Radni Rady Miejskiej obradowali po raz 55.

30 sierpnia odbyła się LV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie. Podjęto 9 uchwał, przedstawiono radnym także koncepcję budowy gogolińskiego basenu. 

W pierwszej części posiedzenia, przedstawiciel pracowni projektowej, która na zlecenie Gminy Gogolin opracowała Program Funkcjonalno – Użytkowy dla budowy gogolińskiego basenu przedstawił radnym najważniejsze informacje, dotyczące tej inwestycji. Jak podkreślił Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, przedsięwzięcie to nie jest dedykowane jedynie mieszkańcom Gogolina, ale również całej aglomeracji krapkowicko – gogolińskiej, stąd obecność na sesji Burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiury, radnej Powiatu Krapkowickiego Kingi Kaptur oraz przewodniczącego Gminnej Rady Rozwoju Andrzeja Balcerka.

W dalszej kolejności sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2018 r. przedstawił przewodniczący Krystian Kubilas. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. Komisja odbyła 15 posiedzeń; dokonała również kontroli w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie. Kontrola objęła analizę efektywności gospodarowania środkami, realizacji planu finansowego oraz dochodów. W wyniku przeprowadzonej kontroli, komisja stwierdziła, że dokumentacja w zakresie gospodarki finansowej jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podjętych zostało także 9 uchwał. Radni wyrazili zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni pod automaty vendingowe w budynku Hali Sportowej im. B. i Z. Blautów oraz w budynku pływalni krytej. Ponadto radni zgodzili się na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Gogolin a Gminą Tarnów Opolski w sprawie powierzenia Gminie Gogolin zadań własnych Gminy Tarnów Opolski w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Porozumienie pomiędzy Gminą Gogolin, a Gminą Tarnów Opolski zostało zawarte 2 stycznia 2017 r. Do końca bieżącego roku odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów dla mieszkańców gminy Tarnów Opolskim będzie zajmowała się spółka Gogolińskie Usługi Komunalne (GUK). Radni wyrazili też zgodę na nabycie nieruchomości gruntowych w Gogolinie – Karłubcu (działka przeznaczona pod drogę publiczną i działalność gospodarczą) oraz na nabycie od spółki Górażdże Cement SA. w Choruli prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Choruli (działki przeznaczone pod drogi publiczne). Wyrazili tez zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Ligonia w Gogolinie (przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową) oraz nieruchomości gruntowej położonej w Malni (również przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową).

Podjęta została też uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gogolin oraz jej jednostkom podległym, a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Podjęcie uchwały jest związane ze zmianami w ustawie o finansach publicznych. Dokonano również zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok. Na mocy uchwały zwiększono budżet po stronie wydatków w kwocie 240 000 złotych na remonty ulic Ogrodowej w Kamionku (95 000 zł) oraz Pasiecznej w Gogolinie (145 000 zł); w kwocie 73 800 zł na projekt przebudowy budynku na Placu Dworcowym 3 w Gogolinie oraz w kwocie 73 800 zł na projekt rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni. Środki 50 000 zł zabezpieczono na opracowanie koncepcji funkcjonalno – użytkowej oddziału żłobkowo – przedszkolnego na Osiedlu Dębowym w Gogolinie.

Sesja.jpeg