Nowe stawki podatków i opłat za wodę, ścieki, odpady

 

Na II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, radni podjęli uchwały dotyczące wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość dopłat dla taryfowych odbiorców usług.

W związku ze zmianą wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1 stycznia 2019 r., radni dokonali zmiany wzoru deklaracji, składanej przez właścicieli nieruchomości. Ponadto ustalone zostały opłaty za gospodarowanie odpadami.

Jeśli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka wyniesie:

 • ► 16 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego 1 – osobowego;
 • ► 28,50 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego 2 – osobowego;
 • ► 39,50 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego 3 – osobowego;
 • ► 50,50 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego 4 – osobowego;
 • ► 58,50 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego 5 – osobowego;
 • ► 63,50 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego 6 – osobowego;
 • ► 68,50 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego 7 – osobowego;
 • ► 73,50 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego powyżej 7 – osobowego.

Jeżeli odpady komunalne nie będą  zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka za gospodarowanie wyniesie 32 zł za każdą osobę w gospodarstwie, jednak nie więcej 192 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

Radni zatwierdzili również wysokość dopłat dla taryfowych odbiorców usług.

 • ► Od 1 stycznia 2019 r. do 31 maja 2019 r. – 0,13 zł netto za 1 metr sześcienny wody.
 • ► Od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – 0,07 zł za 1 metr sześcienny wody.
 • ► Od 1 stycznia 2019 r. do 31 maja 2019 r. – 3,95 zł za 1 metr sześcienny ścieków.
 • ► Od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – 3,76 zł za 1 metr sześcienny ścieków.

Poziom dopłat do wody i ścieków jest zróżnicowany ze względu na zmianę na przełomie maja i czerwca przyszłego roku obowiązujących cen taryf wodno – ściekowych. W czerwcu zgodnie z obowiązującą trzyletnią taryfą kwartalną, opłata abonamentowa za wodę ulegnie obniżeniu o 1,57 zł, natomiast stawka opłaty za odprowadzanie ścieków spadnie w 1 grupie taryfowej o 19 groszy za każdy metr sześcienny. Takie wysokości dopłat oznaczają utrzymanie ceny wody i ścieków dla mieszkańców w stosunku do roku 2018 na równym i niezmienionym poziomie.

Od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r.

 

 

stawka netto

stawka brutto

dopłata netto

brutto po dopłacie

WODA

abonament miesięczny

5,38

5,81

0,00

5,81

woda za 1 m3

3,87

4,18

0,13

4,04

ŚCIEKI

abonament miesięczny

5,35

5,78

0,00

5,78

ścieki za 1 m3

9,61

10,38

3,95

6,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

 

stawka netto

stawka brutto

dopłata netto

brutto po dopłacie

WODA

abonament miesięczny

4,85

5,24

0,00

4,85

woda za 1 m3

3,87

4,18

0,07

4,10

ŚCIEKI

abonament miesięczny

5,35

5,78

0,00

5,78

ścieki za 1 m3

9,42

10,17

3,76

6,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe stawki podatku od środków transportowych

Znamy już wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok. Górne granice stawek kwotowych podatku zostały podwyższone względem tych ogłoszonych na rok 2017 o 1,6 %, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz jego wpływu na środowisko będzie wynosiła w 2019 r.:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku (zł)

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

612

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

1020

Powyżej 9 i poniżej 12

1224

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wyniesie:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

 

564

1 272

Trzy osie

12

19

252

516

19

 

1032

1596

Cztery osie i więcej

12

29

1 056

1680

29

 

1 680

2 484

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, jego wpływu na środowisko wyniesie:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

od 3,5  i poniżej  12

1 428

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wyniesie:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

25

288

492

25

31

576

936

31

 

1 440

1 968

Trzy osie i więcej

12

36 włącznie

1 272

1 752

powyżej 36

40

1 272

1 752

40

 

1 752

2 580

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wyniesie:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

od  7 i poniżej 12 ton

720

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wyniesie:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa+ pojazd silnikowy  (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

 

324

576

Dwie osie

12

38

864

1 320

38

 

1 164

1 728

Trzy osie i więcej

12

36 włącznie

684

960

powyżej 36

 

960

1 296

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od autobusu w zależności od ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko wyniesie:

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych)

mniejszej niż 22 miejsca

1 128

równej lub wyższej niż 22 miejsca

1 728

 

 

Nowe stawki podatku od nieruchomości

Rada Miejska w Gogolinie określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości na przyszły  rok, które zostały podwyższone względem ogłoszonych na rok 2017 o 1,6 %, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r.

Od 1 stycznia 2019 r. mieszkańcy zapłacą 0,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą natomiast 22,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Radni ustalili też kwotę podatku od pozostałych budynków lub ich części, zajętych na garaże niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, która wynosić będzie 4,64 zł od 1m2 powierzchni użytkowej. Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego określono na kwotę 0,26 zł od 1m2 powierzchni.

Pozostałe stawki podatku przedstawiają się następująco:

 

Rodzaj podatku

Kwota

od budynków mieszkalnych lub ich części

0,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

22,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,98 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

od pozostałych budynków lub ich części, zajętych na garaże niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

4,64 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem garaży niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

4,02 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.

3,81 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

od budowli

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,90 zł od 1m2 powierzchni

od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,71 zł od 1 ha powierzchni

od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,26 zł od 1m2 powierzchni

od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejście w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,09 zł od 1 m2 powierzchni