I Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII Kadencji

Zaprzysiężenie radnych i Burmistrza Gogolina oraz wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących – to główne punkty pierwszej Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie VIII Kadencji, która odbyła się 19 listopada. Przewodniczącym Rady został ponownie Piotr Czok, funkcję wiceprzewodniczących pełnić będą natomiast Bertold Hirsz oraz Barbara Herok.

Obrady otworzył Radny Senior Piotr Czok, a nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze na radnego przekazała Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej. Radni złożyli też ślubowanie, i tym samym objęli mandat radnego.

Będą przewodniczyć Radzie

W celu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gogolinie powołano Komisję Skrutacyjną, w skład której weszli Krystian Kubilas, Gerard Konieczko oraz Franciszek Holeczek. Na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie zaproponowano tylko jednego kandydata – radnego Piotra Czoka, który został wybrany 13 głosami „za” i 1 „przeciw” (kandydat wstrzymał się od głosu). Funkcję wiceprzewodniczących decyzją radnych będą pełnić natomiast niemający kontrkandydatów i wybrani jednogłośnie 14 głosami „za” – Bertold Hirsz oraz Barbara Herok (kandydaci wstrzymali się od głosu).

Zaprzysiężenie burmistrza

„Ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia. To jest ta mała, najbliższa Ojczyzna” – przytaczając tuż po zaprzysiężeniu fragment wiersza Tadeusza Różewicza, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala zaakcentował znaczenie naszej lokalnej, gogolińskiej „Małej Ojczyzny”. Wcześniej zaświadczenie o wyborze na stanowisko Burmistrza Gogolina przekazał Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, a Joachim Wojtala złożył ślubowanie następującej treści: „Obejmując urząd Burmistrza Gogolina, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”. Gratulując radnym objęcia tej zaszczytnej funkcji, Burmistrz Wojtala podkreślił wyjątkowość tej kadencji – rozpoczyna się ona bowiem w roku jubileuszu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a zakończy w roku 2023, kiedy to Gogolin będzie świętował 800 – lecie istnienia na mapie Polski i Europy. Zaprosił również Radę do wspólnego działania na rzecz lokalnej społeczności i naszej „Małej Ojczyzny”. – Życzę więc nam wszystkim, abyśmy w tej kadencji dobrze się rozumieli, zgodnie i odpowiedzialne współpracowali, a dobro naszych mieszkańców było dla nas celem najwyższym – dodał.  Burmistrz wyraził też nadzieję, że wspólnymi siłami uda się zrealizować wiele potrzebnych przedsięwzięć dla dobra całej gminy i z pożytkiem dla wszystkich jej mieszkańców. – Naszym drugim domem i naszą drugą rodziną jest bowiem wspólnota samorządowa Gminy Gogolin. „Dom to nie jest miejsce, gdzie mieszkamy, ale miejsce, gdzie cię rozumieją” – mówił burmistrz, przytaczając słowa Christiana Morgensterna. Gratulacje złożył też obecny na posiedzeniu Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, który w imieniu samorządu Gminy Krapkowice wyraził wolę dalszej współpracy międzygminnej, w ramach „gogolińsko – krapkowickiej aglomeracji”.

Określono składy komisji stałych

W następnej części obrad ustalono składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej w Gogolinie, które w latach 2018 – 2023 będą zajmowały się określonymi sprawami gminy.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Krystian Kubilas, a jego zastępcą Franciszek Holeczek. Pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej to Adrian Mróz, Gerard Konieczko i Zbigniew Kawa.

Przewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów i Planowania został Franciszek Holeczek, funkcję Zastępcy Przewodniczącego będzie natomiast pełnił Krystian Kubilas. Członkami Komisji zostali ponadto: Adrian Mróz, Bertold Hirsz i Gerard Konieczko.

Funkcję Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pełnić będzie Adrian Mróz, a jego zastępcy Tomasz Lepich. Pozostali Członkowie Komisji to: Leonard Lepich, Zbigniew Kawa, Marcin Madziała i Gizela Sapok.

Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został Leonard Lepich, a na jego zastępcę wybrano Adama Zelenta. Członkowie Komisji to również Barbara Herok, Sabina Kauf i Maria Pola.

Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia została Gizela Sapok, a zastępcą Maria Pola. W składzie Komisji znaleźli się również Barbara Herok, Sabina Kauf, Marcin Madziała, Adam Zelent i Bertold Hirsz.

Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji został Gerard Konieczko, a funkcję przewodniczącego pełnić będzie Sabina Kauf. Pozostali Członkowie Komisji to: Leonard Lepich, Barbara Herok, Tomasz Lepich i Maria Pola.

 

 

Poniżej sylwetki nowych Radnych Rady Miejskiej w Gogolinie: