IV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

Czwarte posiedzenie Rady Miejskiej w Gogolinie odbyło się 30 stycznia i w dużej mierze dotyczyło zatwierdzenia planów pracy komisji oraz wyrażenia zgody na nabycie i sprzedaży nieruchomości.

Wcześniej jednak sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, który przybliżył radnym informację o minionych wydarzeniach i samorządowych spotkaniach. Następnie radni zatwierdzili plany pracy poszczególnych komisji stałych. I tak – Komisja Budżetu, Finansów i Planowania w 2019 r. zaplanowała 5 posiedzeń, a Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji spotka się 6 razy. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia zaplanowała 9 posiedzeń, a członkowie Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska spotkają się 7 razy. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji weźmie udział w 5 posiedzeniach. Wszystkie komisje będą brały ponadto udział we wszystkich posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej; nie wykluczone są też dodatkowe spotkania w przypadku wystąpienia pilnych i nieprzewidzianych spraw.

W głównej części posiedzenia radni podjęli 11 uchwał. Przyjęty został „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2019”. Ponadto radni nadali nazwę nowej ulicy. Wewnętrzna droga gminna w Malni nosić będzie nazwę „Józefa Cebuli”. Jak czytamy w uzasadnieniu, jest to wyraz szacunku i chęć upamiętnienia pochodzącego z tej miejscowości, błogosławionego Ojca Józefa Cebuli – duchownego, misjonarza Oblat Maryi Niepokalanej (OMI), który został zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym. Wyrażono też zgodę na nabycie przez Gminę Gogolin czterech nieruchomości gruntowych, położonych w Odrowążu, Malni, Gogolinie i Gogolinie – Karłubcu.  Trzy z działek (Malnia, Odrowąż i Karłubiec) zostaną przeznaczone pod budowę dróg, jedna – pod zabudowę mieszkaniową. Radni wyrazili też zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ligonia w Gogolinie, która w planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo – usługowej. Dwie z uchwał dotyczyły udzielenia pomocy finansowej. 993 300 złotych z budżetu gminy Gogolin zostanie przekazanych Województwu Opolskiemu na „Budowę bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30) w miejscowości Gogolin. Natomiast kwotę 32 tysięcy złotych otrzyma Gmina Kędzierzyn – Koźle z przeznaczeniem dla schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Radni dokonali też zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok. 25 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na rozbudowę instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej o wannę skroplin w Centrum Przesiadkowym. Taka sama kwota wyasygnowana zostanie na rozbudowę w Centrum Przesiadkowym układu instalacji przeciwpożarowej o „kasetę straży pożarnej”. W przypadku wystąpienia sytuacji alarmowej, dyspozytor wygeneruje kod jednorazowy, który zostanie przekazany funkcjonariuszom interweniującym na miejscu, co umożliwi dostęp do kluczy obiektowych. Zmian dokonano też w wieloletniej prognozie finansowej – wprowadzono korektę przedsięwzięć w wydatkach bieżących oraz korekty przedsięwzięć:

►„Termomodernizacja budynku oraz sali gimnastycznej PSP nr 2 w Gogolinie” – do łącznych nakładów finansowych 1 020 000 zł;

►„Rozbudowa i przebudowa budynku PSP w Malni” – do łącznych nakładów finansowych 7 300 000 zł;

►„Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową PKP w miejscowości Gogolin”, wpisując kwotę 993 300 zł w roku 2019, która znajduje się w uchwalonym budżecie gminy na 2019 rok.