Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin - publiczny wgląd

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin

PDFProjekt studium - tekst.pdf

PDFProjektu studium - rysunek.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko

PDFPrognoza - tekst.pdf

PDFPrognoza - zał. graficzny.pdf