V Sesja Rady Miejskiej

V Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie odbyła się 13 lutego.

Najważniejszą uchwałą była ta dotycząca zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie. Radni podjęli ją 13 głosami „za”, przy jednym głosie wstrzymującym. W związku z reformą oświaty oraz stale rosnącą liczbą uczniów, gogoliński samorząd zamierza realizować zajęcia dydaktyczne klas 4 – 8 w budynku Zespołu Szkół w Gogolinie, klasy 1 – 3 będą natomiast uczęszczać do placówki przy ul. Krapkowickiej 141. Nie byłoby bowiem możliwe realizowanie zajęć w systemie jednej zmiany, gdyby wszyscy uczniowie uczęszczali do obecnej siedziby PSP nr 3. Należałoby w tym przypadku wprowadzić dwuzmianowość, co znacznie wydłużyłoby czas pobytu dzieci w szkole. Dodatkowo istnieje potrzeba uruchomienia dodatkowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci. Przekształcenie nie narusza dotychczasowej struktury organizacyjnej PSP nr 3, która nadal pozostanie ośmioletnią szkołą podstawową. Uczniom, którzy mieszkają najdalej od budynku przy ul. Szkolnej 27, samorząd planuje zorganizować dojazd do szkoły.

W związku z przeprowadzonymi wyborami na sołtysów i zmianami, które nastąpiły w sołectwach Kamień Śląski i Kamionek, radni podjęli także dwie uchwały – w sprawie poboru podatku, rolnego, leśnego, nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości inkasa oraz o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Dokonano też zmiany uchwały dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Ligonia w Gogolinie. Zmiana obejmuje zmniejszenie powierzchni sprzedawanej działki, ze względu na wydzielenie części zajętej po drogę publiczną. Radni ustalili także przebieg istniejącej drogi gminnej – ulicy Dębowej w Gogolinie, gdyż uchwała w 1977 roku nie posiadała załącznika graficznego określającego jej przebieg.