Komunikat dla podatników

 

Burmistrz Gogolina zawiadamia, że w celu usprawnienia ewidencji wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych z dniem 1 lutego 2019 r. dla każdego podatnika zostało utworzone indywidualne konto służące do dokonywania wpłat z tytułu ww. podatków.

Indywidualny numer rachunku bankowego został przypisany każdemu podatnikowi będącemu osobą fizyczną lub osobą prawną, zarejestrowanemu w ewidencji podatkowej, na podstawie złożonej wcześniej informacji lub deklaracji.

Wszystkie osoby fizyczne zostaną poinformowane o nadanym indywidualnym numerze konta bankowego w doręczanych decyzjach wymiarowych. Z kolei osoby prawne zostaną poinformowane o nadanym indywidualnym numerze konta bankowego w odrębnej korespondencji.

Jednocześnie przypomina się o obowiązku uiszczania opłaty od posiadania psa, zgodnie z zapisami art.18a. ust. 1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość opłaty w kwocie 20,00 zł określa Uchwała Nr XIII/151/2011 r. Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2011 roku. Opłata powyższa płatna jest w kasie Urzędu Miejskiego, u sołtysa lub na rachunek bankowy BS Gogolin 63 8883 0005 2001 0000 2381 0034.