Od stycznia 2019 koniec z użytkowaniem wieczystym

 

Urząd Miejski w Gogolinie informuje, że zgodnie z rządową ustawą od 1 stycznia 2019 r. następuje przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność tego gruntu.

Przekształcenie dotyczy wyłącznie właścicieli domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych położonych w budynkach wielorodzinnych – w których co najmniej połowę lokali stanowią lokale mieszkalne.

Z tytułu przekształcenia, właściciel będzie wnosił opłatę przekształceniową w wysokości równej opłacie za użytkowanie wieczyste – przez 20 kolejnych lat. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z tym wyjątkiem, że opłatę za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

Możliwe będzie wniesienie opłaty jednorazowo. W tym przypadku, osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata za przekształcenie gruntu. Warunkiem udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia gruntu jest złożenie pisemnego wniosku o udzielenie bonifikaty wraz z oświadczeniem o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej oraz braku zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wobec Gminy Gogolin związanych z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia.

W dniu 28.12.2018 r. Rada Gminy podjęła uchwałę ustalającą bonifikatę od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu w wysokości:

1) 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2) 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3) 40% - w przypadku gdy oplata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4) 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5) 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6) 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów będzie zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które tutejszy Urząd prześle właścicielowi oraz do sądu prowadzącego księgi wieczyste.

Zaświadczenie wydawane będzie:

- z urzędu – nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia;
- na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Zaświadczenie wydane na wniosek właściciela podlega opłacie skarbowej w kwocie 50 zł. Zaświadczenie stanowi podstawę do wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Co bardzo ważne, w tej chwili nie ma potrzeby, aby dotychczasowi użytkownicy wieczyści zgłaszali się do urzędu. Należy oczekiwać na zaświadczenie, które wysyłać będzie Urząd Miejski w Gogolinie.

Wszelkie informacje uzyskać zawsze można w Referacie Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania - tel. 77 4076 829