Przygotowania na zimę

W  dniu 06.11.2012 r. w Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie przygotowania gminy do sezonu zimowego 2012/2013.

Posiedzenie prowadził Szef  GZZK Bogusław Leśkiewicz. Uczestnicy omówili najważniejsze problemy związane z utrzymaniem przejezdności dróg publicznych w okresie zimowym, odśnieżaniem,  przygotowaniem sprzętu i materiałów do sezonu zimowego, pomocy ludności dotkniętej negatywnymi skutkami zimy, monitoringu sytuacji oraz działania w sytuacjach alarmowych.

Przedstawiciel Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp z.o.o, które jest odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg gminnych, poinformował o zabezpieczeniu  materiałów do usuwania gołoledzi (zgromadzono 400 t – mieszanki piaskowo – solnej, 600 t piasku, 200 t soli), przygotowaniu sprzętu ciężkiego (pługo-piaskarki, pługi) oraz zasadach organizacji odśnieżania, zwłaszcza w okresach dużych opadów śniegu i gołoledzi. Poinformował również o możliwościach pozyskania dodatkowych sił i środków do odśnieżania w sytuacjach kryzysowych, w tym możliwości korzystanie z pomocy mieszkańców posiadających odpowiedni sprzęt mechaniczny.

Kierownik OPS szczegółowo omówiła zagadnienia związane z dotychczasowym działaniem Ośrodka w zakresie działań pomocowych przed okresem zimowym w tym m.in. zagadnienia dotyczące pomocy finansowej w formie zasiłku celowego na zakup opału lub jego zakup, funkcjonowania magazynu rzeczy używanych, programu bezpłatnego dożywiania dzieci i osób starszych, dostępu do informacji o możliwości uzyskania przez potrzebujących wsparcia. Przedstawiła zasady działania OPS w zakresie udzielania pomocy podopiecznym w tym okresie oraz zasady postępowania z bezdomnymi przybyłymi na teren gminy.

Kierownik Posterunku Policji wraz z Komendantem Straży Miejskiej przedstawili działanie tych służb, zwłaszcza dotyczące monitoringu miejsc przebywania bezdomnych oraz postępowania z bezdomnymi i osobami przybyłymi na teren gminy, zwłaszcza w godzinach wieczorno-nocnych.

Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania omówił sprawy dotyczące zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla oraz zagadnienia związane z bezpiecznym odśnieżaniem dużych powierzchni dachowych.

Członkowie Zespołu przyjęli do realizacji następujące wnioski:

  • Przygotowanie komunikatów dla mieszkańców, dotyczących konieczności zgłaszania (do OPS lub Straży Miejskiej, policji, sołtysów) obecności bezdomnego na terenie gminy lub osób, które w okresie zimowym potrzebują pomocy. Komunikaty zostaną dostarczone do sołtysów, proboszczów miejscowych parafii, będą umieszczone na stronie internetowej UM oraz opublikowane w lokalnej prasie.
  • Opracowanie obwieszczeń i ulotek dla mieszkańców  w sprawie zagrożenia czadem i zasadach postępowania w sytuacji takiego zagrożenia.
  • Przygotowanie informacji dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w sprawie odśnieżania budynków posiadających wielkopowierzchniowe dachy.
  • Zwrócenie się do PKP z pytaniem w sprawie możliwości wykorzystania w okresie bardzo niskich temperatur pomieszczeń stacji kolejowej w Gogolinie jako miejsca przebywania osób bezdomnych w godzinach wieczorowo-nocnych.

zima GZZK -ulotka_net.jpeg