Uchwalili budżet gminy Gogolin na rok 2019

65 991 871 złotych – to przyszłoroczny plan dochodów; na kwotę 68 095 871 zł ustalono natomiast wydatki w budżecie Gminy Gogolin. Uchwałę w tej sprawie oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2028,  radni przyjęli podczas III Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 grudnia.

Dochody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 65 991 871 zł, w tym dochody bieżące – 62 359 871 zł, a dochody majątkowe – 3 632 000 zł. Wydatki ustalono w kwocie 68 095 871 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 60 815 012 zł, majątkowe – 7 280 859 zł, a remontowe – 2 540 711 zł.

Na co zostaną przeznaczone środki przyszłorocznego budżetu? Zgodnie z umową, w 2019 r. Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego zostanie przekazana dotacja w kwocie 993 300 zł na zadanie pn. „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30). Do najważniejszych zadań 2019 roku można zaliczyć również m.in. rozbudowę PSP w Malni (2 844 700 zł), budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie (820 000 zł), budowę parkingu w Gogolinie – Karłubcu (370 000 zł), budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Wiejskiej w Odrowążu (130 000 zł), przebudowę chodnika przy ul. Schulza w Gogolinie (75 000 zł) oraz remont nawierzchni odcinka ul. Prusa w Gogolinie (33 000 zł). 70 000 złotych zostanie przeznaczonych na rozbudowę monitoringu miejskiego w Gogolinie, a 349 329,92 zł wyniosą wydatki związane z realizacją zadań w ramach przyszłorocznego Funduszu Sołeckiego. W 2019 roku realizowane będą też trzy projekty transgraniczne o łącznej wartości 208 400 zł. W 2019 r. Gmina Gogolin planuje budowę kanalizacji w Obrowcu. Inwestycję będzie prowadziło Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Gogolin”, po otrzymaniu na realizację zadania pożyczki z WFOŚ.

Projekt uchwały budżetowej został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej.