Podpisanie listu intencyjnego

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy na rzecz utworzenia Opolskiego Ogrodu Botanicznego w Gogolinie zwieńczyło konferencję zorganizowaną 20 grudnia br w Centrum Konferencyjnym Górażdże Cement S.A w Górażdżach.

Konferencja pt. Opolski Ogród Botaniczny, jako multifunkcyjny ośrodek edukacyjno-naukowo-rekreacyjny zorganizowana została z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Opolski Ogród Botaniczny i Burmistrza Gogolina. Udział w niej wzięli liczni goście zaproszeni. Wśród nich między innymi Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński,  Przewodniczący Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, burmistrzowie i wójtowie ościennych gmin, radni Rady Miejskiej w Gogolinie, Justyna Kantorczyk-Gałkiewicz Regionalny Konserwator Przyrody, dr Krzysztof Spałek i dr Sylwia Nowak z Zakładu Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej Uniwersytetu Opolskiego, przedstawiciele Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych a także członkowie Stowarzyszenia Opolski Ogród Botaniczny i liczni miłośnicy przyrody, ogrodnicy i szkółkarze.

Część referatową otworzył Dr Paweł Kojs, Przewodniczący Rady Ogrodów Botanicznych w Polsce a jednocześnie dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Prezentacja związana z rozwojem sieci polskich ogrodów botanicznych jednoznacznie wskazywała na brak w obrębie województwa opolskiego takiego ośrodka. O konieczności utworzenia na Śląsku Opolskim ogrodu botanicznego z ogromnym przekonaniem dowodził Dr hab. Arkadiusz Nowak, Kierownik Zakładu Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej Uniwersytetu Opolskiego a jednocześnie Zarządu Stowarzyszenia Opolski Ogród Botaniczny. W kolejnym wystąpieniu Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala przedstawił samorząd gminny, jako partnera w regionalnym projekcie o charakterze edukacyjno-promoczjnzm. Burmistrz zaprezentował teren proponowany do zagospodarowania na cele ogrodu botanicznego. Poinformował także o możliwość wykorzystania projektu Opolskiego Domu na potrzeby przygotowania obiektu – zaplecza technicznego, jednocześnie idealnie wpasowującego się w ideę promocji regionu opolskiego. Podkreślił, iż założenie i budowa ogrodu botanicznego wymaga konsekwentnego współdziałania wszystkich zainteresowanych stron; ponadto trzeba mieć świadomość, iż nie jest to przedsięwzięcie jednoroczne, ale przewidziane do realizacji na kilka lat.

Kolejny prelegent, Prezes Zarządu Górażdże Cement S.A. Andrzej Balcerek, przedstawił bardzo szerokie spektrum działalności koncernu w zakresie wspierania i bioróżnorodności, zwłaszcza na terenach pokopalnianych. Ochrona bioróżnorodności stanowi kluczowy element strategii zrównoważonego rozwoju koncernu HeidelbergCement. Dlatego Górażdże Cement S.A. z niezwykłym rozmachem włączyło się popularyzację tego zagadnienia. Docenić warto tutaj warto zarówno działania związane z rekultywacją i zalesianiem ale także przenoszenie  gatunków podlegających ochronie prawnej z terenów przewidzianych do eksploatacji a ponadto liczne działania edukacyjne i prospołeczne, konkursy i wystawy.  

Na zakończenie części referatowej dr Grzegorz Kusza – Adiunkt w Samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego oraz Piotr Konieczko zaprezentowali koncepcję zagospodarowania terenów po dawnym wyrobisku kamienia wapiennego w Gogolinie pod katem utworzenia tam ogrodu botanicznego.

Poniżej prezentacje przedstawione przez prelegentów:

prezentacja_P_Kojs.jpeg prezentacja_A_Nowak_cz1.jpeg prezentacja_A_Nowak_cz2.jpeg

prezentacja_A_Balcerek.jpeg prezentacja_G_Kusza.jpeg prezentacja_P_Konieczko.jpeg

Zwieńczeniem konferencji było podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie stworzenia Opolskiego Ogrodu Botanicznego w Gogolinie jako wielofunkcyjnej, regionalnej placówki służącej mieszkańcom całego regionu. Porozumienie podpisali: w imieniu Gminy Gogolin - Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, w imieniu Stowarzyszenia Opolski Ogród Botaniczny - Prezesa Zarządu dr hab. Arkadiusz Nowak, w imieniu Górażdże Cement S.A. - Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Andrzej Balcerek, w imieniu Uniwersytetu Opolskiego Prodziekan Wydziału Przyrodniczo – Technicznego dr Krzysztof Badora oraz w imieniu Politechniki Opolskiej - Prorektor ds. Nauki Prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita.

Strony porozumienia zadeklarowały, że Opolski Ogród Botaniczny będzie placówką realizującą zadania z zakresu edukacji przyrodniczej, ochrony bioróżnorodności, działalności naukowo-badawczej, turystyki i rekreacji oraz szerokiej promocji regionu. Ponadto ustalono, że liderem merytorycznym projektu utworzenia Opolskiego Ogrodu Botanicznego będzie Stowarzyszenie "Opolski Ogród Botaniczny", które także wspomagane przez Urząd Miejski w Gogolinie będzie pilotowało projekty w zakresie pozyskiwania środków finansowych a także organizacji i budowy ogrodu.