Komunikat - przekształcenie PSP nr 3 w Gogolinie

Szanowni Państwo!

W dniu 13 lutego 2019 r. Rada Miejska w Gogolinie podjęła uchwałę nr V/52/2019, która dotyczy zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie. Planowane przekształcenie polega jedynie na zmianie lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych przez uczniów klas IV – VIII w obiekcie Zespołu Szkół w Gogolinie przy ulicy Szkolnej 27, zamiast w budynku przy ulicy Krapkowickiej 141 w Gogolinie. Będzie to możliwe w związku z likwidacją z końcem bieżącego roku szkolnego gimnazjum, a co za tym idzie, zwolnieniem w pełni wyposażonych sal dydaktycznych w Zespole Szkół.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 nadal pozostanie samodzielną ośmioletnią placówką, a zatrudnieni w niej nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni pozostaną pracownikami tej szkoły. Planowana zmiana wynika z konieczności zapewnienia właściwych warunków realizacji podstawy programowej i stworzenia optymalnych warunków nauki. Budynek przy ul. Krapkowickiej 141, z uwagi na niewystarczającą powierzchnię, nie pomieści wszystkich uczniów. Aktualnie do szkoły uczęszcza 272 uczniów, zorganizowanych w 14 oddziałach. Utrzymanie ośmioletniej szkoły ww. wymienionym budynku wymagałoby wprowadzenia dwuzmianowości, co znacznie wydłużyłoby czas pobytu dzieci w szkole. Należy mieć na uwadze fakt, że PSP nr 3 jest także szkołą obwodową dla dzieci z Dąbrówki, Zakrzowa i Obrowca, których czas pobytu w szkole byłby bardzo długi, zważywszy na czas dowozu i odwozu tych uczniów. Podkreślić należy też, że szkoła nie będzie włączona w skład Zespołu Szkół.

Realizacja zajęć dydaktycznych klas starszych w budynku Zespołu Szkół pozwoli na uruchomienie dodatkowego oddziału przedszkolnego w budynku siedziby szkoły przy ul. Krapkowickiej 141. Zważywszy na fakt, że w ubiegłym roku szkolnym koniecznym było wskazanie 40 dzieciom z Gogolina miejsc realizacji wychowania przedszkolnego w obiektach na terenie gminy poza Gogolinem, to uruchomienie dodatkowego oddziału w mieście w znaczący sposób zaspokoiłoby oczekiwania rodziców, w tym mieszkańców dzielnicy Karłubiec ubiegających się w procesie rekrutacji o przyjęcie dziecka do przedszkola.