LVII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

17 października odbyła się LVII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie, w trakcie której dokonano m.in. oceny szkolnictwa w gminie Gogolin.

W pierwszej części Burmistrz Gogolina przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Następnie dokonano oceny szkolnictwa w Gminie Gogolin za rok szkolny 2017/2018. Informację na ten temat przedstawiła naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie Irmgarda Żyła, a najważniejsze zagadnienia i osiągnięcia związane z działalnością zaprezentowali dyrektorzy gminnych placówek oświatowych.

W roku szkolnym 2017/2018  do placówek oświatowych na terenie gminy Gogolin uczęszczały  953 osoby. Wydatki poniesione na oświatę w gminie w minionym roku wyniosły łącznie 19 652 662 zł, a na inwestycje wydatkowano 818 983,34 zł. Subwencja oświatowa na rok 2017 wynosiła 9 287 949 zł, dotacja przedszkolna 374 640 zł, a dotacja podręcznikowa – 122 513,13 zł. Środki własne gminy przeznaczone na oświatę w 2017 r. to 10 687 543,21 zł. W 2017 r. w gminie Gogolin dowożono do szkół 330 uczniów. Koszty dowozu wyniosły  174 195,20 zł. Dowożonych było również 9 niepełnosprawnych dzieci, co kosztowało 11 055,06 zł.

We wszystkich placówkach z powodzeniem prowadzone są różnorodne projekty i programy, dzięki którym przedszkola i szkoły doposażane są w przydatne pomoce dydaktyczne. Najważniejsze z nich to: projekt pn. „Przedszkola dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”, a także „Akademia kompetencji kluczowych Aglomeracji Opolskiej”, w ramach którego PSP nr 2 i 3 w Gogolinie oraz PSP w Malni otrzymały wsparcie finansowe w wysokości 120 tysięcy złotych, na prowadzenie pracowni dydaktycznych.

Szczególnie w okresie wakacji, we wszystkich placówkach przeprowadzono remonty, poprawiające warunki nauki i bezpieczeństwo uczniów. Największe inwestycje minionego roku szkolnego to budowa miasteczka ruchu drogowego przy PSP nr w Gogolinie, rozbudowa oddziału przedszkolnego przy PSP w Malni oraz termomodernizacja budynku PSP w Kamieniu Śląskim.

Działalność placówek oświatowych bardzo pozytywnie oceniła Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia, a podziękowania i gratulacje na ręce dyrektorów szkół i przedszkoli złożył w trakcie sesji Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. – Na działalność oświaty wydatkowaliśmy z budżetu gminy Gogolin w latach 2014 – 2018 prawie 38 mln złotych. Te pieniądze są mądrze lokowane, czego dowodem są prezentacje, jakie Państwo dzisiaj przedstawiliście – mówił burmistrz podczas posiedzenia.

Informację na temat wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkalnego w Gminie Gogolin w 2017 r. przedstawił Jarosław Bauer – Kierownik Działu Technicznego KPW Gogolin Sp. z o. o. Gmina Gogolin posiada 37 budynków, w których znajduje się 210 lokali mieszkaniowych. W budynkach komunalnych w sumie zamieszkuje 600 osób. Gmina posiada też 39 lokali użytkowych.

Informację o stanie realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w roku 2018 przedstawił Waldemar Lis – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska UM w Gogolinie. W bieżącym roku kontynuowano kolejne zadania, mające na celu poprawę gospodarki niskoemisyjnej, w tym m.in. przebudowę Centrum Przesiadkowego w Gogolinie, budowę obwodnicy Malni i Choruli, a także modernizację dróg – ul. Kąpielowej, Matejki, Sportowej w Gogolinie oraz ul. Powstańców w Kamieniu Śląskim. W 2018 r. kontynuowano także wymianę oświetlenia ulicznego – lamp rtęciowych i sodowych na oświetlenie LED, a także program dla mieszkańców dofinansowania do wymiany pieców węglowych na proekologiczne. Z budżetu Gminy Gogolin wydatkowano na ten cel od 2016 roku prawie ćwierć miliona złotych. Wśród najważniejszych realizowanych zadań można wymienić montaż i utrzymanie techniczne 10 czujników smogu mierzących stężenie pyłu w powietrzu.

Radni podjęli także trzy uchwały.

W związku ze zmianą Regulaminu Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, której dokonał Zarząd Województwa Opolskiego, dotyczącą obniżenia wieku seniorów uprawnionych do zniżek z 65 do 60 lat, radni dokonali zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora. Ponadto, na wniosek burmistrza zniżkami udzielanymi na terenie gminy Gogolin objęte zostały rodziny z minimum dwójką dzieci (dotychczas ze zniżek udzielanych przez gminnych partnerów mogły skorzystać tylko rodziny z minimum 3 dzieci).

Ponadto, uchwalono nową wersję Statutu Gminy Gogolin, w którym uwzględniono zmiany przepisów dotyczące ustawy o samorządzie gminnym. Tym samym poszerzono Statut o zasady i tryb działania komisji rewizyjnej oraz o zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady Miejskiej, jej komisji i Burmistrza Gogolina oraz korzystania z nich. Od nowej kadencji przebieg sesji będzie transmitowany i utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto, Statut określa zasady i tryb działania nowej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która rozpocznie działalność w VIII kadencji.

Na wniosek burmistrza oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, radni dokonali również drobnych zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.