II Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

II Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

15 uchwał podjęli radni na drugim posiedzeniu Rady Miejskiej w Gogolinie. Sesja odbyła się we wtorek 27 listopada.

 **

36 tysięcy złotych to kwota dotacji, jaką przekaże Gmina Gogolin Gminie Krapkowice w celu zapewnienia miejsca mieszkańcom w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach. Na mocy porozumienia międzygminnego, w 2018 r. zostało skierowanych tam 7 mieszkańców z terenu gminy Gogolin, a w 2019 r. kolejna osoba może ubiegać się o skierowanie. Miesięczna dotacja na realizację zadań statutowych na rok 2019 wyniesie 375 zł na jednego uczestnika.

**

Radni dokonali zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustalono na 15 zł.

**
Radni wyrazili wolę zawarcia porozumienia dotyczącego ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej,  wyrazili też zgodę na ustalenie zasad działania na rzecz realizacji „Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 2020”.

**

730 tysięcy złotych to łączna pula środków w otwartych konkursach w roku 2019. To o 35 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym. Radni uchwalili roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, który określa m.in. wysokość środków na realizację zadań. 500 000 zł zostanie przeznaczonych na działania z zakresu sportu, 135 000 zł na działania z zakresu kultury i wspierania mniejszości narodowych, 85 000 zł na działania z zakresu ochrony zdrowia, a 10 000 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej.

**

Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski. Zmiana dotyczy terenu należącego do Zespołu Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego i pozwoli na dalsze inwestowanie na tym obszarze.

**

20 000 zł dotacji z przeznaczeniem na wykonanie prac restauratorskich, polegających na renowacji muru ogrodzeniowego cmentarza w Choruli zostanie przekazana Parafii Rzymskokatolickiej pw. NSPJ w Kątach Opolskich.


**

O 1 920 zł została obniżona wysokość wynagrodzenia dla Burmistrza Gogolina. Mając na względzie zaangażowanie Burmistrza w pracy samorządowej oraz 25 – letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych, radni zadecydowali o przyznaniu najwyższych z możliwych stawek wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i specjalnego oraz dodatku za wysługę lat. Tym samym wynagrodzenie burmistrza określono na kwotę 10 180 zł.

**

966 złotych to nowa wysokość diety dla radnych Rady Miejskiej w Gogolinie. Przewodniczący Rady Miejskiej otrzyma natomiast 1 342 zł, wiceprzewodniczący oraz przewodniczący komisji – 1 073 zł, a zastępcy przewodniczący komisji 1019 zł. Stawki określono zgodnie z ustawą budżetową, która określa maksymalną wysokość diety na kwotę 2 684,13 zł.

**
Radni dokonali także kilku zmian do budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok, związanych z bieżącą działalnością placówek oświatowych.