Z obrad Rady Miejskiej

XXIII Sesja Rady Miejskiej w znacznej części  poświęcona była sprawom oświatowym. Radni pochylili się zarówno nad stanem realizacji zadań oświatowych, jak również nad zagadnieniami związanymi z dodatkowym dofinansowaniem gminnej oświaty.

W Sesji uczestniczyło 11 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza, sekretarz i skarbnik gminy, radca prawny, naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji UM, dyrektorzy gminnych i stowarzyszeniowych szkół i przedszkoli, sołtys Obrowca oraz przedstawiciele lokalnej prasy.

Radni nie wnieśli żadnych interpelacji.

Informacja burmistrza o działalności międzysesyjnej (wybór)

 • Na zaproszenie pracowników naukowych Uniwersytetu Opolskiego, burmistrz  uczestniczył w dwóch spotkaniach poświęconych ochronie bioróżnorodności. Jedno ze spotkań odbyło się w na terenie ogrodu botanicznego w Mikołowie. W spotkaniach uczestniczyły osoby wspierające realizację koncepcji „Owocowego ogrodu miejskiego” i „Leśnego przedszkola”. Burmistrz poinformował radnych, że istnieje szansa, aby programem ochrony bioróżnorodności objąć większe tereny, nie tylko teren przy ul. Powstańców w Gogolinie.
 • Wraz z dyrektorem Gminnego Ośrodka Zdrowia burmistrz uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji „Polityka na rzecz osób niepełnosprawnych. Dobre praktyki samorządów 2012.” Podczas konferencji, za działania samorządu na rzecz osób niepełnosprawnych, w ramach konkursu Samorząd Równych Szans,  Fundacja – Instytut Rozwoju Regionalnego przyznała gminie Gogolin tytuł „Samorząd Równych Szans”.
 • Burmistrz spotkał się z członkami delegacji powiatu gostyńskiego oraz przedstawicielami Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy uczestniczyli w gminie Gogolin w warsztatach poświęconych tematyce związanej z zarządzaniem kryzysowym. Uczestniczył w spotkaniu założycielskim stowarzyszenia „Babki z klasą” w Górażdżach oraz w spotkaniu roboczym w Zespole Szkół w Gogolinie w sprawie kierunków działań mających na celu przygotowanie nowej oferty programowej dla gimnazjum i liceum.
 • Burmistrz uczestniczył w spotkaniu roboczym przedstawicieli gmin wchodzących w skład Aglomeracji Opolskiej. Z okazji jubileuszu 15 – lecia Programu Odnowa Wsi, który odbył się  w  Prószkowie burmistrz został zaproszony do udziału w panelu ekspertów i w spotkaniu inicjującym  powołanie krajowej sieci Odnowy Wsi, która jest organizacją otwartą i łączy (do tej pory) 6 gmin. Kolejne gminy deklarują uczestnictwo w celu wspólnego realizowania celów związanych z Programem Odnowa Wsi. Pierwsze spotkanie członków sieci zaplanowano na przełomie lutego i marca 2013 r. w gminie Strumień, gdzie zostanie podpisane formalne porozumienie. Kolejne spotkanie  zaplanowano w czerwcu w gminie Gogolin.
 • Podczas Regionalnego Święta Edukacji w Opolu burmistrz po raz trzeci odebrał wyróżnienie „Samorząd przyjazny oświacie” przyznane w konkursie organizowanym przez Sekcję Regionalną Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego. Powiat Krapkowicki został wyróżniony brązową statuetką, Gmina Zdzieszowice – złotą statuetką.
 • Burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, które odbyło się z udziałem Podsekretarza Stanu w MSW oraz Dyrektora Wykonawczego Zarządu Głównego Zw. OSP RP w Warszawie. Podczas spotkania zostały omówione uchwały XIII Krajowego Zjazdu Zw. OSP RP, problemy związane z finansowaniem Oddziału Wojewódzkiego Zw. OSP RP oraz sprawy bieżące.

Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych

Radni jednogłośnie przyjęli informację o złożonych oświadczeniach majątkowych.  Osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń, w tym  radni, złożyli oświadczenia majątkowe w terminie. Nie stwierdzono w nich nieprawidłowości.

Ocena stanu szkolnictwa w Gminie Gogolin za rok szk. 2011/2012.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji przedstawiła radnym „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Gogolin w roku szk. 2011/2012”. Dyrektorzy placówek przedstawili zakres inwestycji zrealizowanych w szkołach, poinformowali radnych o realizacji programu edukacyjnego oraz o osiągnięciach uczniów i udziałach w projektach edukacyjnych. Zwrócili również uwagę na fakt, iż w ostatnich latach  przybywa uczniów z licznymi dysfunkcjami i problemami emocjonalnymi. Jest to także efekt lepszego diagnozowania potrzeb uczniów.  W gminie Gogolin dysfunkcje logopedyczne i emocjonalne są diagnozowane już na etapie przedszkolnym, co pozwala na efektywne działania naprawcze.

Radnych poinformowano również, że trwają prace mające na celu określenia nowych kierunków kształcenia w liceum, do tej pory odbyło się w tej sprawie 11 spotkań z przedstawicielami różnych środowisk. Nowe wytyczne zostaną przedstawione w dniu 13. 12.2012 r. w  Dniu Otwartych Drzwi.

Burmistrz podkreślił przy tym, iż w placówkach oświatowych gminy zachodzą bardzo pozytywne zmiany. Podziękował dyrektorom placówek i rodzicom uczniów za zaangażowanie w sprawy związane z oświatą. Radni jednogłośnie przyjęli informację dotyczącą realizacji zadań oświatowych.

Podjęcie uchwał

 • Uchwała w sprawie podziału gminy Gogolin na okręgi wyborcze, ich granice, numery, oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. Zgodnie z ustawą „Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks Wyborczy” dokonano podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy. W Gminie Gogolin wyodrębniono 15 okręgów wyborczych. W mieście Gogolin nie będą już funkcjonować 3 okręgi wielomandatowe, lecz 8 okręgów jednomandatowych. Sołectwo  Kamień Śl. podzielono na 2 okręgi, Kamionek Górażdże,  Chorula stanowią okręgi jednomandatowe. Sołectwa Malnia i Odrowąż oraz sołectwa: Dąbrówka, Zakrzów i Obrowiec stanowią pojedyncze okręgi wyborcze.
 • Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Gogolinie. Został sprecyzowany zapis Uchwały z 2003 r. w sprawie diet radnych. W myśl uchwały, za każdą nieobecność radnego obniża się zryczałtowaną dietę - o 10% w przypadku nieobecności na sesji oraz  5% - w przypadku nieobecności na posiedzeniu komisji.
 • Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Obrowiec, Chorula, miasta Gogolin, wsi Zakrzów i Dąbrówka. Uchwała obejmuje korektę treści paragrafu dot. stawek procentowych, co pozwala na naliczenie tzw. renty planistycznej.
 • Uchwała w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 r. Budżet zwiększył się po stronie dochodów  o następujące kwoty (wybór):
 • 7 481 zł – dotacja na projekt „20 lat razem” z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej w Warszawie,
 • 3000 zł – środki na dożywianie dzieci z najuboższych rodzin przekazane przez Polską Fundację Pomocy dzieciom „Maciuś” w Gdyni,
 • 2 500 zł – darowizna z Fundacji Aktywni w Regionie na realizację projektu „Wędrówki z przyjaciółmi z Zamojszczyzny po ścieżkach Opolszczyzny” realizowanego przez PSP nr 3 w Gogolinie.
 • Z budżetu gminy przeznaczono dodatkowo kwotę 1 007 445 zł na cele oświatowe. Powyższa kwota w pełni zabezpieczy istniejące potrzeby do końca roku budżetowego, w tym również podwyżki dla nauczycieli, które gwarantuje Karta Nauczyciela.

Placówki otrzymały następujące kwoty: PSP nr 2 w Gogolinie – 146 205 zł,

PSP nr 3 w Gogolinie - 158 989 zł, PSP w Malni – 117 277 zł, PSP w Kamieniu Śl. – 77 950 zł, Zespół Szkół – 315 561 zł, Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie – 85 055 zł, Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie – 34 608 zł, Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Górażdżach – 93 400 zł, Przedszkole w Ogrodzie w Kamionku – 10 800 zł.

W związku ze zmniejszeniem planu wydatków w Wydziale Oświaty, Sportu i Rekreacji UM włączono  kwotę 32 400 zł, jako części dofinansowania dla placówek stowarzyszeniowych.

Subwencja oświatowa w 2012 r. wynosi 8 014 430 zł, zaś łączna kwota wydatków na cele oświatowe w 2012 r. wg przyjętego planu to kwota 15 666 432 zł.

Z budżetu gminy przeznaczono 16 tys. zł na zakup urządzenia Hand Tutor. Powyższa kwota stanowi połowę wartości urządzenia, druga połowa zostanie pokryta z środków wypracowany przez Gminny Ośrodek Zdrowia. Urządzenie do rehabilitacji osób po udarze i osób z porażeniem mózgowym będzie służyć pacjentom nowo otwartego Centrum Aktywizacji i Wsparcia Fizycznego działającego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia. Hand Tutor zostanie zakupiony jeszcze w tym roku.

Zaplanowano zakup dwóch robotów dla uczniów Zespołu Szkół w Gogolinie. Roboty będą wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych m. in. w celu większego zainteresowania uczniów kierunkami technicznymi. Koszt zakupu – 12 tys. zł.

 • Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 • Uchwała zmieniającą uchwałę nr XXXVI/263/2005 z dnia 30.05.2005 w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie. W związku z nową Ustawą o zakładach leczniczych statut został dostosowany do zapisów ustawy.

Wolne wnioski

Burmistrz poinformował o przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Wsi i Obszarów Wiejskich UMWO kontroli dotyczącej wydatkowania środków na realizację publikacji „Gogolin – 15 lat programu Odnowa Wsi”. Kontrolerzy nie stwierdzili jakichkolwiek nieprawidłowości.

W październiku br. w Ośrodku Pomocy Społecznej odbyła się kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania, udokumentowania i rozliczenia środków finansowych przekazanych z budżetu województwa opolskiego z przeznaczeniem na pomoc dla mieszkańców gminy poszkodowanych podczas powodzi w 2010 r. Kontrola nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w kwestii wydatkowania środków.

Klaruje się sytuacja w sprawie budowy stacji benzynowej na działce przy rondzie w Gogolinie. Inwestor złożył już do gminy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej i przygotowuje pozostałe dokumenty dla wydania pozwolenia budowlanego. Deklaruje jednocześnie rozpoczęcie prac budowlanych wiosną 2013 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej poinformował o przeprowadzonej kontroli w Domu Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Burmistrz przekazał również radnym informacje o niedoszłej (z przyczyn atmosferycznych) wizycie Prezydenta RP w Kamieniu Śl. Podziękował jednocześnie radnym, liderom, mieszkańcom Kamienia Śl. oraz służbom gminnym za zaangażowanie w prace przygotowawcze do wizyty. Poinformował, iż istnieje szansa aby wizyta odbyła się w innym terminie.

Burmistrz zaprosił jednocześnie do uczestnictwa w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości, które odbędą się wg następującego programu:

 • 09.11.2012 r., godz. 12.00 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Ofiarom Wojen i Przemocy w Gogolinie,
 • godz. 12.30 – okolicznościowa akademia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Gogolinie,
 • 11.11.2012 r., godz. 11.00 – msza św. z okazji Święta Niepodległości w kościele pw. NSPJ w Gogolinie,
 • Ponadto 10.11.2012 r., godz. 9.00 w Hali Sportowej im. B. i Z. Blautów w Gogolinie – Karłubcu odbędzie się VI Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Burmistrza Gogolina i Burmistrza Krapkowic a 11.11.2012 r. - III Turniej Amatorów Badmintona o Puchar Burmistrza Gogolina.