Gogolin - Samorządem Przyjaznym Oświacie

Gogolin po raz kolejny został laureatem konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY OŚWIACIE", organizowanego przez Sekcję Regionalną Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" Śląska Opolskiego, przy współpracy z Sejmikiem Województwa Opolskiego i Opolskim Kuratorium Oświaty.

Wręczenie wyróżnień miało miejsce w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Opolu w trakcie Regionalnego Święta Edukacji, organizowanego przez Departament Edukacji i Rynku Pracy UMWO w Opolu.

Tym razem samorząd Gogolina otrzymał Srebrny Laur a symboliczną  statuetkę Burmistrzowi Joachimowi Wojtali wręczyli Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta i Wicemarszałek Barbara Kamińska.

Wyróżnienie to przyznawane jest gminom i powiatom, które w udokumentowany sposób pokazały jak można - ze szczególną dbałością o odpowiedni poziom kształcenia i wychowania w szkołach - prowadzić politykę edukacyjną na poziomie samorządu.

Ponadto, bardzo istotne okazało się wykazanie mechanizmów skutecznego i sprawnego przepływu  informacji o sposobach podnoszenia poziomu kształcenia i wychowania w szkołach, a także o środkach i sposobach finansowania edukacji.

Nie bez znaczenia były podejmowane przez samorządy ciekawe inicjatywy w zakresie edukacji podejmowane zarówno w szkołach, jak też przez organy prowadzące szkoły. Przyznanie laurów to docenienie wysiłku włożonego w zapewnienie najwyższego poziomu edukacji, jak też działań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających wyrównywaniu szans edukacyjnych.

W trakcie Regionalnego Święta Edukacji Opolski Kurator Oświaty Halina Bilik wręczyła ponadto medale i odznaczenia resortowe, władze województwa opolskiego z kolei wyróżniły statuetkami „Prymusa Opolszczyzny” liczną grupę uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych.

spo_1.jpeg spo_2.jpeg spo_3.jpeg

spo_4.jpeg spo_5.jpeg