XXV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

Zwołana na wniosek burmistrza XXV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie była poświęcona głównie sprawom dotyczącym gminnej gospodarki odpadami.

W sesji uczestniczyło 14 radnych, burmistrz, zastępca burmistrza, sekretarz gminy, skarbnik, radca prawny inspektor Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, sołtysi Dąbrówki, Kamionka, Zakrzowa, Obrowca i Choruli, przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin – Strzebniów i komendant Straży Miejskiej.

Radni podjęli poniżej przedstawione uchwały.

 • Uchwała w sprawie korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń. Uchwała dotyczy zasad bezpiecznego korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (stadion sportowy, hale sportowe, boiska, pływalnie itp.) oraz ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń. Projekt uchwały był poddany konsultacjom społecznym. Głosowanie: 14 głosów „za”.

***

W związku z wejściem w życie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniają się zasady gospodarki odpadami. W myśl Ustawy gmina jest właścicielem odpadów i obowiązkiem gminy jest ich zagospodarowanie. W tym celu, w drodze przetargu, zostanie wyłoniona firma świadcząca usługi w zakresie odbierania i dostarczania odpadów na wskazane składowisko.

Według nowych przepisów, od 2013 r. w województwie opolskim odpady będą składowane wyłącznie na pięciu wskazanych przez marszałka województwa składowiskach wyposażonych w odpowiednie instalacje (sortownia, kompostownia). Gmina Gogolin, mając do wyboru składowisko w Kędzierzynie i Opolu, wybrała Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Opolu – Groszowicach. Taka  lokalizacja (ze względu na stosunkowo niewielką odległość) jest korzystniejsza, co pozytywnie wpływa na wysokość opłat.

Plusem  nowego porządku w zakresie gospodarki odpadami jest to, że w zamian za uiszczaną przez mieszkańców opłatę, odpady zmieszane i biodegradowalne (odpady kuchenny, zielone itp.) powstające w gospodarstwach będą odbierane w każdej ilości. Nie opłaca się więc palić śmieci lub wywozić do lasu.

W związku z nowymi przepisami w tym zakresie radni podjęli stosowne uchwały  regulujące sprawy gospodarki odpadami na terenie gminy Gogolin.

 • Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty. Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata wynika z pomnożenia ilości osób w gospodarstwie domowym i przyjętej stawki). Wybrana metoda ustalania opłat jest najbardziej sprawiedliwa społecznie, zgodnie z zasadą - „zanieczyszczający płaci”. Mieszkaniec płaci więc za odpady, które (realnie) wytwarza.

Wysokość miesięcznych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

odpady nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny

20,00 zł  (brutto)

odpady są gromadzone i odbierane w sposób selektywny

11,20 zł  (brutto)

W uzasadnionych przypadkach przewiduje się prowadzenie doraźnych kontroli w celu ustalenia faktycznej liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Ustalona wysokość opłat będzie obowiązywać od dnia 01.07.2013 r.

Wysokość stawki została ustalona na podstawie kalkulacji dokonanych na bazie posiadanych danych. Jest to stawka niższa niż w gminach sąsiednich. Głosowanie: 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.

 • Uchwała w sprawie terminie, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustalono, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się raz na kwartał, czyli: za I kwartał – do 5.03., za II kwartał – do 5.05., za III kwartał – do 5.09., za IV kwartał – do 5.11. danego roku. Opłatę za gospodarowanie odpadami wnosi się wyłącznie w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Uchwała obowiązuje od dnia 01.07.2013 r. Głosowanie: 14 głosów „za”.
 • Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji. W związku z wymogami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określono wzór deklaracji, którą właściciel nieruchomości powinien złożyć w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w terminie do dnia 31 .03.2013 r. W deklaracji właściciel określa m. in. czy odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, podaje również liczbę osób zamieszkujących nieruchomość. W razie braku ww. deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do przedstawionych danych burmistrz, w drodze decyzji, określi wysokość opłat za gospodarowanie odpadami. Głosowanie: 14 głosów „za”.
 • Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ustalono, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  opłatę są odbierane:
 • zmieszane odpady komunalne (w każdej ilości),
 • papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło opakowania wielomateriałowe,  odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony zebrane w sposób selektywny – w każdej ilości,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny (pochodzące wyłącznie z prowadzenia drobnych prac, nie wymagających pozwolenia na budowę i zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót).

Odpady komunalne będą odbierane według poniższego schematu:

 • zmieszane odpady komunalne z zabudowy jednorodzinnej ze znormalizowanych pojemników o poj. 120 l, 240 l i 1100 l – jeden raz na 2 tygodnie,
 • zmieszane odpady komunalne z zabudowy wielorodzinnej ze znormalizowanych pojemników o poj. 1100 l lub większych – jeden raz w tygodniu,
 • odpady zielone (powstałe w wyniku pielęgnacji ogrodów) oraz odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne pochodzenia roślinnego, trociny, popiół drzewny) – w workach o poj. 120 l – jeden raz w miesiącu,
 • papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe  - z zabudowy jednorodzinnej w workach o poj. 120 l – jeden raz w miesiącu, z zabudowy wielorodzinnej ze znormalizowanych pojemników o poj. 1100 l – jeden raz na 2 tygodnie.
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony – 2 razy w roku,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku.

W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gogolinie są przyjmowane następujące (selektywnie zebrane) odpady komunalne: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone i ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące wyłącznie od mieszkańców, powstające w wyniku prowadzenia drobnych prac, nie wymagających pozwolenia na budowę i zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót. Właściciele samodzielnie dostarczają odpady do punktu selektywnego zbierania. Punkt selektywnej zbiórki odpadów w Gogolinie oraz punkty selektywnej zbiórki w sołectwach  będą nadal funkcjonować. Ustalenia zawarte w uchwale obowiązują od dnia 1.07.2013 r. Głosowanie: 14 głosów „za”.

 • Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin. Zmiana studium jest konieczna ze względu na wpływające wnioski inwestorów i osób prywatnych, służy również realizacji celów gminnych. Zmiany dotyczą m. in. zagospodarowania terenów oczyszczalni ścieków w Choruli, co pozwoli na obniżenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz w mieście Gogolin (obręb Karłubiec). Zmiana dotyczy terenów byłej linii kolejowej Gogolin – Prudnik. Na terenie byłej linii kolejowej ma zostać dopuszczona funkcja komunikacyjna. Rozbudowa infrastruktury drogowej ma służyć zmniejszeniu ruchu w obrębie dzielnicy Karłubiec oraz stworzenia możliwości nowego połączenia drogowego z miastem Krapkowice. Głosowanie: 14 głosów „za”.
 • Uchwała w sprawie dokonania zmian budżetu  i w budżecie gminy na 2012 r. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 103 639 zł stanowiącą część subwencji oświatowej na 2012 r. zwiększonej po przeliczeniu z uwzględnieniem wyższej składki rentowej. Głosowanie 14 głosów „za”.

Informacje dodatkowe

Burmistrz poinformował o planowanym jeszcze w miesiącu grudniu spotkaniu informacyjnym z sołtysami i liderami na temat obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki odpadami, aby informacje na ten temat dotarły do wszystkich mieszkańców gminy.  Burmistrz podziękował radnym, pracownikom Urzędu Miejskiego w Gogolinie i Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Gogolinie,  którzy przygotowali uchwały dotyczące gospodarki odpadami. Zaprosił również na Kiermasz świąteczny z Mikołajem organizowany w niedziele 9 grudnia.