Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy

Zgodnie z założeniami przyjętej w 2014 r. nowej Strategii Rozwoju Gminy Gogolin, bieżący 2018 rok jest rokiem poddania ocenie stopnia realizacji celów i kierunków w tej strategii zawartych. Dotyczą one najważniejszych obszarów życia społeczno – gospodarczego gminy i są kluczowymi wyznacznikami dla samorządu gminy, w celu zaspokajania potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców.

Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014–2020 to bez wątpienia najważniejszy dokument programowy, w oparciu o który burmistrz wraz radą miejską prowadzą aktywną politykę rozwoju lokalnego. Przyjęta strategia jest zatem od kilku lat dokumentem niezwykle pomocnym przy urzeczywistnianiu wyznaczonych kierunków rozwoju naszej gminy.

Rezultaty wdrażania poszczególnych celów zawartych w strategii zostaną przedłożone przez burmistrza do oceny Rady Miejskiej w Gogolinie. Poniżej przedstawiamy pierwszą część prezentacji, stanowiącej obszerne sprawozdanie z realizacji tego dokumentu.

Kolejne części będziemy systematycznie publikować na naszej stronie internetowej oraz na www.facebook.com/GminaGogolin.