VII Sesja Rady Miejskiej

25 marca odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie. Podjęto 12 uchwał, przyjęto również sprawozdania dotyczące szeroko rozumianego tematu bezpieczeństwa i porządku publicznego, które przedstawili asp. szt. Jarosław Waligóra z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, mł. bryg. Lucjan Lubaszka z Komendy powiatowej PSP w Krapkowicach, Komendant Gminny Związku OSP w Gogolinie dh Jan Pałasz, komendant Straży Miejskiej w Gogolinie Józef Woźny oraz naczelnik Gminnego Centrum Reagowania Tadeusz Byrski.

  • ► Radni powołali Radę Społeczną działającą przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie na nową kadencję w latach 2019 – 2023. W jej skład wchodzić będą: Marko Markowski (przedstawiciel Wojewody Opolskiego), Franciszek Holeczek (przedstawiciel Rady Miejskiej w Gogolinie), Zbigniew Kawa (przedstawiciel Rady Miejskiej w Gogolinie), Piotr Czok (przedstawiciel Rady Miejskiej w Gogolinie) i Gizela Sapok (przedstawiciel Rady Miejskiej w Gogolinie). W związku z koniecznością dokonania aktualizacji wszystkich działań podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie, radni dokonali też zmian w Statucie tej jednostki, dostosowując zapisy do aktualnych uregulowań prawnych i organizacyjnych. Ustalono też szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
  • ► Trzy z uchwał dotyczą przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin oraz części wsi Chorula i Malnia. Zmiany w planach umożliwią dalsze działania inwestycyjne i rozwój tych terenów.
  • ► Radni podjęli cztery uchwały oświatowe, m.in. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie dzieci młodsze oraz w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin w 2019 r. Ponadto ustalono kryteria na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin. W związku z pozytywnym zaopiniowaniem przez Opolskiego Kuratora Oświaty, przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie podjęto też uchwałę w tej sprawie. Przypomnijmy, reforma szkolnictwa, czyli wprowadzenie ośmioklasowej szkoły podstawowej, spowodowała wzrost liczby uczniów w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie. Budynek przy ul. Krapkowickiej nie jest w stanie pomieścić 272 uczniów, uczęszczających obecnie do 14 oddziałów gogolińskiej „Trójki”. Utrzymanie ośmioletniej szkoły przy ulicy Krapkowickiej wymagałoby wprowadzenia dwuzmianowości, co znacznie wydłużyłoby czas pobytu dzieci w szkole; naruszałoby też zasady równego traktowania (w pozostałych placówkach pozostałby system jednozmianowy). Dlatego podjęto decyzję o zmianie lokalizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas IV – VIII i przeniesieniu ich do budynku przy ul. Szkolnej. PSP nr 3 nadal pozostanie samodzielną ośmioletnia placówką i nie zostanie włączona w skład Zespołu Szkół. Obiekt po byłym gimnazjum ma bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne, jak również bogatą infrastrukturę sportową. Zmiana umożliwi polepszenie bazy przedszkolnej w budynku przy ulicy Krapkowickiej.
  • ► Radni dokonali też zmian wieloletniej prognozy finansowej – w związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zmniejszono planowaną kwotę długu, rozchodów budżetu, spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych o 867 000 złotych. Przeniesiono też kwotę 187 088 zł z roku 2019 na rok 2020 w związku z realizacją inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania mieszkań komunalnych na sale dydaktyczne w PSP w Malni”. Dokonano również korekty zadania pn. „Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi” – kwota 100 000 złotych zaplanowana na rok 2022 została przeniesiona na rok 2020.
  • ► Dokonano też kilku zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Przede wszystkim zwiększono budżet po stronie dochodów w kwocie 262 977 złotych w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynku oraz sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śląskim” w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Zwiększono również budżet po stronie wydatków w kwotach:
  • – 155 000 zł na remont odcinka ulicy Cementowej w Choruli;
  • – 51 670 złna remont pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu nr 1 oddział w Górażdżach.
  • – 4 050 zł na zakup tablicy interaktywnej dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie.