Samorząd Gogolina podsumował VII kadencję

Wzięli udział w 58 posiedzeniach, podjęli 468 uchwał i przez ostatnie 4 lata decydowali o przyszłości miasta i gminy Gogolin! Radni Rady Miejskiej w Gogolinie zakończyli działalność na rzecz lokalnej społeczności i 7 listopada spotkali się po raz ostatni, by podsumować minioną VII kadencję.

W LVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie udział wzięło 15 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, pracownicy gogolińskiego magistratu oraz sołtysi.

468 podjętych decyzji

Miniona kadencja to czas zaangażowanej pracy radnych i samorządu na rzecz rozwoju gminy Gogolin i społeczności lokalnej. W okresie trwania kadencji odbyło się 58 posiedzeń Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, a radni podjęli 468 uchwał. Prężnie działały również Komisje Rady Miejskiej – od 10 grudnia 2014 r. do 17 października 2018 r. odbyło się 10 posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, 7 posiedzeń Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia spotkała się 10 razy, a Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji 9 razy. 93 posiedzenia odbyła Komisja Rewizyjna. Komisje Stałe Rady Miejskiej odbyły 74 wspólne posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok, podsumowując minioną kadencję, podziękował zarówno radnym, jak również Burmistrzowi Gogolina Joachimowi Wojtali, Skarbnikowi Gminy Renacie Hasse, mecenas Elżbiecie Pakurze oraz inspektorom odpowiedzialnym za prowadzenie Biura Rady Agacie Tworkowskiej i Weronice Biela.

O rezultatach Strategii Rozwoju

Zgodnie z założeniami przyjętej w 2014 r. Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014 – 2020, bieżący 2018 rok jest rokiem poddania ocenie stopnia realizacji celów i kierunków w tej strategii zawartych. Dlatego w trakcie sprawozdania międzysesyjnego, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią, przedstawił radnym obszerne sprawozdanie z realizacji tego dokumentu i rezultatów wdrażania poszczególnych celów w niej zawartych. Prezentacja śródokresowej ewaluacji wdrażania poszczególnych celów i kierunków działania zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Gogolin dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz na facebook.com/GminaGogolin.

Ostatnie uchwały

Radni podjęli trzy ostatnie uchwały VII kadencji. Pierwsza z nich dotyczyła zmiany wieloletniej prognozy finansowej zgodnie ze zmianami planu w trakcie roku i budżetu gminy na 2018 r. W prognozie dodano m.in. przedsięwzięcie pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Wierzbowej w Gogolinie” o łącznym nakładzie 880 000 złotych oraz przedsięwzięcie polegające na wniesieniu wkładu finansowego do spółki prawa handlowego na  realizację zadania rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o łącznym nakładzie 205 000 zł. Radni dokonali także zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018. Budżet zwiększono po stronie wydatków w kwocie 105 000 złotych na ostatnie prace związane z Centrum Przesiadkowym w Gogolinie, dokonano też kilku zmian związanych z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych. W związku z podjętą uchwałą z dnia 26 marca 2018 r. dotyczącą emisji obligacji komunalnych, konieczna była zmiana oznaczeń serii emitowanych obligacji.

Sesja_01.jpeg

Sesja_02.jpeg