartości 34 598 zł. Prenumerowano 37 tytułów czasopism i prasy na kwotę 5 061,62 zł. W darze otrzymano 373 książki. Gminna Biblioteka Publiczna z powodzeniem organizuje wydarzenia, imprezy, zajęcia, których celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2018 roku odbyło się 209 takich wydarzeń.

W związku z nadchodzącymi wyborami członków Gminnej Rady Seniorów, Rada Miejska w Gogolinie wskazała swoich kandydatów. Są to Jan Nadbrzeżny – przewodniczący tego gremium w I kadencji, a także Henryka Sadowska, która również aktywnie uczestniczyła w działaniach rady senioralnej w latach 2015 – 2019. Radni wskazali również Barbarę Herok jako przedstawiciela do komisji ustalającej wynik głosowania.

Ponadto, w związku z tym, że traci moc uchwała z dnia 8 marca, dotycząca dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego, podjęto nową uchwałę w tej sprawie. W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, konieczne było także uchylenie uchwał dotyczących upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej. Natomiast w związku z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, konieczna była zmiana zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Chodzi o zapis dotyczący dokumentów, które należy dołączyć do wniosku (kopia aktu urodzenia dziecka i kopia dowodu tożsamości).

Jednym z ważniejszych podjętych tematów było uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin. Dokument ten został pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną oraz pozostałe organy. Przeprowadzono także konsultacje społeczne, a także dyskusję publiczną. Uwagi złożone przez mieszkańców gminy Gogolin zostały częściowo uwzględnione przy opracowywaniu studium.

Ponadto uchwalono Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a także nowy Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie. Radni podjęli również uchwałę, stanowiącą podstawę prawną do rozpoczęcia procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne, niż tradycyjny, „komercyjny” kredyt bankowy

Dokonano też zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok: budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 128 954 zł na remont pokrycia dachowego, odnowienie elewacji zewnętrznej pawilonu sportowego na stadionie w Gogolinie oraz o kwotę 50 000 zł na zakup i montaż małej niecki na gogolińskim basenie otwartym.