KOMUNIKAT 1/PI/2019 oraz 3/P_150/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. o wystąpieniu Alarmu I stopnia dla pyłu zawieszonego PM10

Na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w  Opolu i Zdzieszowicach wystąpiło przekroczenie poziomu informowania 200 µg/m3 * i zarejestrowano następujące, 24-godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10:
1. Opole, ul. Koszyka – 223 µg/m3,
2. Zdzieszowice, ul. Piastów – 267 µg/m3.
Natomiast na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w  Kędzierzynie – Koźlu, Oleśnie i Prudniku wystąpiło przekroczenie poziomu informowania 150 mg/m3 ** i zarejestrowano następujące, 24-godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10:
1. Kędzierzyn – Koźle, ul. B. Śmiałego – 179 µg/m3,
2. Olesno, ul. Słowackiego – 159 µg/m3,
3. Prudnik, ul. Podgórna – 157 µg/m3.
Biorąc pod uwagę bieżące wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz prognozy zanieczyszczenia powietrza, przewiduje się obniżenie poziomu stężeń dla tego zanieczyszczenia.
Przekroczenie poziomu Alarmu I stopnia może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.
 
 
* zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 poz. 1031),
** zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, będącym integralną częścią Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej.
 
 

W związku z powyższym Gminne Centrum Reagowania w Gogolinie poleca:

  1. Ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonej ze znacznym wysiłkiem fizycznym oraz w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu;
  2. Ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni dzieci, osób starszych oraz osób z niewydolnością układu krążenia i przewlekłymi chorobami układu oddechowego, mającymi trudność z oddychaniem;
  3. Unikać przewietrzania pomieszczeń.

Jednocześnie prosimy o śledzenie stanu powietrza w stronie internetowej naszego urzędu www.gogolin.pl w zakładce – czym oddychamy, zwłaszcza przed planowanymi wyjściami.