Nowe stawki za śmieci

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza od 1 stycznia 2019 r. znaczną różnicę między cenami za odbiór śmieci posegregowanych i zmieszanych. Jeżeli odpady komunalne nie będą segregowane, trzeba będzie zapłacić 32 zł za każdą osobę w gospodarstwie, jednak nie więcej niż 192 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. Jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka w gminie Gogolin wynosi:

► jednoosobowe gospodarstwo domowe – 16 zł miesięcznie;

► dwuosobowe gospodarstwo domowe – 28, 50 zł, czyli 14,25 zł za osobę miesięcznie;

► trzyosobowe gospodarstwo domowe – 39,50 zł, czyli 13,16 zł za osobę miesięcznie;

► czteroosobowe gospodarstwo domowe – 50,50 zł, czyli 12,62 zł za osobę miesięcznie;

► pięcioosobowe gospodarstwo domowe – 58,50 zł, czyli 11,70 zł za osobę miesięcznie;

► sześcioosobowe gospodarstwo domowe – 63,50 zł, czyli 10,58 zł za osobę miesięcznie;

► siedmioosobowe gospodarstwo domowe – 68,50 zł, czyli 9,78 zł za osobę miesięcznie;

► gospodarstwa domowe ośmioosobowe i więcej – stała opłata w wysokości 73,50 zł/mies.

Jak widać, stawka w przeliczeniu na jednego mieszkańca maleje wraz ze wzrostem liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Warto również podkreślić, że średnia krajowa określona przez Forum Gospodarki Odpadami to 22 zł na osobę.

Z czego wynika wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

  • Produkujemy więcej odpadów zmieszanych, więcej oddajemy też do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, a co za tym idzie – wzrasta koszt ich składowania i przetwarzania.

wykres_1.jpeg

  • Niewystarczająco segregujemy odpady. Ilość odbieranych odpadów zmieszanych ciągle rośnie, co oznacza, że nie segregujemy wystarczająco dobrze. W tym zakresie mamy jeszcze wiele do zrobienia, nadal nie osiągamy bowiem wskaźników wymaganych dla 2020 roku. Minimum 50%  wszystkich przekazywanych odpadów powinna być bowiem segregowana. Rośnie też ilość odpadów bio przekazywanych przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gogolinie, dlatego zachęcamy, aby bioodpady trafiały jednak do domowych kompostowników.

wykres_4.jpeg

wykres_5.jpeg 

  • Drożeje paliwo, koszty pracownicze oraz modernizacja floty transportowej – niestety, te wszystkie elementy mają ogromny wpływ na ostateczną kwotę, jaką ponoszą mieszkańcy za gospodarowanie odpadami.

wykres_2.jpeg

  • „Niezadeklarowani” mieszkańcy gminy. Jak wynika z danych Urzędu Stanu Cywilnego w Gogolinie, na koniec 2018 roku gminę zamieszkiwało 12 130 osób. Liczba złożonych deklaracji to 3 371, w których „zadeklarowanych” zostało 9 415 mieszkańców. Co to oznacza? Że mieszkańcy składający deklaracje „śmieciowe” zaniżyli liczbę osób w gospodarstwie domowym aż o 30%. To dla właściciela nieruchomości tylko pozorna korzyść – koszty sytemu pozostają bowiem takie same i są one dzielone na mniejszą liczbę mieszkańców. W konsekwencji wszyscy płacimy więcej.

Warte podkreślenia jest, iż faktyczne koszty gospodarowania odpadami kalkulowane są nie przez samorząd gminy, lecz przez firmę pełniącą usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Na podstawie przedłożonych wyliczeń, radni uchwalają ostateczne stawki za gospodarowanie odpadami. Gmina Gogolin jest jedynie pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami, a firmą, której powierza to zadanie; nie zarabia na gospodarowaniu odpadami. Mimo nieznacznych podwyżek, ustalone stawki nie równoważą przychodów i kosztów systemu, stąd deficyt w budżecie gminy Gogolin opiewający na 515 000 złotych.

wykres_3.jpeg