XXIV Sesja Rady Miejskiej

Jedną z najważniejszych spraw poruszanych podczas XXIV Sesji Rady Miejskiej były nowe taryfy opłat za wodę i ścieki oraz wysokość podatków. Radni dokonali również oceny działalności gminnych jednostek kultury.

W XXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie uczestniczyło 15 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza Gogolina, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, radca prawny, dyrektorzy Zespołu Rekreacyjno - Sportowego, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, sołtysi Zakrzowa, Choruli i Kamionka.

Radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji, nie zgłosili żadnej interpelacji, wysłuchali również informacji burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym, w tym czasie burmistrz uczestniczył m. in.

- w konsultacjach społecznych dotyczących „Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.”,

- z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie, w prezentacji „Raportu na temat stanu kultury w województwie opolskim” ,

- w posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie podsumowującym pierwszą połowę kadencji Rady,

- w spotkaniu roboczym z sołtysami i liderami w sprawie realizacji zadań w ramach konkursu „Piękniejsza Gmina Gogolin” oraz współorganizacji jarmarku bożonarodzeniowego,

- w spotkaniu podsumowującym kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- w spotkaniu roboczym w sprawie możliwości realizacji zadania inwestycyjnego w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, którego celem byłaby budowa mieszkań komunalnych na terenie gminy,

- w spotkaniu roboczym w sprawie możliwości zorganizowania żłobka lub klubu malucha w Gogolinie,

-  w spotkaniu konsultacyjnym  z udziałem minister Ewy Bieńkowskiej  - „ Regionalne Konsultacje Założeń Umowy Partnerskiej na lata 2014 – 2020 pomiędzy Komisją Europejską a Polską”,

- w spotkanie zespołu roboczego w sprawie opracowania koncepcji zagospodarowania terenu wokół nowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury  i pomnika Karolinki,

- burmistrz oraz naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie  uczestniczyli w Kongresie Samorządów Gmina 2012 i konferencji „Edukacja, komunikacja interpersonalna i promocja w odnowie wsi - Czego wieś potrzebuje”,

- w spotkaniu roboczym z przedstawicielami PKP SA w sprawie podziału geodezyjnego nieruchomości gruntowych położonych na linii dawnego torowiska kolei wąskotorowej w Gogolinie,

- w Gali Finałowej podsumowującej III Edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Zdrowa Gmina”,

- w spotkaniu  roboczym zespołu eksperckiego w sprawie realizacji projektu  „ Dokąd idziesz Karolinko”, wspieranego przez Fundację „Aktywni w Regionie” Górażdże Cement SA,

- w spotkaniu zorganizowanym z okazji wręczenia medali z okazji Złotych Godów małżeńskich,

- w spotkaniu roboczym z Marszałkiem Województwa Opolskiego w sprawie powstania Opolskiego Ogrodu Botanicznego w Gogolinie oraz promowania projektu w ramach Aglomeracji Opolskiej.

- udział w konferencji podsumowującej  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013 w Prószkowie,

- udział w XX Spotkaniu Zespołów Śpiewaczych w Górażdżach,

- w zebraniu w sprawie zawiązania Stowarzyszenia Miłośników Modeli Latających i popularyzacji tej dyscypliny,

sesja_net.jpeg

***

W kolejnej części Sesji dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie i dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie przedstawiły obszerne sprawozdania z działalności jednostek w okresie od stycznia do końca listopada 2012 r. Radni przyjęli sprawozdania jednogłośnie, a następnie  podjęli 13 uchwał.

 • Uchwała w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. Radni zatwierdzili dokument określający m. in. cele  programu współpracy, zasady i formy współpracy oraz sposób realizacji przyjętego programu. Dokument określa również priorytetowe dziedziny, w ramach których Gmina Gogolin może zlecać organizacjom pozarządowym zadania do realizacji. Do tych zadań należą m, in.: zadania związane z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowych i regionalnych, ochrona i promocja zdrowia, wypoczynek dzieci i młodzieży oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, działalność na rzecz integracji europejskiej i działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rzecz rodziny i działalność na rzecz mniejszości narodowych. Głosowanie – 15 głosów „za”.

Na realizację programu przeznaczono następujące środki:

- pomoc społeczna – 95 000 zł,

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 86 000 zł,

- kultura fizyczna – 380 000 zł.

 • Uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Ośrodek pomocy Społecznej w Gogolinie projektu konkursowego w ramach partnerstwa pn. „Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy. Projekt zakłada wsparcie 10 niepełnosprawnych mieszkańców gminy Gogolin i pomoc w ich aktywizacji społeczno – zawodowej. Realizację projektu przewidziano w latach 2012-2013, wartość zadania  to kwota 860 780,40 zł. Realizacja projektu nie wymaga wniesienia wkładu własnego. Głosowanie – 15 głosów „za”.
 • Uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  z tych opłat i trybu ich pobierania. W związku z tym, iż od października br. obowiązują nowe kryteria dochodowe, które są uwzględniane przy przyznawaniu usług, zostały opracowane „Wskaźniki odpłatności…” regulujące wysokość opłat za ww. usługi. Kwoty dochodu stanowiące odnośnik przy naliczaniu opłat to: 456 zł/os./(dla osób mieszkających w rodzinie) i 542 zł/(dla osoby samotnej). Przyjęta wysokość opłaty za 1 godzinę  usługi opiekuńczej wynosi 12 zł. Wysokość kwoty stanowiącej odpłatność jaką ponoszą zainteresowani  korzystaniem z usług jest obliczana wg właściwej tabeli. Glosowanie – 15 głosów „za”
 • Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w Gminie Gogolin. Uchwała dotyczy Statutu Zespołu Rekreacyjno – Sportowego w Gogolinie, który zostaje zaktualizowany, z uwagi na zmianę przepisów dotyczących działalności ośrodków sportowych. Głosowanie – 15 głosów „za”.
 • Uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w Gogolinie. Ulica na osiedlu domów jednorodzinnych pomiędzy ul. Norwida i ul. Kasztanową,  równoległa do istniejącej ul. P. Świerca, będzie nosić nazwę „ul. Jakuba Hudalli”.  Doktor Hudalla (1889-1963) był zasłużonym gogolińskim lekarzem. Glosowanie – 15 głosów „za”.
 • Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat  z dotychczasowym dzierżawcą. Umowa dzierżawna dotyczy działki stanowiącej własność gminy, wykorzystywanej na cele rolnicze.Głosowanie – 15 głosów „za”.
 • Uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Przyjęte taryfy zostały sporządzone przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin na podstawie wyliczeń dotyczących realnych kosztów prowadzenia działalności. Taryfy obowiązują od 01.01. 2013 r. do dnia 31.12.2013 r. Głosowanie – 11 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.

1m3 dostarczonej wody  (dla odbiorców indywidualnych)

3,15 zł netto (bez dopłat z budżety gminy)

1m3 odprowadzonych ścieków  (dla odbiorców nie prowadzących działalności gospodarczej)

9,45 zł netto (bez dopłat z budżetu gminy)

          

 • Uchwałę w sprawie dopłaty do taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gogolin. Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ustalono wysokość dopłat dla operatora (KPW Spółka z o.o.) w celu obniżenia cen w stosunku do faktycznych kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

  Wysokość opłat za dostarczanie wody wzrosła o 5,23%, za odprowadzanie ścieków – 5,16%. Nie ulegają zmianie wysokości opłat abonamentowych. Głosowanie – 13 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”.

do ceny 1m3 dostarczonej wody (dla odbiorców indywidualnych)

0,13 zł netto

do ceny 1m3 odprowadzonych ścieków (dla  odbiorców nie prowadzących działalności gospodarczej)

3,95 zł netto

Po uwzględnieniu dopłat z budżetu gminy, obowiązujące mieszkańców  wysokości opłat kształtuje się następująco:

  1m3 dostarczonej wody  (dla odbiorców indywidualnych)

  3,26 zł brutto

  1m3 odprowadzonych ścieków  (dla odbiorców nie prowadzących działalności gospodarczej)

  5,94 zł brutto

 

 • Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r. Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości wzrosły (względem obowiązujących w 2012 r.) o 4%. Określa się na terenie gminy następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2013 r.:

 

Ustawowe stawki maksymalne

Stawki gminne

od budynków mieszkalnych lub ich części

  0,73 zł

  0,63 zł/ od 1m2 powierzchni użytkowej

od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

22,82 zł

  21,67 zł/ od 1m2 powierzchni użytkowej

od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

  4,63 zł

  3,64 zł/ od 1m2 powierzchni użytkowej

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,65 zł

  10,65 zl/od 1m2 powierzchni użytkowej

od budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publ., z wyłączeniem garaży nie związanych z prowadzeniem działalności gosp.

  7,66 zł

  3,84 zł/ od 1m2 powierzchni użytkowej

od budynków lub ich części zajętych na garaże nie związane z prowadzeniem działalności gosp.

  7,66 zł

  4,43 zł/od 1m2 powierzchni użytkowej

od budowli

-

  2% ich wartości określonej na podst.art.4 Ustawy o samorządzie gminnym,1pkt 3 i ust.3-7

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gosp., bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

 0,88 zł

  0,85 zł/ od 1m2 powierzchni

od gruntów pod jeziorami zajętych na retencyjne zbiorniki wodne lub elektrownie wodne

 4,51 zł

  4,51 zł/od 1 ha powierzchni

od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez org. pożytku publ.

 0,45 zł

  0,23 zł/ od 1m2 powierzchni

W dyskusji na temat wysokości podatków burmistrz podkreślił, iż proponowane wielkości powinny zagwarantować wpływy do budżetu na poziomie  bieżącego roku, aby poziom usług dla mieszkańców został utrzymany. Głosowanie – 10 głosów „za”. 5 głosów „przeciw”.

 • Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwot podatków i opłat lokalnych w 2013 r. ustalono stawki obowiązujące w przyszłym roku. Wysokość stawek wzrosła ok. 4% w porównaniu z 2012 r. Glosowanie – 10 „za” , 5 – „przeciw”.
 • Uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2013. Ustala się kwotę 60,69 zł jako średnią cenę skupu żyta w celu obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 r. Kwota bazowa ogłoszona przez Prezesa GUS została decyzją radnych obniżona i stanowi 80% ogłoszonej kwoty bazowej. Głosowanie – 15 głosów „za”.
 • Uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej. Uchwała została podjęta w związku z potrzebą uaktualnienia zapisów. Głosowanie – 14 głosów „za”.
 • Uchwałę w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 r. Głosowanie -15 „za”.

Informacje dodatkowe

 • Burmistrz zaprosił radnych do udziału w  konferencji poświęconą koncepcji Opolskiego Ogrodu Botanicznego. Podczas konferencji planuje się podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie. Powyższe zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego.
 • Burmistrz poinformował o wdrożeniu kontroli działalności Klubu Sportowego „Huragan” w Kamionku.
 • Burmistrz poinformował o przygotowaniach do „Akcji Zima” oraz prewencji weterynaryjnej w związku z liczną populacją lisów na terenie gminy.
 • Gmina otrzymała Certyfikat Samorządu Zaangażowanego w Nowoczesną Profilaktykę i Edukację przyznany w ramach  kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
 • Burmistrz złożył podziękowania sołtysom i liderom za podjęte inicjatywy adresowane do seniorów , dzieci i młodzieży.
 • Burmistrz poinformował o wynikach przeglądu operacyjno - technicznego jednostek OSP z terenu powiatu krapkowickiego, ocenianych w trzech kategoriach. W grupie jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (9 jednostek) najwyższe miejsca zajęły jednostki z gminy Gogolin: I miejsce – OSP Odrowąż, II miejsce OSP Kamień Śl.. III miejsce – OSP Obrowiec. W grupie jednostek nie należących do KSRG (18 jednostek) uzyskano następujące miejsca: OSP Górażdże – V miejsce, OSP Gogolin – VIII miejsce, OSP Zakrzów XIII miejsce. Według komisji oceniającej, na podkreślenie zasługuje fakt, iż  jednostki gminne są bardzo dobrze wyposażone (duża ilość samochodów gaśniczych, dbałość o sprzęt) oraz w pełni spełniają wymogi w zakresie wyszkolenia strażaków,  badań lekarskich i ubezpieczenia. Jednostki gminne nie występowały w trzeciej – ocenianej grupie.
 • Burmistrz odniósł się do sprawy związanej z wycinką cisów przy ul. Strzeleckiej  w Gogolinie. Poinformował, iż gmina posiada wszystkie konieczne zezwolenia oraz pozytywną opinię Katedry Ochrony Powietrza i Ziemi Uniwersytetu Opolskiego. Usunięcie cisów było m. in. konieczne ze względu na wyznaczenie drogi bezpieczeństwa pożarowego. Wydając decyzję w tej sprawie Starostwo Powiatowe w Krapkowicach nałożyło obowiązek zasadzenia 9 cisów, co zostanie zrealizowane.
 • Burmistrz odniósł się do informacji w sprawie budowy profesjonalnego toru samochodowego do organizacji zawodów samochodowych i motocyklowych. Tor byłby położony pomiędzy Gogolinem i Zakrzowem. Wniosek w sprawie budowy toru wpłynął ze strony prywatnego inwestora.
 • W dniu 1.01.2013 r. stacja paliw przy ul. Szpitalnej w Gogolinie zakończy działalność. Nie jest wykluczone, iż stacja zostanie zmodernizowana.